1105/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 54 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016):

1 §
Ordnande av vaccinationer

Kommunerna ska i enlighet med 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ordna allmänna frivilliga vaccinationer som syftar till att skydda mot sjukdomen covid-19. Staten sköter vaccinationerna vid de statliga inrättningar som avses i 10 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Den företagshälsovård som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) har i enlighet med 49 § i lagen om smittsamma sjukdomar rätt att medverka i genomförandet av vaccinationerna. Verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och inom den offentliga socialvården ska ordna vaccinationer för sina patienter och klienter och de anställda som sköter eller vårdar dem. Dessa vaccinationer ska samordnas med kommunens vaccinationsverksamhet.

Institutet för hälsa och välfärd ska se till att vaccinerna levereras och att kommunerna får sakkunnigstöd.

Deltagande i vaccinationer är frivilligt.

2 §
Vacciner som används och vaccinationsordning

För skydd mot sjukdomen covid-19 används de SARS-CoV-2-vacciner som utifrån medicinsk evidens och godkänd indikation har fått försäljningstillstånd i enlighet med Europeiska unionens system för godkännande för försäljning.

Vaccinationerna ges till olika befolkningsgrupper i följande ordning:

1) sådan personal inom social- och hälsovården som hänför sig till undersökning av, direkt vård av eller omsorg om personer som har insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19 eller som ger annan brådskande vård samt personal och boende vid socialvårdens verksamhetsenheter för boendeservice för äldre och för institutionsvård för äldre,

2) personer som har fyllt 70 och äldre,

3) personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom,

4) andra personer än de som avses i punkterna 1–3.

3 §
Vaccinering

En läkare ska ansvara för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges endast av läkare och av sådana sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning.

4 §
Registrering av vaccinationsuppgifter i vaccinationsregistret

Vaccinationerna ska antecknas i det elektroniska patientdatasystemet. I systemet antecknas utöver patientens identifieringsuppgifter också vaccinationsdatum, vaccinets namn, vaccinets satsnummer, injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören.

Uppgifterna ska i realtid förmedlas till det nationella vaccinationsregister som förs av Institutet för hälsa och välfärd.

Den vaccinerade ska vid behov ges ett intyg över vaccinationen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2020.

Staten, kommunerna, verksamhetsenheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och verksamhetsenheterna inom den offentliga socialvården ska ordna vaccinationerna när de vacciner som avses i 2 § finns tillgängliga för vaccinering.

Helsingfors den 22 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.