1126/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 11 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 50/2019,

ändras 4 § 1 mom. 6 punkten, 11 § 1 mom. 7 punkten och 14 § 7 punkten, av dem 4 § 1 mom. 6 punkten och 11 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i förordning 50/2019, och

fogas till 4 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 50/2019, en ny 7 punkt som följer:

4 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan och anmälan

Till ansökan eller anmälan ska efter behov fogas


6) ett förslag till organisering av kontrollen,

7) en kemikalieförteckning.


11 §
Kungörelse om tillståndsansökan och anmälan samt framläggande av handlingarna för allmänheten

En tillståndsansökan och en anmälan ska kungöras efter det att ärendet har utretts tillräckligt utförligt. Av kungörelsen ska det framgå åtminstone


7) uppgift om var och hur länge kungörelsen samt ansöknings- eller anmälningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten,


14 §
Innehållet i tillståndsbeslutets recit

Av tillståndsbeslutets recit ska det till behövliga delar framgå


7) centrala uppgifter om verksamheten, processerna, råvarorna, produkterna, bränslena och andra kemikalier som är väsentliga med tanke på verksamheten,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 22 december 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Regeringssekreterare
Laura Siili-Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.