998/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 21 a och 21 b §, 21 c § 2 mom. samt 21 e och 21 k §,

sådana de lyder, 21 a § i lagarna 542/2012, 522/2018 och 1072/2018, 21 b § och 21 c § 2 mom. i lag 1072/2018, 21 e § i lagarna 1653/2015, 522/2018 och 1072/2018 samt 21 k § i lag 973/2016, och

ändras 21 §, 21 c § 1 mom., 21 d §, 21 g § 1 mom., 21 j § och 26 § 1 mom.,

sådana de lyder, 21 §, 21 c § 1 mom., 21 d § och 21 g § 1 mom. i lag 1072/2018, 21 j § i lag 1653/2015 och 26 § 1 mom. i lag 542/2012, som följer:

21 §
Fastställande och uttag av premierna

Sysselsättningsfonden bestämmer utan att höra arbetsgivaren att arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas fyra gånger per år utifrån den lönesumma som avses i 19 a § och med iakttagande av bestämmelserna i 4 och 5 mom. samt 18 och 21 d §. Sysselsättningsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien, av vilket den lönesumma som har anmälts till inkomstregistret och den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs på basis av lönesumman framgår.

Arbetsgivaren svarar också för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till Sysselsättningsfonden. Sysselsättningsfonden fastställer och tar ut löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetsgivaren utifrån den lönesumma som avses i 19 a §.

Sysselsättningsfonden fastställer de lönesummor som avses i 1 och 2 mom. på basis av de inkomstuppgifter och andra uppgifter enligt 19 och 19 a § som arbetsgivaren har anmält till det i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) avsedda inkomstregistret, nedan inkomstregistret. Beslutet behöver inte motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), om lönesumman i beslutet inte avviker från den lönesumma som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret.

Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie har fastställts, bestämmer Sysselsättningsfonden att den uteblivna arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet ska fattas inom tre år från ingången av året efter försäkringsårets utgång.

Sysselsättningsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt det läge som gällde före ett företagsarrangemang, om den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska lämna in en utredning om att arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från arbetslöshetsförsäkringspremien. När Sysselsättningsfonden begär utredning om arrangemanget inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs.

21 c §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning

Trots bestämmelserna i 21 § 1 mom. kan Sysselsättningsfonden fastställa arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § genom uppskattning, om arbetsgivaren inte till inkomstregistret har anmält de inkomstuppgifter som avses i lagen om inkomstdatasystemet eller om de inkomstuppgifter som arbetsgivaren anmält är för små utifrån de uppgifter som Sysselsättningsfonden fått på basis av 22 eller 22 a § och andra uppgifter som fonden förfogar över och som gäller arbetsgivarens lönebetalning och övriga verksamhet.


21 d §
När premierna förfaller till betalning

Arbetslöshetsförsäkringspremien förfaller till betalning 21 dagar från det att premiefakturan sänts.

21 g §
Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier

Sysselsättningsfonden har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 § 5 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 4 mom. och 24 c §.


21 j §
Utmätning av premier

Arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag och dröjsmålsränta enligt 21 i § är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

26 §
Preskription

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan grund preskriberas fem år efter den dag då premien betalades eller arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie innehölls, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Bestämmelser om avbrytande av preskription finns i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 140/2020
ShUB 31/2020
RSv 150/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.