1193/2020

Helsingfors den 30.12.2020

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande och användning av regionalt transportstöd i enlighet med statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) landsvägstransport transport som sker med lastbil, paketbil, buss eller annat fordon på väg,

2) den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

3) små och medelstora företag sådana små och medelstora företag som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

4) Nordkalotten de län, landskap eller motsvarande administrativa områden i Finland, Sverige och Norge som helt eller delvis ligger norr om polcirkeln samt Murmanskområdet i Ryssland.

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

Transportstöd kan beviljas för transport i Finland av produkter som har bearbetats av små och medelstora företag.

Stöd kan inte beviljas till företag som har upphört med sin verksamhet eller till konkursbon.

4 §
Stödmottagare

Transportstöd beviljas små eller medelstora företag som bearbetat de produkter som transporteras och som i egenskap av avsändare av en vara har betalat transportavgiften.

Stödmottagaren ska vara ett litet eller medelstort företag både när transporten inleds och när stödet beviljas.

5 §
Allmänna hinder för beviljande av transportstöd

Transportstöd beviljas inte för transport av

1) begagnade varor,

2) råvaror,

3) jord- eller stenmaterial,

4) malmer eller anrikningskoncentrat,

5) flis, pelletar, briketter, spån eller flisor,

6) klabbar eller annan brännved,

7) biprodukter av ringa värde från industriella produktionsprocesser,

8) sådana icke-bearbetade eller endast litet bearbetade varor eller material som motsvarar de varor eller material som avses i 1–7 punkten.

6 §
Sektorspecifika hinder för beviljande av transportstöd

Transportstöd beviljas inte inom

1) stålindustrin,

2) kolsektorn,

3) varvssektorn,

4) syntetfiberindustrin,

5) sektorn för produktion och distribution av energi samt energiinfrastruktur,

6) jordbrukssektorn,

7) skogsbrukssektorn,

8) fiskerisektorn och sektorn för bearbetning av fisk,

9) sektorn för gruvdrift och brytning.

7 §
Europeiska unionens regler om statligt stöd som ska tillämpas på transportstöd

På transportstöd tillämpas den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

Med avvikelse från 1 mom. beviljas transportstöd i form av stöd av liten betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, om den produkt som transporteras har bearbetats i någon av kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi eller Viitasaari.

8 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet för de statsunderstöd som avses i denna förordning är närings-, trafik- och miljöcentralen. Bestämmelser om behörig närings-, trafik- och miljöcentral finns i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) och i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018).

2 kap.

Ansökan om och beviljande av transportstöd

9 §
Stödansökan

Ansökan om stöd görs elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten.

Till ansökan ska fogas en fraktsedel eller transporthandling eller någon annan av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd tillförlitlig utredning om den transport för vilken transportstödet söks. Dessutom ska sökanden på begäran ge in andra uppgifter och utredningar som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.

10 §
Ansökningstid

Ansökningsperioden är ett kalenderår. Transportstöd ska sökas inom tre månader efter utgången av varje ansökningsperiod. Det datum då transporten inleds avgör till vilken ansökningsperiod transporten hör.

Av särskilda skäl kan transportstöd beviljas även om ansökan inte gjorts inom föreskriven tid.

11 §
Stödbeslut samt minimi- och maximibelopp för stöd

Transportstödet beviljas för varje ansökningsperiod i efterskott.

Transportstöd kan beviljas om det transportstöd som beviljas är minst 1 000 euro per ansökningsperiod.

Ett företag kan beviljas högst 500 000 euro i transportstöd per ansökningsperiod.

3 kap.

Stöd för järnvägs- och landsvägstransporter

12 §
Tillämpningsområde

Transportstöd för järnvägs- och landsvägstransporter kan beviljas för varutransporter som utförs i Finland, om produkten har bearbetats i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller i någon av kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi eller Viitasaari.

13 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Stöd kan beviljas för sådana transporter av produkter som bearbetats inom de i 12 § nämnda områdena som börjar på den ort där produkterna har bearbetats.

Transportstöd kan beviljas för

1) järnvägs- eller landsvägstransporter där transportsträckans längd i Finland är minst 266 kilometer,

2) sådana järnvägs- och landsvägstransporter som bildar en sammanhängande transportkedja där transportsträckans längd i Finland är minst 266 kilometer, och

3) den del av transportsträckan som sker i Finland av sådana minst 266 kilometer långa transporter som börjar på Nordkalotten i Finland och går någon annanstans på Nordkalotten eller via detta område för vidarebefordran.

Om bearbetningsplatsen ligger på en ö till vilken det inte finns någon fast vägförbindelse, kan stöd beviljas även för vattentransport från ön till fastlandet.

14 §
Godtagbara kostnader

Transportstöd beviljas för den som penningprestation betalda transportavgift med frakttillägg och tilläggsavgifter som är antecknad i transportfakturan. Rabatter och avdrag som sökanden fått ska dras av från transportavgiften innan transportstödet beviljas. Som grund för stödet godtas endast sådana transportkostnader som bestäms enligt den transporterade produktens vikt och transportsträckan.

Som godtagbar kostnad godkänns inte mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter som inte är slutliga kostnader för stödmottagaren.

Som transportkostnader kan godkännas högst ett belopp som motsvarar de ersättningar som vanligen betalas för samma slags transporter.

15 §
Transporter med företagets egna transportmedel

Transportstöd beviljas inte för transporter med företagets egna transportmedel.

Om det saknas förbindelse för järnvägs- eller landsvägstransport från den plats där produkterna bearbetats, godkänns dock den transportsträcka med företagets egen transport från bearbetningsplatsen till den närmaste ort från vilken ovannämnd transportförbindelse finns som en sådan sträcka som beaktas när stödprocenten för transportstödet bestäms. Då bestäms stödprocenten för transportstödet enligt transportsträckans totala längd. Transportstöd beviljas dock inte för de kostnader som föranleds av företagets egen andel av transporten.

16 §
Transportstödets belopp

Transportstödet utgör den procentandel av de godtagbara kostnaderna som uträknas på basis av transportsträckans längd enligt följande:

Transportsträckan, kilometer Stödprocent
266–400 9
401–600 13
601–800 17
801– 20

Om transporten inleds på Nordkalotten i Finland, inberäknas även transport som sker någon annanstans än på Nordkalotten i Finland vid uträkning av den minimisträcka som berättigar till transportstöd. Om transportsträckan på finskt område understiger 266 kilometer, bestäms stödprocenten enligt sträckan 266 kilometer.

4 kap.

Stöd för hamnverksamhet

17 §
Tillämpningsområdet för stödet för hamnverksamhet

Om produkten har bearbetats inom ett område som nämns i 12 §, kan transportstöd beviljas för hamnverksamhet som sker i en hamn eller ett skeppningsställe vid Bottniska viken i Sastmola kommun eller norr om denna, eller i en hamn eller ett skeppningsställe inom Saimens vattendragsområde.

18 §
Transportstödets belopp för hamnverksamhet

Stöd för hamnverksamhet beviljas på basis av försändelsens vikt.

Transportstödets belopp är

1) 2 euro per ton för hamnverksamhet som sker i hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Kalajoki kommun och norr om denna samt i hamnen i Joensuu och norr om denna i hamnar och skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde,

2) 1 euro per ton för hamnverksamhet som sker i hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmola kommun och mellan denna och Kalajoki kommun samt i andra hamnar och skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde än de som avses i 1 punkten.

19 §
Transport i anknytning till hamnverksamhet

Om sådan hamnverksamhet som avses i 17 § ansluter sig till en järnvägs- eller landsvägstransport, bestäms stödet för järnvägs- och landsvägstransporten i stället för enligt tabellen i 16 § 1 mom. enligt följande tabell:

Transportsträckan, kilometer Stödprocent
101–400 9
401–600 13
601–800 17
801– 20

I fråga om transport med företagets egna transportmedel tillämpas bestämmelserna i 15 §.

5 kap

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Förordningen tillämpas på transporter som inleds åren 2020–2022.

Helsingfors den 30.12.2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.