1081/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 115 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 115 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 896/2001, som följer:

115 §
Periodisering av skogsbruksutgifter

Anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap, anordningar, byggnader, konstruktioner och andra nyttigheter vilka hänför sig till skogsbruk ska dras av genom årliga avskrivningar från utgiftsresten enligt 8 § 1–7 mom. och 9 och 10 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

Utgifter eller utgiftsrester om högst 600 euro får avskrivas på en gång.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

RP 195/2020
FiUB 23/2020
RSv 167/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.