1071/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen (1535/1992) en ny 66 a § som följer:

66 a §
Aktieemission på grundval av anställningsförhållande i annat än offentligt noterat aktiebolag

När skattskyldiga i en aktieemission på grundval av anställningsförhållande tecknar aktier i ett annat aktiebolag än ett offentligt aktiebolag som avses i 33 a § och som är deras arbetsgivare, uppstår det skattepliktig förvärvsinkomst endast till den del teckningspriset underskrider ett matematiskt värde kalkylerat för bolagets aktie enligt det senast fastställda bokslutet före ingången av aktieemissionens teckningstid i enlighet med 9 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen. Förutsättningen för detta är att förmånen är tillgänglig för en majoritet av personalen. Detta moment tillämpas inte till den del andelen som den skattskyldige, hans eller hennes familjemedlem eller dessa tillsammans direkt eller indirekt äger överskrider tio procent av bolagets aktier eller en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Detta moment tillämpas inte på en medlem av bolagets styrelse eller förvaltningsråd som inte är anställd hos bolaget och inte för sitt arbete får lön som avses i 13 § 1 mom.1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Vid tillämpningen av 1 mom. läggs till bolagets nettoförmögenhet det belopp som under den i nämnda moment avsedda tiden mellan slutet av den räkenskapsperioden och början av aktieemissionens teckningstid har betalats till bolaget vid aktieemission eller annars som investering i eget kapital, och från den avdras den dividend som enligt beslut ska delas ut för räkenskapsperioden och den investering i eget kapital som enligt beslut ska återbetalas. Om det mellan slutet av räkenskapsperioden och början av aktieemissionens teckningstid har skett en fusion eller delning eller om bolaget har uppstått till följd av en ändring i verksamhetsformen, justeras nettoförmögenheten genom att iaktta bestämmelserna i 11 och 13 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen. Det matematiska värdet fås genom att dividera nettoförmögenheten med antalet utstående aktier i bolaget vid ingången av aktieemissionens teckningstid. Värdet på aktien i ett nytt bolag fastställs enligt 10 § i den nämnda lagen.

Tillämpandet av denna paragraf på beskattningen av en aktieteckning förutsätter dessutom att

1) bolaget har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en sådan stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med vilken Finland har avtalat om tillräckligt informationsutbyte mellan myndigheter i skatteärenden, och informationsutbytet förverkligas i praktiken,

2) bolaget vid teckningstidpunkten bedriver näringsverksamhet enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,

3) bolagets tillgångar i huvudsak består av andra tillgångar än sådana tillgångar som avses i 12 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, kalkylerat på basis av det senast fastställda bokslutet, och

4) bolaget vid teckningstidpunkten är en arbetsgivare som regelbundet betalar lön som avses i 31 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd och är införd i det i 25 § i den lagen avsedda förskottsuppbördsregistret eller ett sådant utländskt bolag som inte är infört i Finlands förskottsuppbördsregister och som visar att det inte har begått sådana försummelser som avses i 26 § i den lagen.

Om förutsättningarna enligt denna paragraf inte uppfylls, om aktiens i enlighet med denna paragraf kalkylerade värde överskrider 90 procent av aktiens gängse värde eller om aktieemissionen baserar sig på en anställningsoption som avses i 66 § 3 mom., tillämpas på beskattningen av aktieteckningen vad som föreskrivs i 66 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Denna lag tillämpas på aktieemissioner om vilka beslut fattas efter ikraftträdandet av denna lag.

RP 73/2020
FiUB 27/2020
RSv 181/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.