1093/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften (344/2015) 3 och 7 § som följer:

3 §
Basskifte

Ett basskifte kan bara vara i en jordbrukares besittning åt gången. Ett basskifte kan dock vara i flera jordbrukares eller personers besittning, om det är fråga om samfällda betesområden, skiften i gemensamt bruk eller på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter.

Ett basskifte kan avgränsas enligt markanvändningsslag, rätt till programbaserade ersättningar till jordbrukare, rätt till stöd, en sådan permanent gräsmark på Naturaområde som avses i 6 a § 1 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) eller någon annan motsvarande gräns.

Basskiftena införs i åkerskiftesregistret i digitaliserad form. Ett basskiftes digitaliserade areal är den maximala stödberättigande areal som avses i artikel 5.2 a och b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen. Bestämmelser om skyldigheten att i stödansökan rätta sådana förhandsifyllda uppgifter om basskiften som gäller den maximala arealen, läget eller gränser finns i artikel 17.5 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, nedan kontrollförordningen. Den maximala stödberättigande arealen kan också ändras till följd av resultaten av kontroller och uppdateringar av åkerskiftesregistret.

Skiften för vilka stöd inte söks och som är mindre än 0,05 hektar behöver inte uppges i den årliga stödansökan, om skiftenas totala areal är högst en hektar. De som ansöker om stöd ska emellertid i stödansökan uppge om de besitter sådana skiften.

7 §
Utelämnande av områden med träd och buskar från arealen av ett basskifte

Träd och buskar ska inte räknas till arealen av ett basskifte. De ska dock inte utelämnas om det är fråga om

1) permanenta grödor som avses i artikel 4.1 g i stödförordningen,

2) vedartade växter som avses i 5 § 3 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) eller sådana i 5 § 4 mom. i den förordningen avsedda lövbuskar och plantor av lövträd på permanent betes- eller gräsmark som är lämpliga som föda för produktionsdjur,

3) träd och trädgrupper som avses i 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, eller

4) jordbruksskiften som omfattas av ett miljöavtal som avses i 36 eller 37 § i statsrådets förordning om miljöersättning.

Om det i ett dike eller på en icke odlad dikesren inom ett basskifte växer träd eller buskar som är högre än 1,5 meter ska dessa områden inte räknas till arealen av basskiftet. Permanent betes- eller gräsmark som avses i 1 mom. 2 punkten, träd och trädgrupper som avses i 1 mom. 3 punkten och avtal som avses i 1 mom. 4 punkten och omfattar arealer som även inkluderar diken och icke odlade dikesrenar ska dock inte utelämnas från arealen av ett basskifte.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 17 december 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.