1181/2020

Helsingfors den 16 december 2020

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut ändras i kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart (432/2015) 1, 2 och 4 §, sådana de lyder i förordning 1155/2018, som följer:

1 §
Övervakningsplan

En luftfartygsoperatör ska utan dröjsmål till Transport- och kommunikationsverket för godkännande ge in en övervakningsplan som reviderats till följd av en sådan betydande ändring som avses i artikel 15.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rap-portering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012, nedan kommissionens övervakningsförordning.

2 §
Luftfartygsoperatör som förorsakar låga utsläpp

En luftfartygsoperatör

1) som genomför färre än 243 flygningar under tre fyramånadersperioder i följd,

2) som genomför flygningar med en sammanlagd årlig utsläppsmängd som är mindre än 25 000 ton koldioxid, eller

3) vars årliga utsläpp, med undantag för flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena som avses i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en flygplats i ett annat område inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, understiger 3 000 ton koldioxid från flygningar mellan flygplatser i medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

får som luftfartygsoperatör som förorsakar låga utsläpp bedöma bränsleförbrukningen enligt vad som föreskrivs i artikel 55 i kommissionens övervakningsförordning.

Luftfartygsoperatörer som bedömer sin bränsleförbrukning i enlighet med vad som föreskrivs i kommissionens övervakningsförordning och som under rapporteringsåret överskrider de gränsvärden som ställts för de luftfartygsoperatörer som förorsakar låga utsläpp ska ge in en anmälan om överskridningen till Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska tillåta en sådan bedömning av bränsleförbrukningen som utförts i enlighet med kommissionens övervakningsförordning förutsatt att luftfartygsoperatören på ett sätt som tillfredsställer verket kan visa att de gränsvärden som ställts upp för luftfartygs-operatörer som förorsakar låga utsläpp inte har överskridits under de fem senaste rapporteringsperioderna och att gränsvärdet inte överskrids när den följande rapporteringsperioden inleds.

Transport- och kommunikationsverket anser att de utsläpp som orsakas av en luftfartygsoperatör som förorsakar låga utsläpp är kontrollerade om de bestämts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2392 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsningar i tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021.

4 §
Kontrollörens utlåtande

Luftfartygsoperatören ska ge in ett i artikel 27 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, nedan kommissionens verifieringsförordning, avsett kontrollörsutlåtande till Transport- och kommunikationsverket för övervakning av att lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) iakttas. Verket kan kräva att kontrollören ger in andra uppgifter om kontrollprocessen än sådana som krävs enligt utlåtandet. Dessa tilläggsuppgifter kan ges in i enlighet med artikel 27.5 i kommissionens verifieringsförordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 16 december 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.