1197/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant statsunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som beviljas som specialunderstöd av statens medel för investeringsprojekt som gäller främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt och som stöder begränsning av klimatförändringar och andra investeringsprojekt som gäller miljöskydd.

Bestämmelser om understöd som beviljas för ekonomisk verksamhet finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) unionsnorm en norm som avses i artikel 2.102 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

2) små och medelstora företag företag som avses i artikel 2.2 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

3) stora företag företag som avses i artikel 2.24 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

4) företag i svårigheter företag som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

5) inledande av arbeten situationer som avses i artikel 2.23 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Innovationsfinansieringsverket Business Finland fungerar som statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som beviljas med stöd av denna förordning.

4 §
Ändamålet för understödet

Understöd kan beviljas enligt den allmänna gruppundantagsförordningens

1) artikel 36 för investeringsprojekt för miljöskydd som går utöver unionsnormerna eller som höjer nivån på miljöskyddet vid avsaknad av unionsnormer, och

2) artikel 47 för investeringsprojekt för återvinning och återanvändning av avfall.

En förutsättning är dessutom att det projekt som avses i 1 mom. hänför sig till

1) investeringsprojekt som gäller byggande av digitala lösningar,

2) investeringar med anknytning till industriellt byggande,

3) investeringsprojekt som affärsverksamhetsekosystem förutsätter.

5 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas företag som bedriver verksamhet och som är registrerade i Finland.

Understöd kan även beviljas sådana mottagare av understöd som avses i 1 mom. gemensamt, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

6 §
Ansökan om understöd

Understödet söks hos Innovationsfinansieringsverket Business Finland innan projektet inleds.

Ett investeringsprojekt anses ha blivit inlett när anläggningstillgångar förvärvas, det byggnads-, ombyggnads- eller förbättringsarbete som ska finansieras med understödet inleds och ett bindande investeringsbeslut fattas.

7 §
Innehållet i ansökan

Den som ansöker om understöd ska lägga fram de uppgifter som behövs för att avgöra ärendet. Ansökan ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

1) företagets namn och storlek, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer samt en utredning om namnteckningsrätt,

2) beskrivning av projektet, projektets syfte enligt 4 § samt projektets mål, sättet att genomföra projektet och datum när projektet inleds och avslutas,

3) kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet,

4) det understödsbelopp som söks,

5) en bedömning av projektets kretsloppsekonomiska konsekvenser, klimatpåverkan, innovationseffekter och miljökonsekvenser samt dess effekter på sysselsättningen,

6) en bedömning av understödets betydelse för genomförandet av projektet,

7) andra än i 1–6 punkten avsedda uppgifter som den som beviljar understödet förutsätter och som behövs för att avgöra ärendet.

8 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Beviljandet av understöd baserar sig på en helhetsbedömning och en bedömning av projektets önskade effekt på understödets syfte enligt 4 § och av projektets kostnadseffektivitet, kvalitet och genomförbarhet.

Understöd kan beviljas om sökanden bedöms ha förutsättningar för fortgående ekonomisk verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas företag som inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen eller om stödet har förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Understöd kan inte heller beviljas företag i svårigheter. Undantag utgör företag som inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019, men som blev företag i svårigheter mellan den 1 januari 2020 och den 30 juni 2021.

9 §
Godtagbara kostnader

Om inte något annat föreskrivs i artikel 36 eller 47 i den allmänna gruppundantagsförordningen, kan understöd beviljas för sådana skäliga och för genomförandet av projektet behövliga kostnader som föranleds av

1) anskaffning av maskiner eller anordningar eller förvärv av immateriella rättigheter,

2) anskaffning av material eller förnödenheter som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av byggnader, anläggningar eller konstruktioner eller anskaffning och planering av anordningar med nära anknytning till dem eller löner,

3) planering och byggande av datanät eller andra motsvarande nät eller anskaffning av utrustning eller förvärv av nyttjanderätter som är nödvändiga för byggande eller användning av näten,

4) idrifttagning av en investering eller utbildning av den driftspersonal som idrifttagningen förutsätter.

10 §
Understödets maximibelopp

Understödets maximibelopp är för små företag 55 procent, för medelstora företag 45 procent och för stora företag 35 procent av projektets godtagbara kostnader.

Det beviljade enskilda understödet får vara högst 15 miljoner euro per företag och per projekt.

11 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas på ansökan i efterskott enligt uppkomna, betalda och godtagbara kostnader i en post eller enligt understödsbeslutet i flera poster.

Till ansökan om utbetalning ska fogas de uppgifter som förutsätts för utbetalningen.

Investeringen ska vara helt klar innan den sista posten betalas ut.

En förutsättning för utbetalning av den sista posten är en godkänd slutrapport över resultaten av projektet och möjligheterna att dra nytta av resultaten samt användningen av medlen.

Understöd kan dock inte betalas till företag som inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen eller om stödet har förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

12 §
Stimulanseffekt

Investeringsstödet ska ha en stimulanseffekt på mottagaren av understöd. Understödet anses ha stimulanseffekt om sökanden har lämnat in en skriftlig ansökan om understöd till statsbidragsmyndigheten innan arbetena på projektet eller verksamheten har inletts. Vid bedömningen av stimulanseffekten ska dessutom de omständigheter som avses i artikel 6 i den allmänna gruppundantagsförordningen beaktas.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 30 december 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.