1194/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. 3 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan paragrafen lyder i lagarna 746/2010, 207/2013, 851/2016 och 596/2019, temporärt nya 5 och 6 mom., till 8 §, sådan den lyder i lagarna 746/2010 och 851/2016, temporärt ett nytt 4 mom. och till kapitlet temporärt nya 8 a, 13 b, 17 c och 24 a § som följer:

7 kap.

Konsumentkrediter

3 §
Begränsningar i fråga om tillämpningen i vissa andra fall

Bestämmelserna i 8 § 4 mom. samt i 8 a, 17 c och 24 a § tillämpas inte på nyttighetsbundna krediter.

Bestämmelserna i 13 b § 2 mom. tillämpas enbart på nyttighetsbundna krediter.

8 §
Information som ska lämnas i reklam för konsumentkrediter

Om den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. är större än maximiräntan enligt 17 c § 1 mom., ska i reklam den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. i denna paragraf anges minst lika synligt som räntan enligt 17 c § 1 mom.

8 a §
Varning för stigande ränta som ska lämnas i reklam

Om det i reklam för konsumentkrediter eller kreditförmedlingstjänster hänvisas till det räntetak som avses i 17 c § 1 mom. och om räntan för den kredit som det görs reklam för enligt villkoren i kreditavtalet kan stiga efter det att räntetaket upphört att gälla, ska konsumenterna i reklamen i det sammanhanget varnas för en eventuell räntestigning som kan ske när giltighetstiden för räntetaket gått ut.

13 b §
Förbud mot direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring av konsumentkrediter och kreditförmedlingstjänster är förbjuden.

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar dock inte att konsumenter vid marknadsföring eller i samband med köp av varor eller andra konsumtionsnyttigheter informeras om möjligheten att finansiera nyttigheten med kredit.

17 c §
Maximibelopp av den ränta som tas ut

På en kredit som konsumenten utnyttjar får det inte tas ut en ränta som överstiger 10 procent, inte ens om räntan på krediten har avtalats vara högre än detta.

Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om kreditgivarens skyldighet att informera om en ändring i räntan innan ändringen träder i kraft gäller inte om sänkningen av räntan följer av 1 mom.

24 a §
Begränsning av ändringar av avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 24 § 4 mom. får de avgifter som tas ut med anledning av ett kreditavtal inte höjas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021.

Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 4 mom. samt i 8 a, 17 c och 24 a § i denna lag tillämpas inte på avtal om engångskredit som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag. Bestämmelserna i 7 kap. 17 c § i denna lag tillämpas på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts före ikraftträdandet av lagen bara till den del krediten används under giltighetstiden för denna lag.

RP 234/2020
EkUB 37/2020
RSv 212/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.