1077/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 31 § 8 mom., sådant det lyder i lag 489/2012, samt

fogas till lagen en ny 92 d § som följer:

31 §
Särskilda stadganden om naturliga avdrag

Den rundradioskatt för personer som avses i lagen om rundradioskatt (484/2012) och den medieavgift för personer som avses i landskapslagen om medieavgift (Ålands författningssamling 2019:103) är inte en avdragbar utgift.

4 kap.

Skatteplikt för förvärvsinkomst

92 d §
Vissa stöd för naturvård och för vatten- och havsvård

Skattepliktig inkomst är inte stöd som avses i 1 a kap. i naturvårdslagen (1096/1996) eller i 1 a kap. i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) när stödet beviljas stödmottagaren i form av varor eller tjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagens 31 § 8 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. Lagens 92 d § tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 197/2020
FiUB 25/2020
RSv 165/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.