1087/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 4 och 14 §, 17 § 6 punkten, 18 och 19 §, 41 § 5 punkten, 51 § och 58 § 3 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1039/2012, 14 § sådan den lyder i förordning 363/2017, 17 § 6 punkten, 18 § och 41 § 5 punkten sådana de lyder i förordning 741/2019, 19 § sådan den lyder i förordning 101/2020 och 58 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1129/2016, som följer:

4 §
Resultatorienterad styrning av förvaltningsområdet

Vid styrningen av förvaltningsområdets ämbetsverk iakttas resultatorienterad styrning. Den resultatorienterade styrningen av Försvarsmakten leds av ministern.

Resultatmålen för Försvarsmakten överenskoms i resultatavtal mellan Försvarsmakten och ministeriet. Ministern och kommendören för Försvarsmakten undertecknar resultatavtalet mellan ministeriet och Försvarsmakten.

14 §
Avdelningarnas sammansättning

Vid försvarspolitiska avdelningen finns enheten för nationellt försvar, försvarssamarbetsenheten och forsknings- och analysenheten.

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns koncernstyrningsenheten, lagberednings- och rättsenheten, ekonomienheten och säkerhetsenheten.

Vid resurspolitiska avdelningen finns personalenheten, fastighets- och miljöenheten, materielenheten och dataadministrationsenheten.

17 §
Försvarspolitiska avdelningen

Avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller


6) utvecklande och användning av försvarsförmågan samt rymdverksamhet,


18 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Förvaltningspolitiska avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) stödjande av beredningen av regeringsprogrammet samt styrning och uppföljning av hur regeringsprogrammet verkställs,

2) styrning av utvecklingen av förvaltningsområdets organisation och strukturer som helhet,

3) samordning av förvaltningsområdets verksamhetsplan,

4) samordning av riskhanteringen vid ministeriets bokföringsenhet,

5) bevakning och utvärdering av och rapportering om förvaltningsområdets verksamhet, resultatet av verksamheten och ekonomin,

6) den resultatorienterade styrningen av förvaltningsområdet,

7) samordning vid ministeriet av bevakningen av och rapporteringen om beredningen av de ärenden som ska behandlas vid kanslichefsmötet samt vid hörande i riksdagsutskotten,

8) författningspolitiken och beredningen av författningar samt stödjande av övriga verksamhetsenheter i författningsberedningen,

9) övervakning av lagenligheten i verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet,

10) bistående av ministern, tjänstemännen och verksamhetsenheterna i juridiska ärenden,

11) ekonomiplaneringen, ramförslaget samt beredning och genomförande av budgeten,

12) de ärenden som ankommer på ministeriet som bokföringsenhet, om inte något annat anges i ekonomistadgan,

13) säkerheten och datasäkerheten inom förvaltningsområdet, om ärendet inte enligt denna arbetsordning ska behandlas vid någon annan verksamhetsenhet,

14) de uppgifter som ankommer på den utsedda säkerhetsmyndighet som avses i 4 § 3 mom. i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004),

15) den interna revisionen,

16) samordning av förvaltningsområdets rymdverksamhet samt den allmänna styrningen och övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet enligt lagen om rymdverksamhet (63/2018).

Koncernstyrningsenheten assisterar ministeriets högsta ledning vid samordnandet av processerna samt av styr- och ledningsfunktionerna samt vid förberedelserna inför den högsta ledningens möten.

De ärenden som avses i 1 mom. 8–10 och 13–16 punkten är direkt underställda kanslichefen.

19 §
Resurspolitiska avdelningen

Resurspolitiska avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) personal- och arbetsgivarpolitik, styrning av personalresurserna samt i övrigt i vidsträckt bemärkelse förvaltningsområdets personal,

2) ministeriets personalförvaltning och personalens kompetens,

3) de värnpliktigas, krishanteringspersonalens och Försvarshögskolans studerandes förmåner och de ersättningar dessa ska få,

4) tjänstgöring som inte baserar sig på skyldighet att försvara landet och som avses i 8 kap. i värnpliktslagen (1438/2007),

5) tjänste- och arbetskollektivavtal samt förvaltningsområdets förhandlingsmyndighets verksamhet,

6) veteraner och personer som dött i krigen åren 1939–1945,

7) materielpolitik och projektstyrningen av den, tryggande av den teknologiska och industriella grunden för försvaret, exportfrämjande, försörjningsberedskap som stöder försvaret, utlänningars företagsköp, upphandling och internationellt försvarsmaterielsamarbete samt materielpolitisk styrning som hänför sig till rymdverksamhet,

8) exportkontroll av försvarsmateriel,

9) samarbete med de bolag som producerar tjänster för försvarsförvaltningen och med andra samarbetsparter,

10) beredning, styrning, samordning och extern kontroll av strategiska projekt,

11) informationssamhället, frekvenshantering och digitaliseringsteknik samt dataadministration, datanät och teknisk datasäkerhet till den del som de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

12) informationshantering till den del som den inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

13) användning och underhåll av områden och lokaler samt fastighetsinvesteringar,

14) hållbar utveckling, miljöskydd, energihantering och uppnående av förvaltningsområdets utsläppsåtaganden,

15) Försvarsfastigheter,

16) tillståndsärenden enligt lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019), statens förköpsrätt och inlösen av fast egendom eller särskilda rättigheter,

17) controllerfunktionen.

Controllern stöder den högsta ledningen för ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk vid beslutsfattandet.

De ärenden som avses i 1 mom. 5, 6 och 17 punkten är direkt underställda avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen.

41 §
Kanslichefens avgöranderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


5) säkerhet och uppgifterna för den utsedda säkerhetsmyndighet som avses i 4 § 3 mom. i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet samt den allmänna styrningen och övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet enligt lagen om rymdverksamhet, om ärendet är betydande,


51 §
Avgöranderätt för direktören för säkerhetsenheten

Utöver vad som föreskrivs i 43 § avgör direktören för säkerhetsenheten de ärenden som gäller uppgifterna för den utsedda säkerhetsmyndighet som avses i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, ärenden som gäller den allmänna styrningen och övervakningen av Försvarsmaktens verksamhet enligt lagen om rymdverksamhet samt ärenden som gäller säkerheten inom förvaltningsområdet, med undantag av de ärenden som nämns i 41 § 5 punkten och 52 §.

58 §
Avlöning och övriga personalärenden

Direktören för personalenheten avgör ärenden som gäller givande av intyg över uppsägning och att ett tjänsteförhållande har upphört

1) till en tjänsteman vid Försvarsmakten, som har utnämnts med stöd av 38 § i lagen om försvarsmakten (551/2007),

2) till en tjänsteman vid Försvarsmakten, som har utnämnts av statsrådet eller ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringsråd
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.