1040/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (729/2018) 3 §, rubriken för 5 §, 5 § 2 mom., rubriken för 6 §, 39 § 1 mom., rubriken för 40 §, rubriken för 41 §, 48 § 2 mom., 49 § 5 mom., 55 § 1 mom., mellanrubriken före 58 §, rubriken för 58 §, 63 §, 67 § 1, 5 och 6 mom., 68 §, 70 § 2–5 mom., 71 § 1 mom. 4 punkten, 78 § 2 mom., 85 § 3 mom., 89 §, 92 § 1 mom. 4 punkten, 93 § 3 mom. 2 punkten, 93 § 5 mom., 95 § 1 mom., 96 §, 97 § 2 mom., 98 § 1 mom., 102 § 3 mom., 105 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 105 § 2 och 4 mom., 109 § 1 och 3 mom., 110 § 4 mom., 113 § 2 mom., 129 § 2 mom., 130 § 5 mom., 143 §, 149 § 3 mom., 155 och 156 §, 158 § 3 mom., 159 § 2 mom., 164 §, 166 § 1 mom., 167 och 168 §, 171 § 1 mom., 180 och 185 §, 190 § 2 och 3 mom. och 193 § 1 mom. samt bilaga 2 punkt 1, 2, 6, 9 och 10, bilaga 3.2 punkt B7, bilaga 3.3 punkt C3, C4, C7, C8, C27 och C43, bilaga 3.4 punkt D1 och D8, bilaga 3.5 punkt E18, bilaga 3.6 punkt F23, F35 och F55, bilaga 3.8 punkt H14–H16, H21 och H23, bilaga 3.9 punkt I5, I8, I12 och I13, bilaga 4.2 punkt L4, bilaga 4.3 punkt M1, M2, M6, M8, M16 och M17 samt bilagorna 5.1, 5.2, 6.4 och 8.4, och

fogas till 20 § ett nytt 3 mom., till 40 § ett nytt 5 mom., till 94 § ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., till 109 § ett nytt 5 mom. och  till lagen en ny 130 a §, som följer:

3 §
Allmänna skyldigheter för vägtrafikanter

För undvikande av fara och skada ska en vägtrafikant följa trafikreglerna och iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

Trafiken får inte i onödan hindras eller störas.

5 §
Trygg körning av fordon och spårvagnar

Ett fordon och en spårvagn måste kunna stannas på den del av den framförvarande vägen som går att överblicka och i alla förutsägbara situationer.

6 §
Fordons och spårvagnars användning

20 §
Avstånd mellan fordon

Ett fordon får inte köras med omotiverat låg hastighet eller i onödan plötsligt bromsas.

39 §
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ett motsvarande utländskt tillstånd får, oberoende av ett sådant förbud eller en sådan begränsning som angetts med vägmärke, parkeras

1)  på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas,

2)  på områden där parkering är förbjuden med vägmärket C38 eller C39 enligt bilaga 3.3 till denna lag,

3)  på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats, för längre tid än begränsningen.


40 §
Angivande av parkeringstidens början

Parkeringstidens början får inte ändras under parkeringen.

41 §
Åtgärder vid stannande och parkering av fordon

48 §
Riktningstecken

Riktningstecknet ska vara synligt och begripligt. Tecknet ska ges i god tid innan den manöver som avses i 1 mom. genomförs. Teckengivning med riktningsvisare ska fortgå under hela manövern.

49 §
Användning av ljus vid körning

I fordon får det inte användas anordningar som kastar eller reflekterar rött ljus framåt eller, om inte något annat föreskrivs eller bestäms särskilt, anordningar som kastar eller reflekterar vitt eller ljusgult ljus bakåt. På polisfordon och på fordon som används av polisen i tjänsteuppdrag, när de används som utryckningsfordon, samt på Tullens och Gränsbevakningsväsendets fordon får dock för stoppande av ett framförvarande fordon användas en anordning som visar ett rött blinkande ljus framåt samtidigt med ett blått blinkande larmljus.

55 §
Förbud mot onödig tomgång

Ett förbränningsmotordrivet fordon som står stilla av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får inte ha sin motor igång längre än två minuter. Om det är kallare än -15 grader Celsius får motorn dock hållas igång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Motorn får dessutom hållas igång så länge det behövs för att förbereda fordonet, redskapet eller maskinen innan fordonet, redskapet eller maskinen kan sättas i rörelse eller arbetet med fordonet, redskapet eller maskinen påbörjas.


Körning av motordrivna fordon på motorväg och motortrafikled
58 §
Tillåten trafik på motorvägar och motortrafikleder

63 §
Spårvagnars plats på vägen

En spårvagn får köras på skenor oavsett deras placering. I ett med annan trafik gemensamt körfält ska en spårvagn köras i samma färdriktning som den övriga trafiken i körfältet. En spårvagn får backas eller köras i riktning mot den övriga trafiken endast om särskilda omständigheter kräver det och det inte äventyrar säkerheten eller medför onödig olägenhet för den övriga trafiken.

67 §
Beviljande av rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter

Tillstånd att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter beviljas av Transport- och kommunikationsverket.


Transport- och kommunikationsverket och polisen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter ur trafik- och transportregistret för att kontrollera att de krav som ställs på vägtransportledare för specialtransporter uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningen till vägtransportledare för specialtransporter och förnyandet av rätten att arbeta som sådan.

68 §
Återkallelse av rätten att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett tillstånd att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter om den som innehar tillståndet inte längre uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 67 § eller om den som innehar tillståndet begär att tillståndet ska återkallas.

Tillståndet kan återkallas för viss tid eller tills vidare.

70 §
Trafikanordningar

Transport- och kommunikationsverket kan i försökssyfte fastställa användningen av en trafikanordning som avviker från en trafikanordning enligt denna lag, dock inte en förpliktande eller åläggande trafikanordning.

Transport- och kommunikationsverket kan i försökssyfte bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna om användning av en trafikanordning.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om andra trafikanordningar för spårvagnstrafiken än sådana som anges i denna lag.

71 §
Uppsättande av trafikanordningar

En trafikanordning uppsätts


4) för tillfälligt bruk även av en trafikövervakare eller räddningsmyndighet.


78 §
Förbuds- och begränsningsmärken

Förbuds- och begränsningsmärken ska vara placerade på högra sidan av körbanan eller den aktuella delen av den. Av särskilda skäl kan det dessutom placeras ett märke till på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. På en cykelbana ska märket vara placerat på banans högra sida. Förbuds- och begränsningsmärken kan användas som förhandsmärken på informationsmärken.


85 §
Längsgående vägmarkeringar

De längsgående vägmarkeringar som ska användas vid tillfälliga trafikarrangemang är gula. Om både gula och vita längsgående vägmarkeringar är synliga samtidigt ska de gula markeringarna följas.

89 §
Terrängtrafik och militärfordon

Bestämmelserna i 90 och 92–96 § om skyddsanordningar och säkerhetsanordningar och bestämmelserna i 141 och 144–149 § om personbelastning tillämpas också på användningen av motordrivna fordon i sådan terräng som avses i 3 § 2 punkten i terrängtrafiklagen (1710/1995) och på andra ställen.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också på användningen av militärfordon. Genom förordning av försvarsministeriet får det utfärdas för försvaret nödvändiga undantag från bestämmelserna i detta kapitel om användningen av militärfordon. Genom föreskrifter av huvudstaben får det meddelas föreskrifter som avviker från de föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat om användningen av militärfordon, om det behövs med hänsyn till ett militärfordons särskilda användningssyfte eller konstruktion.

De undantag som avses i 2 mom. kan gälla

1) användning av släpfordon som tillverkats för särskilda ändamål,

2) användning av skydds- och säkerhetsanordningar,

3) fordonsspecifika hastighetsbegränsningar,

4) användning av speciallyktor,

5) märkning av militära fordon,

6) användning av däck och slirskydd,

7) undantag från gränsvärden för det tillåtna antalet personer som grundar sig på klassificering och godkännande för trafik av fordon,

8) tillfällig persontransport på ett pansarfordon,

9) fastsättning på fordon av containrar som används för persontransport,

10) koppling av militärfordon och släpfordon,

11) användning av terrängfordon samt terrängfordon och släpfordon som är kopplade till dem,

12) märkning av specialtransport, användning av varningsbil och transport av personer i specialtransportfordon,

13) transport av ett lastat vapen eller ett lastat vapensystem,

14) ett militärfordons mått och massor, dock inte det krav på tillstånd för specialtransport som anges i 159 §.

92 §
Skyddshjälm

Föraren och passagerarna ska under körning använda en på tillbörligt sätt fastspänd skyddshjälm av godkänd typ


4) på snöskotrar och tunga snöskotrar,


93 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

Skyldigheten att använda skyddshjälm gäller inte


2) passagerare i en öppen släpvagn till en snöskoter eller tung snöskoter, när körhastigheten är högst 20 kilometer i timmen och detta har angetts med en hastighetsskylt som avses i 102 §,


Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i det läkarintyg som avses i 2 mom.

94 §
Skyddsanordningar för barn

Vid transport av barn som är kortare än 135 centimeter i en släpvagn till en snöskoter eller tung snöskoter ska ett bilbälte eller en säkerhetsanordning användas, om fordonet har bilbälten eller om en skyddsanordning för barn annars kan monteras i fordonet.


95 §
Ansvarsbestämmelser som gäller användningen av skyddsanordningar för barn samt persontransport

Om ett barn under 15 år färdas tillsammans med sin vårdnadshavare, är det vårdnadshavaren som ansvarar för att det vid transporten av barnet på det sätt som avses i 94 § används en ändamålsenlig skyddsanordning. Om ett barn under 15 år färdas utan sin vårdnadshavare ska föraren av fordonet, med undantag av en förare av en buss i kategori M3, se till att skyddsanordning på det sätt som avses i 94 § används vid transporten av barnet.


96 §
Nödstopp på snöskoter

En snöskoters och en tung snöskoters nödstopp ska fastsättas vid föraren innan motorn startas, om nödstoppets funktion förutsätter detta. Ett sådant nödstopp ska hållas fastsatt under körning. Skyldigheten att använda nödstopp gäller dock inte snöskoterförare vid renskötsel eller skogsskötsel, i energiöverföringsarbeten eller i telenätverksarbeten.

97 §
Brandsläckare och förstahjälpsutrustning i bussar

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om brandsläckaren och förstahjälpsutrustningen.

98 §
Användning av tekniska anordningar

I ett fordon eller en spårvagn får en teknisk anordning eller ett tekniskt system inte under körning användas så att användningen stör eller äventyrar körningen.


102 §
Hastighetsskylt

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hastighetsskyltens utseende och annat tekniskt genomförande.

105 §
Däck som ska användas vintertid

Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas under månaderna november, december, januari, februari och mars på följande fordon:

1)  personbilar med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton,


3)  specialbilar med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton,


Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter under månaderna november, december, januari, februari och mars användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på lastbilar och bussar, på personbilar och specialbilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då användas däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre.


Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vinterdäcken på fordon i olika fordonskategorier.

109 §
Säkring av last

Fordonets last får inte förskjuta sig så att det kan störa en säker användning av fordonet i trafik. Lasten ska hållas på plats i lastkorgen och fordonet vid all potentiell acceleration och inbromsning samt vid körning i kurvor.


Vid bestämning av lastsäkringens hållfasthet får friktionens återhållande förmåga beaktas. Den återhållande förmåga som friktionen mellan lastkorgens botten och lasten ger får dock beaktas endast då lastens rörelser till följd av vibrationer i förhållande till lastkorgen har förhindrats genom surrning, stöd eller på annat motsvarande sätt.


Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de metoder som ska användas för att säkra lasten och om de gränsvärden för retardationer som hänför sig till körsituationer som avses i 1 mom. Transport- och kommunikationsverket får dessutom meddela föreskrifter om sådana undantag från kraven enligt 1 mom. som beror på lastens art, om detta inte medför fara för trafiksäkerheten.

110 §
Markering av last

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de medel som ska användas för att markera lasten.

113 §
Båtar och camprar

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om lyktor och reflektorer på camprar som avses i 1 mom. samt vid behov om andra krav på trafiksäkerheten.

129 §
Bredd på traktorer och motorredskap samt tillkopplade släpvagnar som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

En traktor vars bredd mätt från breddningshjulen överskrider 2,6 meter ska under mörker eller i skymning, och även annars när omständigheterna kräver det, både fram och bak förses med lyktor och reflektorer som utvisar den största bredden. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos lyktorna och reflektorerna samt om deras placering på fordonet. Lyktorna och reflektorerna beaktas inte vid mätningen av traktorns största bredd.


130 §
Fordon och anordningar som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat och som används vid väghållning och i jordbruk

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos markeringar, lyktor och reflektorer som avses i denna paragraf samt om deras placering på fordonet eller arbetsredskapet.

130 a §
Bredd på snöskotrar och tunga snöskotrar samt tillkopplade släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

Den största tillåtna bredden på snöskotrar och tunga snöskotrar samt tillkopplade släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat är 1,70 meter på en snöskoterled.

143 §
Märkning av skol- och dagvårdstransporter

En bil som används för sådana skol- och dagvårdstransporter som ordnas som beställningstrafik av en kommun, samkommun, skola eller inrättning och där transporten får statsunderstöd eller understöd av kommunen ska ha en framåt synlig, reflekterande eller upplyst skylt eller en kupa som monteras utanpå taxilyktan eller i stället för den. Skyltens eller kupans bottenfärg ska vara gul och den ska ha röda kanter, och i dess mitt ska det finnas en likadan svart figur som på vägmärke A17, Barn, enligt bilaga 3.1. Skylten eller kupan ska vara av sådan storlek, vara så placerad och ha sådan synlighet att de som väntar på skjuts ser den på tillräckligt långt håll för att kunna stoppa bilen. Skylten eller kupan får också synas i andra riktningar än framåt.

Skylten eller kupan får belysa eller reflektera bara gul färg. Skylten eller kupan får inte störa andra vägtrafikanter.

I 1 mom. avsedd märkning av skol- och dagvårdstransporter får inte användas när det inte är fråga om skol- eller dagvårdstransport.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om skyltens och kupans placering, storlek, färger samt reflekterande egenskaper och belysningsegenskaper.

149 §
Persontransporter i släpvagn

Med en släpvagn kopplad till en snöskoter eller tung snöskoter får det transporteras personer. Personer får dock inte transporteras med en sådan släpvagn när snöskotern eller den tunga snöskotern framförs på någon annan väg än en snöskoterled eller när en sådan annan väg korsas.


155 §
Användning av taxilykta

När en taxilykta är avlägsnad från en bil eller täckt, anses fordonet inte vara ett fordon i taxitrafik vid tillämpningen av vad som i denna lag föreskrivs om trafikregler och trafikanordningar. På fordon som avses i 142 § tillämpas emellertid trafikreglerna och trafikanordningarna för taxitrafik när taxilyktan är täckt med en kupa som anger skol- och dagvårdsskjuts.

156 §
Andra lyktor

På utryckningsfordon får en varningslykta som avger ett blinkande blått ljus användas när ett brådskande uppdrag utförs med fordonet eller när det annars behövs för att varna den övriga trafiken. På polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon får det också användas en sådan varningslykta, även om fordonet inte är ett utryckningsfordon. Nämnda varningslykta får användas också på fordon som används av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet och som inte är ett utryckningsfordon.

En varningslykta som avger ett blinkande orangegult ljus ska utöver det som föreskrivs i 129 § användas

1) på bogserbilar när de används för att lyfta eller flytta fordon så att de kan utgöra fara för den övriga trafiken,

2) på bilar, traktorer och motorredskap som används vid väghållning,

3) på motorredskap och traktorer som används för arbete som utförs på vägen,

4) på traktorer till vilka det har kopplats ett släpfordon eller arbetsredskap vars bredd överskrider tre meter.

En varningslykta som avger ett blinkande orangegult ljus får användas om det behövs för att varna den övriga trafiken

1) på utryckningsfordon,

2) på bilar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och terrängfordon som används för arbete som utförs på vägen,

3) på vägservicefordon,

4) på släpfordon som är kopplade till en traktor eller ett motorredskap och vars bredd överskrider tre meter,

5) på arbetsredskap som är kopplade till en traktor eller ett motorredskap och vars bredd överskrider tre meter,

6) på bilar som används för skol- och dagvårdstransport när de tar upp och lämnar av passagerare,

7) på fordon som för lastning eller lossning måste stannas på vägen så att omkörning med bil inte är möjlig utan att använda den mötande trafikens körfält.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om hur varningslyktor som avger ett blinkande orangegult ljus ska användas vid specialtransporter.

Arbets- och hjälplyktor får inte vara tända när ett fordon körs på väg. Detta förbud gäller inte arbete som utförs på vägen.

Den identifieringslykta för släpvagn som är tillåten på en lastbil som används som dragbil får användas endast när släpvagnen är kopplad till lastbilen.

Identifieringslyktan för vägservicefordon och fordon som används för förstahjälpsverksamhet ska övertäckas eller avlägsnas när fordonet förs på väg utan att det används i vägservice- eller förstahjälpsverksamhet.

158 §
Genomförande av specialtransport

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om

1) fordon och fordonskombinationer som är tillåtna för specialtransport och om laster som tillåts vid specialtransport,

2) kopplingskrav som gäller för fordon som används i specialtransportkombinationer,

3) mått och massor som är tillåtna vid specialtransport samt lastning av last som transporteras som specialtransport,

4) märkning av last som transporteras som specialtransport,

5) specialtransport av annan last än en odelbar last,

6) hastighetsbegränsningar som ska iakttas vid specialtransport,

7) användningen av varningsfordon och personer som reglerar trafiken vid specialtransporter,

8) transport av en grupp av specialtransporter i rad,

9) villkoren för förebyggande av fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter samt andra säkerhetskrav.


159 §
Tillstånd för specialtransport

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när en transport kräver tillstånd för specialtransport och om förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport.

164 §
Förseelser av förare av motorlösa fordon och djurförare

En cyklist eller förare av något annat motorlöst fordon och en vägtrafikant som avses i 53 § 2 mom. kan för uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av lagen påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon underlåter att iaktta

1) de trafikregler i 18–35, 41–51, 53, 54 eller 56–62 § som gäller förare av fordon,

2) skyldigheten att följa trafikanordningar enligt 74, 77–80, 82 eller 84–87 §,

3) skyldigheten enligt 94 eller 95 § att använda skyddsanordningar och säkerhetsanordningar under körning, eller

4) en begränsning av belastningen enligt 107–110, 112, 128, 147 eller 149 §.

166 §
Andra trafikförseelser av förare av motordrivna fordon eller spårvagnar

En förare av ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det som föreskrivs i

1) 18–22, 24–35, 41–-51, 54 eller 56–62 om iakttagande av trafikregler,

2) 74, 77–80, 82 eller 84–87 § om iakttagande av trafikanordningar.


167 §
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsanordning i motordrivna fordon

En förare av och passagerare i ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att använda bilbälte under körning.

En avgift för trafikförseelse av den storlek som anges i 1 mom. kan påföras också

1) en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet i fordonet transporterar ett barn i strid med 94 §,

2) en vårdnadshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den skyldighet enligt 95 § som gäller användning av skyddsanordningar för barn under 15 år i ett motordrivet fordon,

3) en förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den skyldighet enligt 95 § 2 mom. som gäller säkerheten vid transporter med invalidtaxi.

En förare av och passagerare på eller i ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro om han eller hon i strid med 92 § 1 eller 3 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att under körning använda skyddshjälm. En avgift för trafikförseelse av den nämnda storleken kan påföras också en förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar skyldigheten enligt 92 § 2 mom. att se till att barn under 15 år använder skyddshjälm.

168 §
Förseelser som gäller lastning av fordon och fordons massa och mått

En förare av ett motordrivet fordon kan för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången ringa överträdelse av lagen påföras en avgift för trafikförseelse på 140 euro, om han eller hon underlåter att iaktta det som föreskrivs i

1) 107–114 § om lastning och koppling av fordon,

2) 5 kap. om den största tillåtna massan på axel och boggi eller om största tillåtna massa eller största tillåtna mått för ett fordon eller en fordonskombination.

171 §
Andra förseelser som gäller användning av motordrivna fordon och spårvagnar

En förare av ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta

1) förbudet i 98 § mot användning av kommunikationsutrustning under körning,

2) bestämmelserna i 104–106 § om användning av däck och slirskydd,

3) bestämmelserna i 132 eller 140 § om vändningsförmåga hos fordon och fordonskombinationer,

4) bestämmelserna i 132 a § om fordonskombinationers stabilitet, eller

5) bestämmelserna i 5 kap. om användning av lyktor, reflektorer eller annan utrustning på fordon.


180 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om

1) de handlingar som ska användas när en avgift för trafikförseelse påförs samt om de anteckningar som ska göras i dem och förvaringen av dem,

2) de meddelanden som har samband med verkställigheten av påföljderna enligt denna lag samt om andra meddelanden mellan myndigheter.

185 §
Anmälan om beslut som gäller trafikförseelse eller trafikbrott

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen och domstolen till trafik- och transportregistret anmäla uppgift om straff som de påfört för trafikbrott eller trafikförseelser vid förande av ett motordrivet fordon eller uppgift om straff som inte påförts eller åtal som förkastats, om domstolen i samband med överklagande har upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och som det finns en anteckning om i trafik- och transportregistret. Domstolen ska registrera uppgifterna i det register över avgöranden och meddelanden om avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till trafik- och transportregistret. Bestämmelser om myndigheternas anmälningsskyldighet vid körförbud och vid trafikbrott och trafikförseelser som ligger till grund för körförbud finns i körkortslagen (386/2011).

190 §
Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas av Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska det fogas ett läkarutlåtande om att förutsättningarna enligt 1 mom. är uppfyllda och uppgifter om utlåtandets giltighetstid. Tillståndet beviljas för läkarutlåtandets giltighetstid, dock högst 10 år. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla parkeringstillståndet på tillståndshavarens ansökan.

Transport- och kommunikationsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta uppgifter i anslutning till beviljandet av tillstånd av privata och offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan det ingå att ta emot ansökningar, att sköta de uppgifter som följer av att ett ansökningsärende har inletts och ska behandlas samt att lämna ut ett parkeringstillstånd, om det inte sänds till sökanden per post. På skötseln av serviceuppgifterna tillämpas det som i körkortslagen föreskrivs om skötseln av uppgifter i anslutning till beviljande av körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som serviceuppgift, serviceproducentens tillförlitlighet, avtal om serviceuppgifter samt inledande av ansökningsärenden och inlämnande av läkarutlåtande.

193 §
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om beslut som meddelats med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).Denna lag träder i kraft den 11 januari 2021.

Ett barn under 7 år får i stället för en godkänd skyddshjälm av den typ som avses i 92 § använda skyddshjälm enligt standarden EN 1077 (The European ski and snowboard standard) som passagerare på snöskotrar, tunga snöskotrar eller släpvagnar till dem fram till den 1 juni 2021.

RP 17/2020
KoUB 9/2020
RSv 144/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Bilaga

Bilaga 2 Trafikljussignaler

Fast rött ljus

Rött ljus anger att fordon och spårvagnar inte får passera den primärsignal som avses i 74 § 2 mom. eller stopplinjen. Om det samtidigt med rött ljus visas gult ljus, anger detta att växling av ljuset till grönt är omedelbart förestående.

Fast grönt ljus

Grönt ljus anger att fordon och spårvagnar får passera primärsignalen och stopplinjen.

Trots grönt ljus ska fri passage lämnas åt gående som gått ut på ett övergångsställe vid grönt ljus för gående. Fordon som svänger i en korsning ska väja också för gående, cyklister och mopedister som korsar den väg som fordonet avser köra in på. Fordon som svänger till vänster ska dessutom väja för mötande trafik.

6 Vitt blinkande ljus

Vitt blinkande ljus anger att en signal eller stopplinje får passeras med iakttagande av bestämmelserna i 11 § om körning in i en plankorsning.

9 Cykelsignal

I en cykelsignal motsvarar den röda bilden av en cykel rött ljus enligt 1 punkten, den gula bilden av en cykel gult ljus enligt 3 och 7 punkten och den gröna bilden av en cykel grönt ljus enligt 2 punkten. Som cykelsignal kan det även användas en signal med ljus som har formen av en pil enligt 4 och 7 punkten, där pilsymbolen finns i samband med bilden av en cykel.

10 Gångsignal

I en gångsignal återger det röda ljuset en stående person och det gröna ljuset en gående person.

Rött ljus anger att gående inte får gå ut på körbanan, cykelbanan eller spårvägen.

Grönt ljus anger att gående får gå ut på körbanan, cykelbanan eller spårvägen. Blinkande grönt ljus anger att den tid under vilken den gående kan korsa körbanan håller på att gå ut och att ljuset kommer att växla till rött.

Gångsignalen placeras i gångriktningen strax bakom den del av vägen som signalen avser. Om signalbilder för gående kombineras med ljudsignaler för vägledning av synskadade motsvararen ljudsignal med snabb pulsfrekvens grönt ljus och en ljudsignal med långsam pulsfrekvens rött ljus.

Bilaga

Bilaga 3.2

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt

B7 Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen

B7

Med märket anges att fordon och spårvagnar ska väja för en cyklist som korsar körbanan på en fortsättning på en cykelbana. Med märket anges endast en i konstruktionshänseende upphöjd fortsättning på en cykelbana. Vid en trafikljusstyrd plats där cyklister korsar vägen kan dock med märket anges en sådan fortsättning på en cykelbana som inte är upphöjd i konstruktionshänseende. Märket kan placeras på högra sidan av körbanan, ovanför körbanan, på en refug på körbanan eller på vänstra sidan av körbanan.

Bilaga

Bilaga 3.3

Förbuds- och begränsningsmärken

C3 Last- och paketbilstrafik förbjuden

C3

Om förbudet avser trafik med last- och paketbilar vilkas klassificeringsmassa enligt trafik- och transportregistret överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tilläggsskylt.

C4 Trafik med fordonskombination förbjuden

C4

Om förbudet avser trafik med släpvagn vars klassificeringsmassa enligt trafik- och transportregistret överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tilläggsskylt.

C7 Körning med snöskoter förbjuden

C7

Förbudet gäller också körning med tung snöskoter.

C8 Förbjudet att transportera farliga ämnen

C8

Märket anger förbud mot transport av sådana farliga ämnen på väg som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. I kombination med märket används alltid tilläggsskylt H14, H15 eller H16.

C27 Fordons största tillåtna massa på boggi

C27

Talet på märket anger ett fordons största tillåtna faktiska massa på boggi i ton. När massan uppmäts beaktas även lasten. Om boggin har fler än två axlar, får den i märket angivna största tillåtna massan på boggin överskridas i enlighet med tabellen nedan. Tabellen tillämpas också på andra än de axlar som finns i boggin då de på varandra följande axlarnas avstånd är max. 2,50 meter.

Tabell

Talet på märket Tre Axlar Fler än tre axlar
5 t 7 t 9 t
8 t 10 t 12 t
11 t 13 t 16 t
14 t 16 t 19 t
16 t 18 t 21 t
18 t 24 t 27 t
21 t 24 t 27 t

C43 Lastningsplats

C43

Märket anger att det är förbjudet för andra fordon än fordon som lastar eller lossar last att stanna på den sida av vägen där märket är uppsatt. Det är tillåtet att stanna även för av- eller påstigning av passagerare. Om det är tillåtet endast för vissa fordonsgrupper att stanna anges detta med tilläggsskylt H12.1–H12.13. Märket har samma verkningsområde som märke C37.

Bilaga

Bilaga 3.4

Påbudsmärken

D1 Påbjuden körriktning

D1.1

D1.2

D1.3

D1.4

D1.5

D1.6

D1.7

D1.8

D1.9

Märkena anger de färdriktningar i en korsning som är tillåtna för fordon. Märkenas pilfigurer får vara anpassade efter förhållandena på platsen.

Märkena D1.1 och D1.2 sätts upp vid en korsning eller efter denna. Märkena D1.3–D1.9 sätts upp på högra sidan av körbanan. Märkena kan dessutom placeras på vänstra sidan av körbanan eller på en refug på körbanan.

Märkena D1.3–D1.9 kan användas som separata märken som anger val av körfält. De sätts då upp ovanför respektive körfält. Med avvikelse från den körfältsreglering som anges med märkena får dock cyklister som svänger till vänster och utanför en tätort även mopedister köra rakt över korsningen längs det körfält längst till höger som är avsett för trafik rakt framåt.

D8 Snöskoterled

D8

Märket anger en snöskoterled. Märket gäller endast när marken är snötäckt. Andra fordon än snöskotrar får inte under märkets giltighetstid köras på en snöskoterled. Den som kör på en snöskoterled ska iaktta det som i denna lag föreskrivs om körning på körbana. Gående ska i första hand använda ledens högra sida. Körning med tung snöskoter på en snöskoterled är tillåten om detta anges med en tilläggsskylt med texten ”Tillåtet för tunga snöskotrar”.

Bilaga

Bilaga 3.5

Regelmärken

E18 Motortrafikled upphör

E18

Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke om att motortrafikleden slutar.

Att en motortrafikled blir motorväg anges med märke E15, varvid som förhandsmärke kan användas märke E15, försett med tilläggsskylt H4.

Bilaga

Bilaga 3.6

Informationsmärken

F23 Ortnamn för cykeltrafik

F23

Märkena F19–F23. På märkena kan symboler för en viss rutt och andra fritt utformade symboler användas.

På ett område för gående kan även andra rutt- och lokaliseringsmärkningar användas. Vid tillfälliga trafikarrangemang är märkets bottenfärg gul.

F35 Orientering till den väg som numret avser

F35

Märkets färg varierar enligt färgen på vägens nummer.

F55 Rutt utan trappor

F55.1

F55.2

F55.3

F55.4

Märkena F39–F55. Märkenas färg kan med undantag av märkena F46, F49 och F51 variera enligt bottenfärgen på det märke i vilket märket används.

Bilaga

Bilaga 3.8

Tillägsskyltar

H14 Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

H14

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller transporter av sådana farliga ämnen i kategori A som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg.

H15 Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B

H15

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller genomfart vid transport av sådana farliga ämnen i kategori B som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas finns inom ett område som de nämnda märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället ska ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen ska fordonet utan dröjsmål flyttas bort från det område som märkena begränsar.

H16 Tunnelklass

H16

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller transport av sådana farliga ämnen i tunnel som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Bokstäverna B, C, D och E anger tunnelklassen.

H21 Laddplats

H21

Tilläggsskylten anger en plats som är avsedd för laddning av elfordon. Tilläggsskylten används i kombination med märkena E2–E4.

H23 Dubbelriktad cykelbana

H23.1

Med tilläggsskylt H23.1 anges en korsande dubbelriktad cykelbana. Tilläggsskylten används i kombination med märke B5 eller B6.

H23.2

Tilläggsskylt H23.2 används i kombination med märkena D5–D7.

Bilaga

Bilaga 3.9

Övriga märken avsedda för reglering av trafiken

I5 Markeringspil

I5

Märke I5 kan ange exceptionellt snäva kurvor eller överraskande ändringar av färdriktningen samt vara markeringspil i T-korsningar.

I8 Höjdmärke

I8

Märke I8 används vid hinder när den tillåtna underfartshöjden är lägre än 4,4 meter.

Märkena I5–I8. De färger som används på fasta hinder och varningsanordningar som finns utanför eller ovanför körbanan och cykelbanan är svart och gult. De färger som används vid tillfälliga trafikarrangemang är rött och gult.

I12 Kantstolpe

I12.1

I12.2

Märke I12.1 används på körbanans vänstra sida och märke I12.2 på körbanans högra sida. På en enkelriktad körbanas vänstra sida används dock märke I12.2.

I13 Flyttningsuppmaning

I13

Märket används i de situationer som avses i 6 § i lagen om flyttning av fordon (1508/2019). På märket eller i samband med märket kan orsaken till flyttningsuppmaningen, giltighetstiden, kontaktuppgifter och andra behövliga uppgifter anges.

Bilaga

Bilaga 4.2

Tvärgående vägmarkeringar

L4 Fortsättning på cykelbana

En fortsättning på en cykelbana markeras med två vita streckade linjer. Markeringen används för att ange den plats där en cyklist eller mopedist, som kommer från en cykelbana, ska korsa körbanan. Markeringen kan också användas på andra platser där cyklister eller mopedister ska korsa körbanan. En fortsättning på en cykelbana markeras endast om väjningsplikten mot dem som korsar körbanan har angetts med vägmärke B5, B6 eller B7. Om en fortsättning på en cykelbana markeras parallellt med eller i mitten av en markering av ett övergångsställe behöver den streckade linjen mot övergångsstället inte markeras.

Bilaga

Bilaga 4.3

Övriga vägmarkeringar

M1 Körfältspil

Med en vit körfältspil kan för val av körfält anges i vilken riktning eller i vilka riktningar fordon som använder körfältet får köra ut ur korsningen. Med avvikelse från den körfältsreglering som angetts med en körfältspil får en cyklist och utanför tätorter också en mopedist som ämnar svänga till vänster köra rakt över korsningen längs det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt.

Med en körfältspil kan även färdriktningen på ett körfält och en cykelbana anges.

M2 Pil för körfältsbyte

Med en vit pil för körfältsbyte kan det anges att körfältet slutar. En pil för körfältsbyte mellan körfält avsedda för motsatta färdriktningar kan användas för att framhäva varningslinje K4.

M6 Ledlinje

En ledlinje är en vit streckad linje som kan användas för att leda trafik till rätt körfält eller cykelbana.

M8 Cyklist

En vit cyklistmarkering kan användas på cykelfält, cykelbanor, fortsättningar på cykelbanor och väntplatser för cyklister. Markeringen kan också användas på sådana enkelriktade vägar där cykeltrafik är tillåten i båda riktningarna.

M16 Hastighetsbegränsning

En vit hastighetsbegränsningsmarkering kan användas för att framhäva en med vägmärke angiven hastighetsbegränsning. Alternativt kan vägmarkering M19 användas.

M17 Vägnummer

En vit vägnummermarkering kan användas för att ange vägens nummer. Alternativt kan vägmarkering M19 användas.

Bilaga

Bilaga 5.1

Högsta tillåtna hastighet för motordrivna fordon (99 §)

Motordrivet fordon kilometer itimmen
a Lastbil 80
b Specialbil 80
c Specialbil med en egenmassa på mindre än 1,8 ton, med avvikelse från b-punkten 100
d Annan traktor än en sådan som avses i e-, f- och g-punkten 40
e Trafiktraktor 50
f Traktor i kategori b med en konstruktiv hastighet på mer än 40 kilometer i timmen 60
g Traktor i kategori b med låsningsfria bromsar, vars samtliga axlar är fjädrande ochvars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen, med avvikelse från f- punkten 80
h I e-, f- och g-punkten avsedd med breddningshjul försedd traktor, vars bredd mättfrån breddningshjulen överskrider 2,6 meter, eller traktor till vilken ett mer än 2,6 meter brett arbetsredskap har kopplats, med avvikelse från e-, f- och g-punkten 40
i Fordon med minst en axel som saknar fjädring, dock inte en motorcykel 60
j Motorredskap och terrängfordon 40
k Snöskoter och tung snöskoter på snöskoterled, med avvikelse från j-punkten 60
l Fordon med band med metallyta 20
m Buss 80
n Med avvikelse från m-punkten, buss som är försedd med särskilda skyddsanordningar och särskild säkerhetsutrustning och det inte finns stående passagerare i bus-sen. Transport- och kommunikationsverket meddelar tekniska föreskrifter om skyddsanordningar och säkerhetsutrustning. 100
o På en husbil vars största tekniskt sett tillåtna massa överstiger 3,5 ton tillämpas denhögsta tillåtna hastighet som anges för bussar i m- och n-punkten.
p Två- och trehjulig moped samt lätt fyrhjuling 45
q Moped med låg effekt 25
Begränsningen i h-punkten tillämpas inte på traktorer som används för väghållning.

Bilaga

Bilaga 5.2

Högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationer bestående av ett motordrivet fordon och ett eller flera släpfordon (99 §)

Motordrivet fordon kilometer itimmen
a Bil och fordon i kategori L 80
b Person- eller paketbil och därtill kopplad släpvagn med en klassificeringsmassa påhögst 750 kilogram samt motorcykel och därtill kopplad släpvagn dock 100
c Fordon och därtill kopplat släpfordon som saknar fjädring, samt bil och därtill kopplad släpvagn som saknar bromsar och har en klassificeringsmassa som översti-ger 750 kilogram 60
d Traktor och därtill kopplat släpfordon som saknar låsningsfria bromsar 60
e Traktor, när det inte finns uppgifter om tillåten massa för ett fordon eller en kopp-lingsanordning i fordonskombinationen 40
f Snöskoter, tung snöskoter, traktor eller trafiktraktor, om släpvagnen används för persontransport 40
g Traktor och därtill kopplat mer än 2,6 meter brett släpfordon 40
Begränsningen i g-punkten tillämpas inte på fordonskombinationer bestående av en traktor och ett släpfordon som används för specialtransport eller väghållning.

Bilaga

Bilaga 6.4

Traktorers, motorredskaps och terrängfordons största tillåtna massa (118 §)

Fordon (traktor, motorredskap och terrängfordon) ton
a Tvåaxlat fordon 18
b Treaxlat fordon 25
c Fyraxlat fordon 31
d Fordon med fem eller flera axlar 42
e Fordon som är försedda med band; Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om den största tillåtna massan för bandfordon där massan begränsas av längden på bandens markkontakt samt den största tillåtna massan för bandfordon som är förseddamed andra band än band med gummi- eller metallyta. 42
f Fordon med band med metallyta, med avvikelse från e-punkten 20
På tre- och fyraxlade fordon som uppfyller villkoren för större massa för tre- och fyraxlade bilar i bilaga 6.3, kan de större massorna i fråga tillämpas. På treaxlade ledstyrda fordon kan värdet för massa för treaxlade ledbussar tillämpas. Massan för ett fordon med fler än tre axlar får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan fordonets yttersta axlar överstiger1,80 meter läggs
- om fordonet är fyraxlat 320 kilogram
- om fordonet har fem eller flera axlar 350 kilogram

Bilaga

Bilaga 8.4

Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar (137 §)

Kombination ton
a Kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad släpvagn 36
b Kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnensaxelavstånd är större än 1,8 meter och om den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 38
c Kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn 44
I en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan den bakerstaaxeln på bilen och den främsta axeln på en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.
När en kombination av bil och släpvagn framförs i internationell trafik ska minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.