1109/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015) 10, 11 och 19 §, av dem 10 § sådan den lyder i förordning 1153/2017, som följer:

10 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

För att understöd ska beviljas krävs det att

1) mottagaren av understöd har ett verksamhetsställe i Finland och projektet inbegriper ett betydande finländskt intresse,

2) mottagaren av understöd bedöms ha förutsättningar att bedriva en kontinuerligt lönsam verksamhet,

1) mottagaren av understöd inte är ett företag i svårigheter på det sätt som anges i artikel 2.18 i kommissionens gruppundantagsförordning,

4) företaget inte är föremål för ett sådant betalningskrav som avses i artikel 1.4 i gruppundantagsförordningen på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, och

5) innovationsstödet har en stimulanseffekt på mottagarens innovationsverksamhet på det sätt som anges i artikel 6 i gruppundantagsförordningen.

I fråga om serietillverkade fartyg kan den stimulanseffekt som avses i 1 mom. 5 punkten anses uppfylld för det första fartyget i serien. Om det i senare fartyg i serien provas och byggs innovativa lösningar som inte ingick i det första fartyget i serien, kan systerfartyget i detta avseende dock betraktas som ett nytt projekt.

Understöd kan beviljas endast för sådan verksamhet som sker efter det att ansökan om understöd har getts in.

11 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 25 procent av de godtagbara kostnader som avses i 5–9 §. Understödet för ett enskilt projekt kan uppgå till högst 15 miljoner euro. På innovationsstödet tillämpas de regler om kumulering av statligt stöd som avses i artikel 8 i gruppundantagsförordningen när stödet från olika parter hänför sig till samma stödberättigande kostnader.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2015 och gäller till och med den 31 december 2023.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.