1079/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 30 och 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 33 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., sådana de lyder i lag 898/2001, samt

fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1539/1992 och 473/1998, ett nytt 5 mom. som följer:

30 §

Utgiftsrester om högst 1 200 euro får avskrivas på en gång.

33 §

Med avvikelse från 30 § avskrivs, när den skattskyldige yrkar det, anskaffningsutgiften för förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar i dess helhet under det skatteår då tillgångarna har tagits i bruk, om


2) anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är högst 1 200 euro (liten anskaffning).

Som liten anskaffning som avses i 1 mom. 2 punkten anses en till anläggningstillgångarna hänförlig nyttighet eller, om flera sådana nyttigheter tillsammans bildar en organisk helhet, en sådan helhet som nyttigheterna bildar. I små anskaffningar får under skatteåret avdras sammanlagt högst 3 600 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

RP 195/2020
FiUB 23/2020
RSv 167/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.