1184/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Beslut i ett ärende som gäller försäljning eller delning av samfälld skog enligt 33 § 1 mom. i lagen om samfällda skogar (109/2003) är en i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedd avgiftsbelagd offentligrättslig prestation, för vilken jord- och skogsbruksministeriet tar ut en fast avgift på 600 euro.

2 §
Företagsekonomiska prestationer

De prestationer som jord- och skogsbruksministeriet prissätter i enlighet med 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) sakkunnigtjänster i samband med utbildning, föreläsningar, forskning, utredning eller någon annan uppgift på basis av ett uppdrag,

2) kopiering och översändande av handlingar, med undantag av kopior och utskrifter som avses i 3 §,

3) tryckalster,

4) material från registren och annat informationsmaterial, vidarebearbetning av materialet och utredningar i anslutning till det, och

5) övriga prestationer på basis av ett uppdrag.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

De avgifter som tas ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av jord- och skogsbruksministeriet med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer avgiften för intyg som skrivs in i en handling eller som utfärdas separat så att avgiften motsvarar prestationens självkostnadspris.

För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om den registrerade upprepade gånger framför begäranden om åtgärder. Avgiften bestäms utifrån antalet arbetstimmar som använts för åtgärden. För sakkunniguppdrag tas det ut 66 euro per arbetstimme och för biträdande uppdrag 47 euro per arbetstimme.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

På ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.