1068/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 3 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) en ny 7 § och till 15 kap. 9 §, sådan den lyder i lagarna 890/2006 och 943/2016, ett nytt 4 mom. som följer:

3 kap.

Ersättningar för vård och undersökningar

7 §
Ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 och 6 § får bestämmelser om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 utfärdas genom förordning av statsrådet. Ersättningstaxan grundar sig på kostnaderna för undersökningen, det terapeutiska värdet av den tjänst som ska ersättas och de medel som står till buds.

Om arvodet för undersökningen är större än ersättningstaxan, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än ersättningstaxan, betalas i ersättning beloppet av arvodet.

På undersökningar för vilka ingen ersättningstaxa föreskrivits med stöd av denna paragraf tillämpas 5 och 6 §.

15 kap.

Verkställighet

9 §
Direktersättningsförfarande

Om en serviceproducent som arvode har debiterat en försäkrads arbetsgivare ett pris som är nedsatt med beloppet av ersättningen enligt 3 kap. 7 §, kan trots vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf ersättningen betalas till serviceproducenten på basis av serviceproducentens redovisning i enlighet med vad som avtalats särskilt. I fråga om meddelande av beslut till den försäkrade iakttas vad som föreskrivs i 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

RP 223/2020
ShUB 36/2020
RSv 173/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.