1168/2020

Helsingfors den 16 december 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, nedan Tillståndsmyndigheten, tar ut en avgift och om grunderna för den.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift enligt självkostnadsvärdet

Sådana offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Tillståndsmyndigheten tar ut en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde är ersättning enligt 50 § 1 mom. i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social och hälsovården (552/2019) för urval, tillhandahållande, samkörning, förbehandling, pseudonymisering och anonymisering av uppgifter enligt ett dataanvändningstillstånd eller ett beslut som gäller begäran om information.

Avgiften bestäms på basis av antalet arbetstimmar som använts för att utföra prestationen. För sakkunnigarbete tas det ut 115 euro per arbetstimme.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en fast avgift

Sådana offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Tillståndsmyndigheten tar ut en fast avgift som bestäms på basis av det genom-snittliga självkostnadsvärdet är

1) dataanvändningstillstånd enligt 49 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården för vilka Tillståndsmyndigheten tar ut följande fasta avgift

– 1 000 euro av den som ansöker om tillstånd och har ett verksamhetsställe i Finland eller i något annat EU- eller EES-land,

– 3 000 euro av den som ansöker om tillstånd och har ett verksamhetsställe i ett annat land än ett EU- eller EES-land,

– 350 euro av sökande för ändring i dataanvändningstillstånd.

2) beslut om begäran om information enligt 49 § i lagen om sekundär användning av person-uppgifter inom social- och hälsovården för vilka Tillståndsmyndigheten tar ut följande avgift:

– 1 000 euro.

Sådana offentligrättsliga prestationer för vilka Tillståndsmyndigheten tar ut en sådan fast av-gift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten är

– dataanvändningstillstånd och beslut om begäran om information som gäller ett lärdomsprov när den sökande har sin hemort i Finland eller i något annat EU- eller EES-land; för dessa är avgiften 250 euro.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Tillstånds-myndigheten prissätter på företagsekonomiska grunder är användning av en informationssäker driftmiljö enligt 50 § 1 mom. i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.

5 §
Uttagande av avgift i vissa situationer

Om en ansökan till Tillståndsmyndigheten dras tillbaka innan ärendet har behandlats, tas avgifter enligt denna förordning inte ut. För en ansökan som dragits tillbaka eller som inte kompletterats efter det att behandlingen inletts tas det ut en andel som motsvarar arbetsinsatsen.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till den 31 december 2021.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 16 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Joni Komulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.