1101/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Statsrådets förordning om betalning av statens andel av förmåner och kostnader som betalas ur folkpensionsfonden och om betalningsdagar för vissa förmåner

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 2 mom. och 103 § 3 mom. i folkpensionslagen (568/2007), 23 § 3 mom. och 53 § 2 mom. i lagen om handikappförmåner (570/2007), 15 § 2 mom. och 17 § 2 mom. i lagen om frontmannapension (119/1977), 36 § 3 mom. i lagen om garantipension (703/2010), 57 § 3 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) samt 3 § 2 mom. och 9 § 2 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988), av dem 103 § 3 mom. i folkpensionslagen sådant det lyder i lag 1130/2010, 53 § 2 mom. i lagen om handikappförmåner sådant det lyder i lag 986/2020, 15 § 2 mom. i lagen om frontmannapension sådant det lyder i lag 987/2020 och 17 § 2 mom. i lagen om frontmannapension sådant det lyder i lag 1268/2016, 36 § 3 mom. i lagen om garantipension sådant det lyder i lag 989/2020, 57 § 3 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare sådant det lyder i lag 990/2020 samt 3 § 2 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands sådant det lyder i lag 170/2008 och 9 § 2 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands sådant det lyder i lag 988/2020:

1 §
Betalningsdagar för förmåner enligt folkpensionslagen

Betalningsdagen för de folkpensioner som avses i 2 § 1 mom. i folkpensionslagen (568/2007) är den sjunde dagen i varje kalendermånad.

Efterlevandepension och barnpension enligt 2 § 2 mom. i folkpensionslagen samt barnförhöjning enligt 2 § 3 mom. i den lagen betalas till en förmånstagare vars efternamn börjar med

1) A–K, den fjärde dagen i varje kalendermånad,

2) L–R, den 14 dagen i varje kalendermånad,

3) S–Ö, den 22 dagen i varje kalendermånad.

2 §
Betalningsdag för handikappförmåner

Betalningsdagen för de handikappförmåner som avses i lagen om handikappförmåner (570/2007) är den sjunde dagen i varje kalendermånad.

3 §
Betalningsdag för fronttillägg och extra fronttillägg

Betalningsdagen för fronttillägg och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) är den sjunde dagen i varje kalendermånad.

4 §
Betalningsdagar för fronttillägg som betalas utomlands

Fronttillägg som avses i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) betalas två gånger per år den 22 mars och den 22 september.

Till folkpensionstagare betalas fronttillägg som avses i 1 mom. i samband med folkpensionen.

5 §
Övriga betalningsdagar

Om betalningsdagen enligt 1–4 § inte är en bankdag, betalas förmånen den bankdag som föregår den.

En förmån som betalas retroaktivt kan betalas med avvikelse från 1–4 §.

6 §
Betalning av förskott på statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet betalar Folkpensionsanstalten förskott på statens andel senast tre bankdagar före betalningsdagen för den förmån som betalas ur folkpensionsfonden, med undantag för de förmåner som anges i 1 § 2 mom. i denna förordning, för vilka förskott betalas på basis av den betalningsdag som anges i 1 § 1 mom. i denna förordning. Som förskott betalas

1) det uppskattade beloppet av statens finansieringsandel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden,

2) ett på Folkpensionsanstaltens årliga uppskattning baserat förskott på statens andel av de pensionsutgifter enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) som anses höra till grundskyddsandelen och som betalas ur folkpensionsfonden.

Den första bankdagen i varje månad betalar social- och hälsovårdsministeriet ett på Folkpensionsanstaltens årliga beräkning baserat förskott på statens andel av de verksamhetskostnader som betalas ur folkpensionsfonden.

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast tio bankdagar före betalningsdagen för förskottet på statens andel meddela social- och hälsovårdsministeriet det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de förmåner som ska betalas på betalningsdagen varje månad.

I samband med förskottet för januari betalar social- och hälsovårdsministeriet Folkpensionsanstalten ett på Folkpensionsanstaltens årliga beräkning baserat förskott på statens andel av de årliga kostnaderna för undersökningar enligt 61 § i folkpensionslagen.

7 §
Fastställande och betalning av det slutliga beloppet av statens andel

Som statens andel av kostnaderna för förmånerna fastställs och betalas skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de förmåner som betalats ur folkpensionsfonden under en kalendermånad och det förskott på statens andel som betalats för att täcka förmånerna. Denna skillnad beaktas när förskottet fastställs för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska årligen i samband med bokslutet fastställa statens andel av de verksamhetskostnader som betalas ur folkpensionsfonden. Skillnaden mellan statens fastställda andel och de förskott som staten betalat beaktas i förskotten på verksamhetskostnaderna för det år som följer på fastställandet av bokslutet.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid fastställandet och betalningen av förskottet på statens andel.

8 §
Statens andel för att minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar ska uppnås

Årligen efter det att bokslutet har fastställts ska Folkpensionsanstalten sända social- och hälsovårdsministeriet en beräkning över det i samband med bokslutet fastställda minimibeloppet av finansieringstillgångar vid kalenderårets utgång. Om minimibeloppet av finansieringstillgångarna avviker från det minimibelopp som anges i folkpensionslagen, ska skillnaden betalas eller återbetalas under den månad som följer efter den då bokslutet fastställdes.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om betalningsdag för förmåner och betalning av statens andel enligt folkpensionslagen (465/2013),

2) statsrådets förordning om betalningsdagen för handikappförmåner och om betalning av statens andel (453/2014),

3) statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare (82/2015),

4) statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av garantipension (81/2015),

5) statsrådets förordning om betalningsdagen för fronttillägg och extra fronttillägg och om betalning av statens andel (454/2014),

6) förordningen om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989).

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § sänks förskott på statens andel av folkpensionerna från januari till mars 2021 med 20 miljoner euro i månaden.

Helsingfors den 17 december 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Hanna Tossavainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.