1182/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av arbets- och näringsministeriet samt av nämnder, riksförlikningsmannens byrå, samarbetsombudsmannens byrå och arbetsrådet som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka det tas ut fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) bokföringslagen (1336/1997),

2) lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012),

3) elmarknadslagen (588/2013),

4) naturgasmarknadslagen (587/2017),

5) personalfondslagen (934/2010),

6) handelskammarlagen (878/2002).

Avgift tas också ut för beslut om avslag.

3 §
Övriga prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänster eller andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) sakkunnig-, utbildnings- och konsulttjänster,

2) publikationer, undersökningar, utredningar och statistiktjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

3) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen med undantag av de fall då detta direkt stöder arbets- och näringsministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) kopior, utskrifter och andra avskrifter,

5) annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde,

6) utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

7) sändande av material som baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 mars 2022.

För prestationer som hänför sig till ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Bilaga

Avgiftstabell

över arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation
1)  bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden 170 €
2)  övriga beslut om undantag som fattas av bokföringsnämnden 500 €
3)  behandling av ansökningar och anmälningar om bekräftelse av utlänningars företagsköp samt beslut som gäller dessa 5 000 €
4)  beslut som gäller ansökan om projekttillstånd för en elledning som sträcker sig över riksgränsen och är avsedd för en nominell spänning på minst 110 kilovolt 6 000 €
5)  beslut som gäller ansökan om projekttillstånd för ett rör för naturgasöverföring som sträcker sig över riksgränsen 6 000 €
6)  tillstånd att grunda en handelskammare 85 €
7)  beslut om lämnande av utlänningars företagsköp utan prövning 1 000 €
8)  avgift för tillstånd till rymdverksamhet 7 000 €

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka samarbetsombudsmannens byrå tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är

9)   registrering av en personalfond 600 €
10) registrering av en personalfonds stadgeändring 400 €
11) annan ändring i personalfondsregistret än sådana som nämns i 9) och 10) punkten 100 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.