1028/2020

Helsingfors den 18 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag (509/2020) 2 § och bilagan till förordningen av dem bilagan sådan den lyder i förordning 552/2020, som följer:

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.


Denna förordning träder i kraft den 18 december 2020.

Helsingfors den 18 december 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Ledande sakkunnig
Jenni Tapio

Bilaga

Verksamhetsområden som omfattas av temporärt kostnadsstöd för företag

Verksamhetsområde
01612 Att hålla odlingsmark odlingsbar
01700 Jakt och service i anslutning härtill
07100 Järnmalmsutvinning
08111 Brytning av natursten
08112 Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit
08920 Torvutvinning
09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
10620 Stärkelsetillverkning
10730 Tillverkning av pastaprodukter
11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
11060 Framställning av malt
13300 Blekning, färgning och annan textilberedning
14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder
14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
14200 Tillverkning av pälsvaror
14390 Tillverkning av andra trikåvaror
15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
15200 Tillverkning av skodon
17110 Massatillverkning
17120 Pappers- och papptillverkning
17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
18110 Tryckning av dagstidningar
18120 Annan tryckning
18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
18200 Reproduktion av inspelningar
20120 Tillverkning av färgämnen
20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
20160 Basplastframställning
21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
23140 Tillverkning av glasfiber
23190 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror
23310 Tillverkning av keramiska tegel och plattor
23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
24420 Framställning av aluminium
24440 Framställning av koppar
24450 Framställning av andra metaller
24510 Gjutning av järn
24520 Gjutning av stål
24530 Gjutning av lättmetall
25300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
25930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
26520 Urtillverkning
26600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
27310 Tillverkning av optiska fiberkablar
28220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
28490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi
28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner
29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30910 Tillverkning av motorcyklar
30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon
31010 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
32130 Tillverkning av bijouterier o.d.
32999 Tillverkning av övriga produkter
33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft
35112 Särproduktion av elektricitet med värmekraft
35115 Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk
35140 Handel med elektricitet
35230 Handel med gas via rörnät
38120 Insamling av farligt avfall
39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
42130 Anläggning av broar och tunnlar
43130 Markundersökning
46120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
46160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
46240 Partihandel med hudar, skinn och läder
46412 Partihandel med textilvaror
46421 Partihandel med kläder
46422 Partihandel med skodon
46492 Partihandel med böcker
46522 Partihandel med elektroniska komponenter
46620 Partihandel med verktygsmaskiner
46660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen
46719 Partihandel med övriga bränslen
46733 Partihandel med metall- och mineralprodukter
47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker
47301 Servicestationsverksamhet
47621 Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial
47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder
47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder
47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar
47719 Allmän detaljhandel med kläder
47721 Specialiserad butikshandel med skodon
47722 Specialiserad butikshandel med väskor
47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar
47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar
47791 Antikvitetsaffärer
47792 Antikvariat
47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
49100 Järnvägstransport, passagerartrafik
49310 Kollektivtrafik
49320 Taxitrafik
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
49399 Övrig landtransport, passagerartrafik
49500 Transporter i rörsystem
50101 Havssjöfart, passagerartrafik
50102 Kustsjöfart, passagerartrafik
50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
51101 Reguljär lufttransport
51210 Lufttransport, godstrafik
52213 Avgiftsbelagd parkering
52230 Stödtjänster till lufttransport
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
55201 Vandrarhem
55901 Internat och pensionat
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan
58190 Annan förlagsverksamhet
58210 Utgivning av dataspel
59110 Produktion av film, video och TV-program
59120 Efterproduktion av film, video och TV-program
59130 Film-, video- och TV-programdistribution
59140 Filmvisning
59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning
60100 Sändning av radioprogram
63910 Nyhetsservice
64920 Annan kreditgivning
65121 Skadeförsäkringsbolagens verksamhet
66300 Fondförvaltning
72110 Bioteknisk forskning och utveckling
72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73111 Reklambyråer
73112 Direkt- och utomhusreklam
73119 Andra reklamtjänster
73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
74101 Grafisk design
74102 Inredningsplanering
74109 Industriell design o.d.
74201 Fotografiateljéer
74901 Programbyråer och managertjänster
74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
77350 Uthyrning och leasing av flygplan
77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
78100 Arbetsförmedling och rekrytering
78200 Personaluthyrning
78300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
79110 Resebyråverksamhet
79120 Researrangemang
79900 Turist- och bokningsservice
80100 Säkerhetsverksamhet
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
82990 Övriga företagstjänster
85200 Utbildning på lägre grundnivå
85311 Utbildning på högre grundnivå
85312 Gymnasieutbildning
85320 Yrkesutbildning på mellannivå
85410 Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)
85420 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå
85520 Musik- och dansutbildning
85530 Trafikskoleverksamhet
85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d.
85592 Utbildningscentraler
85593 Språkskolor och -institut
85599 Övriga utbildningsenheter
85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem
86901 Fysioterapi
86903 Diagnostisk bildbehandling
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre
87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)
87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning
87203 Anstalter för personer med missbruksproblem
87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem
87902 Mödra- och skyddshem
87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service
88911 Barndaghem
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem
88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll
90010 Artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90030 Litterärt och konstnärligt skapande
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
91010 Biblioteks- och arkivverksamhet
91020 Museiverksamhet
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
92000 Spel- och vadhållningsverksamhet
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93190 Annan sportverksamhet
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
93291 Skid- och slalomanläggningar
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet
94120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
94910 Verksamhet i religiösa samfund
94920 Verksamhet i politiska organisationer
94999 Övriga organisationer
95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
96040 Kroppsvård
99000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.