1244/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009):

1 kap.

Studerandeår

1 §
Dagar som ingår i ett studerandeår

Som dagar som ingår i ett studerandeår enligt 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) räknas inte de ferieperioder på minst fyra veckor utan avbrott som utbildningsanordnaren beslutat om till den del som ferietiden överskrider fyra veckor.

Vid fastställande av den andel enligt 32 b § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som motsvarar studiedagar anses en regelbunden studievecka omfatta fem studiedagar. Som en sådan studiedag som avses i det momentet räknas en dag under vilken en studerande i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet eller vad som i övrigt avtalats i den utbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) deltar i

1) målinriktade och handledda studier som utbildningsanordnaren ordnar i olika inlärningsmiljöer, eller

2) utbildning som ordnas på arbetsplatsen och som baserar sig på ett läroavtal eller ett utbildningsavtal.

2 kap.

Basfinansiering och prestationsbaserad finansiering

2 §
Viktkoefficienter för examina och annan utbildning

Examina som ingår i examensstrukturen enligt 6 § i lagen om yrkesutbildning indelas i kostnadsgrupper utifrån de genomsnittliga kostnaderna för att ordna examen i enlighet med bilagan till denna förordning.

Viktkoefficienterna för de olika kostnadsgrupperna är

1) 0,70 för kostnadsgrupp 1,

2) 0,99 för kostnadsgrupp 2,

3) 1,23 för kostnadsgrupp 3,

4) 1,59 för kostnadsgrupp 4,

5) 2,33 för kostnadsgrupp 5.

Viktkoefficienten för utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv är 1,41. Viktkoefficienten för övrig yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning är 0,86. Viktkoefficienten för studier som stöder studiefärdigheterna enligt 63 § i lagen om yrkesutbildning är 1,41.

3 §
Fastställande av kostnadsgruppen för studerandeår

Kostnadsgruppen för studerandeår inom examensutbildning bestäms i enlighet med den examen som den studerande avlägger.

Om en studerande har som mål att avlägga endast en examensdel eller vissa examensdelar, bestäms kostnadsgruppen för studerandeår inom examensutbildning i enlighet med den examen i vilken examensdelen eller examensdelarna ingår i enlighet med examensgrunderna. Om examensdelarna hör till olika kostnadsgrupper eller examensdelen i enlighet med examensgrunderna kan ingå i flera examina som hör till olika kostnadsgrupper, bestäms kostnadsgruppen för studerandeår inom examensutbildning i enlighet med den lägsta kostnadsgruppen för examensdelarna, dock alltid minst i enlighet med kostnadsgrupp 2.

Om en studerande slutför handledande utbildning bestäms viktkoefficienten för studerandeår i enlighet med 2 § 3 mom.

Antalet studerandeår viktas med den i 2 § 3 mom. avsedda viktkoefficient för studier som stöder studiefärdigheterna för den tid då studeranden i huvudsak slutför studier som stöder studiefärdigheterna. För varje enskild studerande kan studerandeåren viktas på den grund som nämns ovan, dock högst för en tid på 0,5 studerandeår.

4 §
Fastställande av kostnadsgruppen för examensdelar

Kostnadsgruppen för en examensdel bestäms i enlighet med den examen i vilken examensdelen ingår i enlighet med examensgrunderna. Gemensamma examensdelar som avses i 13 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning hör dock till kostnadsgrupp 1.

Om en examensdel i enlighet med examensgrunderna kan ingå i flera examina som hör till olika kostnadsgrupper, bestäms kostnadsgruppen för examensdelen i enlighet med den examen som den studerande avlägger. Om studeranden har som mål att avlägga endast en examensdel eller vissa examensdelar hör den examensdel som avses i detta moment till kostnadsgrupp 1.

5 §
Viktkoefficienter för examenstyper samt utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning

Inom basfinansieringen är viktkoefficienten för yrkesinriktad grundexamensutbildning 1,0 och viktkoefficienten för yrkesexamensutbildning och specialyrkesexamensutbildning 0,77.

Inom den prestationsbaserade finansieringen är viktkoefficienten för yrkesinriktad grundexamen 1,0 och viktkoefficienten för yrkesexamen och specialyrkesexamen 0,54.

Inom basfinansieringen är viktkoefficienten för utbildning som ordnas som läroavtalsutbildning 1,0.

6 §
Höjningskoefficienten för läroplikt

Studerandeåren viktas med höjningskoefficienten 0,06 för de dagar då den studerande har rätt till sådan avgiftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen (1214/2020).

7 §
Höjningskoefficienter för ordnande av särskilt stöd

Höjningskoefficienten för ordnande av särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning är 0,50 inom examensutbildning och 0,64 inom handledande utbildning.

Höjningskoefficienten för ordnande av krävande särskilt stöd enligt 65 § i lagen om yrkesutbildning är 1,67 inom examensutbildning och 1,41 inom handledande utbildning. För studerande med en svår funktionsnedsättning är höjningskoefficienten dock 3,38 inom examensutbildning och 3,27 inom handledande utbildning. Om ordnandet av utbildning förutsätter att den studerande har en personlig skolgångsassistent är höjningskoefficienten 7,57 inom examensutbildning och 7,81 inom handledande utbildning.

Studerandeåren viktas med de höjningskoefficienter som avses i 1 mom. för de dagar då ett beslut om särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning är i kraft för den studerande. Med de höjningskoefficienter som avses i 2 mom. viktas studerandeåren för alla de dagar som ingår i ett studerandeår.

En examen eller en examensdel anses ha avlagts av en studerande som fått särskilt stöd, om beslutet om särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning är i kraft den dag då examen eller examensdelen avläggs.

8 §
Höjningskoefficienter för ordnande av inkvartering

Höjningskoefficienten för ordnande av inkvartering enligt 103 § i lagen om yrkesutbildning är 0,31. Inom utbildning som ordnas vid en internatskola är höjningskoefficienten dock 0,41 och för inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd är höjningskoefficienten 1,33.

Studerandeåren viktas med höjningskoefficienterna för ordnande av inkvartering för tiden mellan de dagar då en studerandes har rätt att bo i ett internat som avses i 103 § i lagen om yrkesutbildning.

9 §
Koefficienter för personalutbildning, arbetskraftsutbildning och fängelseundervisning

Minskningskoefficienten för personalutbildning enligt lagen om yrkesutbildning är -0,71. Om utbildning som avses i 8 § i den lagen ordnas som personalutbildning är minskningskoefficienten dock -0,50.

Höjningskoefficienten för arbetskraftsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är 0,25.

Om utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning ordnas som fängelseundervisning är höjningskoefficienten 0,64.

10 §
Beräkning av basfinansiering

Det antal prestationer som används som grund för beviljande av basfinansiering erhålls så att det målinriktade antalet studerandeår enligt 32 c § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet multipliceras med viktkoefficienten för varje utbildningsanordnare. Viktkoefficienten för varje utbildningsanordnare beräknas så att det vägda antalet studerandeår som föreskrivs i denna paragrafs 2 mom. divideras med det faktiska antalet studerandeår under året före det år som föregår finansåret.

Det vägda antalet studerandeår erhålls genom att för året före det år som föregår finansåret räkna samman

1) de faktiska studerandeåren vägda med koefficienterna för kostnadsgrupperna enligt 2 § 2 mom. samt med koefficienterna enligt 5 § för examenstyper och utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning,

2) de faktiska studerandeåren inom handledande utbildningar, övrig yrkesutbildning samt studier som stöder studiefärdigheterna vägda med koefficienterna enligt 2 § 3 mom.,

3) de faktiska studerandeåren vägda med höjningskoefficienten för läroplikt enligt 6 §,

4) de faktiska studerandeåren vägda med höjningskoefficienterna enligt 7 § för ordnande av särskilt stöd,

5) de faktiska studerandeåren vägda med höjningskoefficienterna enligt 8 § för ordnande av inkvartering,

6) de faktiska studerandeåren inom personalutbildningen vägda med koefficienterna för personalutbildning enligt 9 § 1 mom. och de koefficienter som avses i 1 punkten i detta moment eller med koefficienten för övrig yrkesutbildning enligt 2 § 3 mom.,

7) de faktiska studerandeåren som ordnas i form av arbetskraftsutbildning vägda med koefficienten för arbetskraftsutbildning enligt 9 § 2 mom. och inom utbildning för yrkesexamen och specialyrkesexamen de koefficienter som avses i 1 punkten i detta moment eller inom övrig yrkesutbildning med koefficienten enligt 2 § 3 mom., och

8) de faktiska studerandeåren inom utbildning som ordnas i form av fängelseundervisning vägda med koefficienten enligt 9 § 3 mom.

11 §
Beräkning av prestationsbaserad finansiering

Det antal prestationer som används som grund för beviljande av prestationsbaserad finansiering erhålls genom att räkna samma de prestationer som avses i 2 och 3 mom.

Det antal prestationer som bestäms på basis av examensdelar erhålls genom att räkna samman

1) de med koefficienterna för kostnadsgrupperna enligt 2 § 2 mom. och med koefficienterna enligt 5 § för examenstyper vägda kompetenspoängen för examensdelarna, och

2) de med höjningskoefficienterna enligt 7 § för ordnande av särskilt stöd vägda kompetenspoängen för examensdelarna.

Det antal prestationer som bestäms på basis av examina erhålls genom att räkna samman

1) de med koefficienterna för kostnadsgrupperna enligt 2 § 2 mom. och med koefficienterna enligt 5 § för examenstyper vägda examina, som multipliceras med 72, om den studerande har saknat yrkesexamen efter grundstadiet när examen började avläggas, och annars med 18, och

2) de med höjningskoefficienterna enligt 7 § för ordnande av särskilt stöd vägda examina, som multipliceras med 72.

3 kap.

Genomslagsfinansiering

12 §
Fördelning av genomslagsfinansiering

Av den genomslagsfinansiering som avses i 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beviljas 7/10 på basis av studerandenas sysselsättning och övergång till fortsatta studier, 3/20 på basis av studeranderesponsen och 3/20 på basis av arbetslivsresponsen.

13 §
Viktkoefficienter för sysselsättning och övergång till fortsatta studier

Med den som fått arbete eller övergått till fortsatta studier avses en person som har avlagt en examen eller examensdel under det kalenderår som upphörde tre år innan finansåret inleddes och som var sysselsatt eller slutförde studier vid en högskola i slutet av det kalenderår som upphörde två år innan finansåret inleddes.

Om den som avlagt examen och fått arbete eller övergått till fortsatta studier har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 2. Om den som avlagt examen och fått arbete eller övergått till fortsatta studier inte har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 4.

Om den som avlagt en examensdel och fått arbete eller övergått till fortsatta studier har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 1. Om den som avlagt en examensdel och fått arbete eller övergått till fortsatta studier inte har varit sysselsatt vid utgången av det år som föregick det år då examen började avläggas är viktkoefficienten 2.

I 2 och 3 mom. avses med det år då examen började avläggas det år då den studerande började avlägga den examen eller den examensdel eller de examensdelar som han eller hon har som mål att avlägga i enlighet med vad som avtalats i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Om den som fått arbete eller övergått till fortsatta studier har avlagt både en examen och en del eller delar av en examen under det kalenderår som avses i 1 mom. bestäms viktkoefficienten i enlighet med 2 mom.

Vid fastställandet av vad en person som avlagt en examen eller examensdel har gjort efter examen används de nyaste uppgifterna i Statistikcentralens individbaserade statistik och de klassificeringar som används där.

14 §
Beräkning av studerandes sysselsättning och övergång till fortsatta studier

Antalet prestationer för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av de studerandes sysselsättning och övergång till fortsatta studier erhålls genom att räkna samman utbildningsanordnarens antal prestationer som avses i 13 § 2 och 3 mom. och som är viktade

1) i fråga om varje enskild grupp som avses i 13 § 2 och 3 mom. med motsvarande grupps korrigeringskoefficient för varje utbildningsanordnare enligt 2 mom. i denna paragraf, och

2) i fråga om dem som fått arbete med den regionala korrigeringskoefficient som anges i 3 mom.

Korrigeringskoefficienten för varje utbildningsanordnare beräknas så att antalet personer som avlagt en examen, en examensdel eller flera examensdelar under det kalenderår som upphörde tre år innan finansåret inleddes divideras med det totala antalet personer som varit sysselsatta, övergått till fortsatta studier eller varit arbetslösa vid utgången av det kalenderår som upphörde två år innan finansåret inleddes. På avläggande av en examen eller examensdel tillämpas 13 § 4 mom.

Den regionala korrigeringskoefficienten beräknas så att andelen sysselsatta finländare med yrkesinriktad examen av det totala antalet sysselsatta och arbetslösa finländare med yrkesinriktad examen divideras med den andel som antalet sysselsatta med yrkesinriktad examen som bor i det huvudsakliga landskapet inom det verksamhetsområde som anges i utbildningsanordnarens tillstånd att ordna utbildning utgör av det totala antalet sysselsatta och arbetslösa med yrkesinriktad examen i det nämnda området.

15 §
Målgrupper gällande studeranderespons

Den studeranderespons som avses i 32 g § 1 mom. 2 punkten i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet insamlas

1) från studerande som har inlett yrkesinriktad examensutbildning (inledande enkät),

2) från studerande som har avlagt yrkesinriktad examen eller som har avlagt en eller flera examensdelar (avslutande enkät)

Av studerande som avlägger en examen eller examensdel genom att direkt delta i ett yrkesprov insamlas ingen studeranderespons.

Som grund för den genomslagsfinansiering som beviljas på basis av studeranderespons används responsen från de studerande vars personliga utvecklingsplan för kunnandet har godkänts eller som påvisat det kunnande som angetts som mål i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet under tidsperioden mellan den 1 juli det år som föregår året före finansåret och den 30 juni det år som föregår finansåret.

16 §
Insamling av studeranderespons

Utbildningsstyrelsen skickar responsenkäten till de studerande. Den inledande enkäten skickas när den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet har godkänts. Den avslutande enkäten skickas när den studerande påvisat det kunnande som krävs för att avlägga den examen som angetts som mål i hans eller hennes personliga utvecklingsplan för kunnandet. Om målet inte är att avlägga en hel examen, skickas den avslutande enkäten när den studerande har påvisat det kunnande som krävs för att avlägga den examensdel eller de examensdelar som angetts som mål i hans eller hennes personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Om en inledande eller avslutande enkät har sänts till en studerande under den tidsperiod som avses i 15 § 3 mom. ska någon motsvarande enkät inte skickas till honom eller henne gällande studier hos samma utbildningsanordnare under den tidsperioden.

Enkäten ska besvaras inom 30 dygn från och med det enkäten skickats, dock så att det ifråga om den inledande enkäten högst förflutit 60 dygn sedan den studerandes personliga utvecklingsplan har godkänts och ifråga om den avslutande enkäten 60 dygn från och med påvisandet av det kunnande som angetts som mål i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet.

17 §
Frågor i studeranderesponsenkäten och poängsättning

Påståendena i den inledande enkäten är:

1) Jag kunde inleda studierna enligt en lämplig tidtabell.

2) Mina tidigare studier, min arbetserfarenhet och min övriga kompetens utreddes mångsidigt.

3) Jag fick påverka valet av examensdelar.

4) Det utreddes tillsammans med mig om jag behöver stöd i mina studier.

Påståendena i den avslutande enkäten är:

1) Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet som utarbetades för mig gjorde det möjligt att framskrida flexibelt med studierna.

2) Undervisningslokalerna, redskapen, arbetsplatserna, de digitala lärmiljöerna och de övriga lärmiljöerna främjade mitt lärande.

3) Jag är nöjd med möjligheterna att studera på en arbetsplats som erbjöds mig.

4) Jag fick tillräckligt med undervisning och handledning för att studierna skulle framskrida enligt planerna.

5) Under studietiden säkerställdes det att jag får stöd för studiernas framskridande vid behov.

6) Undervisningen och handledningen jag fick var högklassig.

7) Arbetsuppgifterna där jag genomförde yrkesprovet motsvarade riktiga uppgifter i arbetslivet.

8) Mina bedömare var yrkeskunniga och sakkunniga.

9) De studerande behandlades likvärdigt och jämställt.

10) Utbildningen förbättrade min beredskap att övergå till arbetslivet, att fungera i arbetslivet eller att övergå till fortsatta studier.

11) Utbildningen gav färdigheter för företagande.

12) Under utbildningens tid fick jag kompetens och yrkeskunskap som jag kan utnyttja.

Poängskalan för svaren på påståendena i studeranderesponsenkäten är

5 poäng helt av samma åsikt

4 poäng delvis av samma åsikt

3 poäng delvis av samma delvis av annan åsikt

2 poäng delvis av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

18 §
Viktning och beräkning av studeranderespons

Av den genomslagsfinansiering som fördelas på basis av studeranderesponsen beviljas 1/4 på basis av den inledande enkäten och 3/4 på basis av den avslutande enkäten.

På basis av det antal studerande som utgör målgrupp för enkäterna och som besvarat enkäterna beräknas separat en anordnarspecifik svarsandel

1) för den inledande enkäten,

2) för den avslutande enkäten till studerande som utexaminerats, samt

3) för den avslutande enkäten till studerande som avlagt en examensdel eller examensdelar.

Svarsandelen för respektive i 2 mom. avsedda enkät utgörs av antalet studerande som besvarat enkäten dividerat med antalet studerande som utgör målgruppen för den. På basis av svarsandelen beräknas för respektive enkät en anordnarspecifik koefficient för bortfallsjustering. Om svarsandelen är 70 procent eller högre är koefficienten 1/svarsandelen. Om svarsandelen är lägre än 70 procent men högre än 20 procent, är koefficienten 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – svarsandelen). Om svarsandelen är 20 procent eller lägre är koefficienten 432/175. Det totala poängantalet för en utbildningsanordnares respektive enkätsvar multipliceras med den anordnarspecifika koefficienten för bortfallsjustering för ifrågavarande enkät.

Grunden för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av den inledande enkäten är det viktade poängtalet för svaren i den enkäten. Grunden för genomslagsfinansieringen som beviljas på basis av den avslutande enkäten är det viktade poängtalet för svaren från studerande som har avlagt en examen multiplicerat med talet 3 samt det viktade poängtalet för de studerande som avlagt en eller flera examensdelar.

19 §
Målgrupper gällande arbetslivsrespons

Den arbetslivsrespons som avses i 32 g § 1 mom. 3 punkten i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet insamlas

1) från representanter för läro- eller utbildningsavtalsarbetsplatserna (arbetsplatsenkät),

2) från ansvarig arbetsplatshandledare som ansvarar för förvärvandet av kunnande som baserar sig på ett läroavtals- eller utbildningsavtal (arbetsplatshandledarenkät).

Som grund för genomslagsfinansiering som beviljas på basis av arbetslivsresponsen används respons som gäller sådana läroavtals- eller utbildningsavtalsbaserade perioder för förvärvande av kunnandet (arbetsplatsperiod) som studerande som deltar i examensutbildning avlagt under perioden mellan den 1 juli det år som föregår året före finansieringsåret och den 30 juni det år som föregår finansieringsåret.

20 §
Insamling av arbetsplatsrespons

Utbildningsanordnaren ansvarar för insamlingen av arbetsplatsresponsen.

Respons som samlats in angående arbetsplatsperioder som avlagts mellan den 1 januari och den 30 juni samlas in mellan den 1 juli och den 31 augusti. Respons som samlats in angående arbetsplatsperioder som avlagts mellan den 1 juli och den 31 december samlas in mellan den 1 januari och den sista februari följande år. Målgruppen för en enkät utgörs av sådana arbetsplatsperioder som en utbildningsanordnares studerande har avlagt vid en viss arbetsplats under perioden som avses i detta moment.

21 §
Insamling av responsen på enkäten till arbetsplatshandledare

Utbildningsstyrelsen skickar responsenkäten till den ansvariga arbetsplatshandledaren. Målgruppen för en enkät utgörs av sådana arbetsplatsperioder för en utbildningsanordnares studerande inom en viss examen som avlagts mellan den första och den femtonde eller den sextonde och den sista dagen i månaden. Enkäten skickas efter att ovan nämnda tidsperiod avslutats.

Man har 30 dygn på sig att besvara enkäten från den dagen den skickats, dock högst 60 dygn efter att den tidsperiod som avses i 1 mom. har avslutats.

22 §
Frågor i arbetslivsresponsenkäten och poängsättning

Påståendena i arbetslivsresponsenkäten är

1) Samarbetet med läroanstalten är smidigt.

2) Läroanstalten ger bra information om samarbetsmöjligheterna i anknytning till yrkesutbildningen.

3) Vi är nöjda med hur läroanstalten sköter praktiska arrangemang kring utarbetandet av läro- och utbildningsavtal.

4) Läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet så att arbetsplatsens behov tas i beaktande.

5) Läroanstalten erbjuder möjligheter att prognostisera vilka behov av kompetensutveckling som kommer att föreligga på vår arbetsplats och därigenom utveckla vår verksamhet.

6) Vid en rekrytering skulle vi kunna tänka oss att anställa personer som utexaminerats från denna läroanstalt.

7) Läroanstalten har kapacitet att utveckla verksamheten med utgångspunkt i den respons som erhålls.

8) Vi kan rekommendera andra att ingå läro- eller utbildningsavtalssamarbete med denna läroanstalt.

9) Vi är nöjda med hur läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet.

Påståendena i arbetsplatshandledarenkäten är

1) Samarbetet med läroanstalten var smidigt.

2) Läroanstalten säkerställde på förhand att den studerande hade tillräckliga färdigheter för lärande i arbetslivet.

3) Läroanstalten säkerställde att arbetsuppgifterna främjar den studerandes lärande i enlighet med de planerade målen.

4) Läroanstalten säkerställde att arbetsplatshandledarna eller mentorn kände till de mål som är införda i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK).

5) Läroanstalten erbjöd tillräckligt stöd för att handleda den studerandes lärande.

6) Läroanstalten erbjöd tillräckligt stöd för att bedöma den studerandes utveckling av kunnandet och ge den studerande respons.

7) Läroanstalten har kapacitet att utveckla lärandet i arbetslivet utgående från respons.

8) Jag är nöjd med hur läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet.

Poängskalan för svaren på påståendena i enkäterna är

5 poäng helt av samma åsikt

4 poäng delvis av samma åsikt

3 poäng delvis av samma delvis av annan åsikt

2 poäng delvis av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

23 §
Viktning och beräkning av arbetslivsresponsen

Av den genomslagsfinansiering som delas ut på basis av arbetslivsresponsen beviljas 1/4 på basis av arbetsplatsenkäten och 3/4 på basis av arbetsplatshandledarenkäten.

Poängtalet för vardera responsen multipliceras med antalet dagar som ingår i arbetsplatsperioderna för den grupp som en enskild enkät riktar sig till. Om man i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet avtalat om att den studerande inte ska förvärva kunnande på en arbetsplats under alla de regelbundna studerandedagar som ingår i en period för förvärvande av kunnande, ska av dem beaktas endast de dagar då kunnande förvärvats på en arbetsplats. Vid fastställandet av den andel av kunnandet som den studerande ska förvärva på en arbetsplats, anses en regelbunden studerandevecka bestå av fem studerandedagar.

I fråga om arbetsplatshandledarenkäten beräknas svarsandelen för respektive utbildningsanordnare så att den utgörs av det totala antalet dagar som ingår i arbetsplatsperioderna som uppgetts i svaren dividerat med det totala antalet dagar som ingår i perioderna på arbetsplatserna för den population som enkäten riktat sig till. På basis av svarsandelen beräknas en anordnarspecifik bortfallskoefficient. Om svarsandelen är 70 procent eller högre är koefficienten 1/svarsandelen. Om svarsandelen är lägre än 70 procent men högre än 20 procent, är koefficienten 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – svarsandelen). Om svarsandelen är 20 procent eller lägre är koefficienten 432/175. Det totala poängtalet för responsen på arbetsplatshandledarenkäten som fastställts för respektive utbildningsanordnare på det sätt som anges i 2 mom. multipliceras med den anordnarspecifika bortfallskoefficienten.

Grunden för den genomslagsfinansiering som beviljas på basis av arbetsplatsenkäten och arbetsplatshandledarenkäten utgörs av det totala viktade poängtalet för responsen på respektive enkät.

4 kap.

Ikraftträdande

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Förordningen tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för finansåret 2021.

Bestämmelserna gällande studerande- och arbetslivsresponsen tillämpas dock för första gången när finansiering beviljas för finansåret 2023. Vid beviljandet av finansiering för finansåren 2021 och 2022, tillämpas de bestämmelser om studeranderesponsen som gällde vid ikraftträdandet. Med avvikelse från vad som föreskrivs i detta moment, tillämpas bestämmelsen i 18 § 2 mom. om koefficienten för justering av bortfall för första gången vid beviljandet av finansiering för finansåret 2021.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (682/2017).

25 §
Övergångsbestämmelser gällande höjningskoefficienten för läroplikt

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 §, ska de studerandeår som studerande födda 2003 och därefter har avlagt mellan den 1 augusti och den 31 december 2019 viktas med den höjningskoefficient för läroplikt som anges i paragrafen vid beviljandet av finansiering för finansåret 2021. Vid beviljandet av finansiering för finansåret 2022 viktas de studerandeår som studerande födda 2003 och därefter har avlagt år 2020.

Utöver vad som föreskrivs i 10 § 2 mom. 3 punkten, ska höjningskoefficienten för läroplikt enligt 6 § beaktas i viktningen av antalet studerandeår för beviljandet av finansiering för 2023 även de studerandeår som studerande födda 2003 och 2004 har avlagt år 2021. Vid beviljandet av finansiering för finansåret 2024 beaktas även studerandeåren som studerande födda 2003 och 2004 har avlagt år 2022. Vid beviljandet av finansiering för finansåret 2025 beaktas även studerandeåren som studerande födda 2003 och 2004 har avlagt år 2023. Vid beviljandet av finansiering för finansåret 2026 beaktas även studerandeåren som studerande födda 2004 har avlagt år 2024.

26 §
Övergångsbestämmelse som gäller fördelning av genomslagsfinansiering

Med avvikelse från vad som bestäms i 12 §, beviljas genomslagsfinansiering för finansåren 2021 och 2022 till 3/4 på basis av sysselsättningen och fortsatta studier och till 1/4 på basis av studeranderesponsen.

Helsingfors den 30 december 2020

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Bilaga

Kostnadsgrupp 1:

Grundexamen inom företagsekonomi (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i affärsverksamhet

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom finansbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning

Yrkesexamen inom fastighetsförmedling (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i affärsverksamhet

Yrkesexamen för arbete som teamledare

Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i försäljning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för sekreterare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i ekonomiförvaltning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom tullbranschen

Yrkesexamen inom utrikeshandeln (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för expeditionsvakt (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i företagande (i kraft 1.1.2022)

Yrkesexamen för företagare (slopas 31.12.2021)

Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning

Specialyrkesexamen i ledarskap (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i affärsverksamhet

Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i företagsledning (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för företagsrådgivare (slopas 31.12.2021)

Kostnadsgrupp 2:

Grundexamen inom bilbranschen

Grundexamen inom livsmedelsbranschen, övriga än kompetensområdet för mejeribranschen

Grundexamen i tandteknik

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Grundexamen inom hårbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grundexamen inom skönhetsbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i ur- och mikromekanik (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom fastighetsservice

Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (slopades 31.7.2017)

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom laboratoriebranschen

Grundexamen i barn- och familjearbete (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i flygledning (slopades 31.12.2017)

Grundexamen i logistik, övriga än kompetensområdet för transportservice

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Grundexamen inom turismbranschen

Grundexamen i plast- och gummiteknik (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i grafisk kommunikation (slopades 31.7.2017)

Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Grundexamen inom processindustrin

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Grundexamen inom träbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom träindustrin

Grundexamen inom byggnadsbranschen, övriga än kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Grundexamen inom el- och automationsteknik (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i husteknik

Grundexamen i teknisk planering

Grundexamen inom textil- och modebranschen

Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Grundexamen i båtbyggnad (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

Grundexamen inom tapetsering och inredning (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i teckenspråkshandledning (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i instrumentvård

Yrkesexamen inom fordonsbranschen

Yrkesexamen för kontakttolk (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i kontakttolkning

Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för billackerare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för automationsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för bilförsäljare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för digital tryckare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för livsmedelsförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i livsmedelsförädling

Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

Yrkesexamen inom energibranschen

Yrkesexamen för personbilsmekaniker (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för massör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i massage

Yrkesexamen för hissmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för svetsare (slopades 31.12.2016)

Yrkesexamen inom hårbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för hotellreceptionist (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för ventilationsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom skobranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i fotvård (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom gruvbranschen

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen för fjärrvärmemontör (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Yrkesexamen inom kemisk industri (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen i fastighetsservice (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen i gipsning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom stenbranschen

Yrkesexamen för stenarbetare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för konditor (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll

Yrkesexamen för maskinmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för verkstadsmekaniker (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i hemarbetsservice (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom gummibranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom underhåll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för kylmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen

Yrkesexamen för anstaltsvårdare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i glaskeramik (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lasthantering

Yrkesexamen för golvläggare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom bageribranschen

Yrkesexamen inom bageriindustrin (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för bagare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i flygplansmekanik

Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom skivbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i plåtteknik (slopades 31.12.2016)

Yrkesexamen för köttförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i köttkontroll (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom köttindustrin (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i idrott (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i idrott och träning

Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för låssmed (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för målare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

Yrkesexamen i landsbygdsturism (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen för mjölkförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i programtjänster för turism (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i turismservice

Yrkesexamen för guide (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom resebyråbranschen (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom meijeriindustrin (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i sjöfart

Yrkesexamen i metallförädling (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Yrkesexamen för mätare och kalibrerare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för plastmekaniker (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för läderberedare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för sotare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för obduktionspreparator (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i guideservice

Yrkesexamen för optisk slipare

Yrkesexamen för tryckare (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen i servicelogistik

Yrkesexamen inom pappersindustrin (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för familjedagvårdare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Yrkesexamen inom processindustrin

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Yrkesexamen för rörmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom träbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom träindustrin

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i byggproduktion (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för restaurangkock (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i kundservice på restaurang

Yrkesexamen inom däckbranschen (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för instruktör i romkultur (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i matservice

Yrkesexamen inom sågbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för planeringsassistent (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för kock i storhushåll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Yrkesexamen för elmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom elindustrin (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för elnätsmontör (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

Yrkesexamen i husteknik

Yrkesexamen för servitör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för teknisk isolerare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom textil- och modebranschen

Yrkesexamen inom textilbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i textilvård (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för industriytbehandlare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för rörmontör inom industrin (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Yrkesexamen i produktionsteknik

Yrkesexamen för körsnär (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

Yrkesexamen för vindkraftsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för verktygstillverkare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för avgjutare (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för tränare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom funktionshinderområdet (i kraft 1.8.2021)

Yrkesexamen för reservdelsförsäljare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom lagerbranschen (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för väktare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

Yrkesexamen inom vattenförsörjning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för operatör vid kraftverk (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för instrumentskötare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom miljöbranschen

Yrkesexamen i miljövård (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen

Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för billackerarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för automationsövermontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för bilmekaniker (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för barmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för dietkock (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen

Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom energibranschen

Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost

Specialyrkesexamen för faktor (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen för massör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i massage

Specialyrkesexamen för svetsarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Specialyrkesexamen inom hårbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för ventilationsmontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

Specialyrkesexamen inom skobranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom kemisk industri (slopades 31.7.2017)

Specialyrkesexamen i fastighetsservice (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för gipsningsmästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för konditormästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll

Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för verkstadsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom underhåll (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster

Specialyrkesexamen för kylmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för fartygselmästare

Specialyrkesexamen inom lasthantering (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för golvmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom bageribranschen

Specialyrkesexamen för bagarmästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

Specialyrkesexamen för skivmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för trafikförman (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för låssmedsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för målarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i plastteknik (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för läderberedarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för sotarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för rättstolk (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i rättstolkning

Specialyrkesexamen för tryckarmästare (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen i servicelogistik

Specialyrkesexamen inom pappersindustrin (slopades 31.7.2017)

Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom processindustrin

Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Specialyrkesexamen för rörmontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom träbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom träindustrin

Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen

Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i byggproduktion (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för rotationsmästare (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen för matmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för sågmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för städtekniker (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för elövermontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen i husteknik

Specialyrkesexamen i teknik (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen

Specialyrkesexamen inom textilbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i textilvård (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin

Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik (slopades 31.12.2020)

Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion

Specialyrkesexamen i produktionsteknik

Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete

Specialyrkesexamen för körsnärsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för verktygsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för avgjutarmästare (slopades 31.7.2017)

Specialyrkesexamen i träning

Specialyrkesexamen för tränare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Specialyrkesexamen inom lagerbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen för kraftverksbranschen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för instrumentskötare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom miljöbranschen

Kostnadsgrupp 3:

Grundexamen i audiovisuell kommunikation (slopades 31.7.2017)

Grundexamen inom gruvbranschen

Grundexamen i fiskeri

Grundexamen i visuell framställning (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom hantverk och konstindustri (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i natur och miljö

Grundexamen inom lantmäteribranschen

Grundexamen i medier och bild

Grundexamen inom mediebranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i sjöfart

Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Grundexamen i trädgårdsskötsel (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom cirkusbranschen

Grundexamen inom konstindustrin

Grundexamen i dans

Yrkesexamen för arborist (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för vapensmedsgesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation (slopades 31.7.2016)

Yrkesexamen inom bioenergibranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i djurskötsel

Yrkesexamen för djurskötare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Yrkesexamen för florist (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för skötare av golfbana (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hästhushållning

Yrkesexamen för hästtränare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för fiskförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för fiskodlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för fiskeguide (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i fiskeri

Yrkesexamen för hovslagare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för bokbindare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för förgyllare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för hantverkare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för glasblåsargesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom naturbranschen

Yrkesexamen inom lantbruksbranschen

Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom mediebranschen

Yrkesexamen för biodlare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i musikproduktion

Yrkesexamen inom renhushållning

Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Yrkesexamen för ridlärare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för restaureringsgesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

Yrkesexamen för seminolog (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för smedsgesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom inredningsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom konstindustrin

Yrkesexamen inom teaterbranschen (slopades 31.12.2016)

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för fotograf (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för tapetserare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för grönsektorn (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i gröninredning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom vinproduktion (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för odlare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation (slopades 31.7.2016)

Specialyrkesexamen i djurskötsel

Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Specialyrkesexamen för floristmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för golfbanemästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom hästhushållning

Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i fiskeri

Specialyrkesexamen för bokbindarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för förgyllare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för hantverkarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för trafiklärare

Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom naturbranschen

Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden

Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen

Specialyrkesexamen inom mediebranschen

Specialyrkesexamen inom skogsbranschen

Specialyrkesexamen för skogsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i virkesdrivning (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Specialyrkesexamen för ridlärare (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för restaureringsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för viltmästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

Specialyrkesexamen för smedsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Specialyrkesexamen för stallmästare (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för farmarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom teaterbranschen (slopades 31.12.2016)

Specialyrkesexamen för fotograf (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för tapetserarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för grönsektorn (slopades 31.12.2018)

Kostnadsgrupp 4:

Grundexamen inom livsmedelsbranschen, kompetensområdet för mejeribranschen

Grundexamen inom hästhushållning

Grundexamen i flygplansmekanik

Grundexamen i idrott

Grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice

Grundexamen inom lantbruksbranschen

Grundexamen inom skogsbranschen, övriga än kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Grundexamen i musik

Grundexamen inom byggnadsbranschen, övriga än kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

Yrkesexamen för fordonskranförare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för yrkesdykare

Yrkesexamen inom transportbranschen

Yrkesexamen i flygplatsservice

Yrkesexamen för busschaufför (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Yrkesexamen inom skogsbranschen

Yrkesexamen för skogsmaskinsförare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i biltransport av trävaror (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom dykbranschen

Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Kostnadsgrupp 5:

Grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.