987/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om frontmannapension (119/1977) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 169/2008, och

fogas till lagen en ny 2 §, i stället för den 2 § som upphävts genom lag 727/2001, som följer:

2 §

Den som ansöker om fronttillägg enligt denna lag är skyldig att för Folkpensionsanstalten visa upp ett i militärpasset antecknat intyg eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att personen i fråga har tilldelats frontmannatecken, eller en utredning om att personen i fråga har fått fronttjänsttecken, fronttecken eller ett i 9 § 3 mom. avsett intyg. När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

15 §

De kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av pensioner som beviljas enligt denna lag ersätts av statens medel. Staten betalar månatligen Folkpensionsanstalten förskott på statens andel av beloppet av de pensioner som utanordnats. Verksamhetskostnader som föranleds av verksamhet enligt denna lag hänförs till Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader.

Närmare bestämmelser om fastställande och betalning av statens andelar, förskott på statens andelar och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för dessa utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 108/2020
ShUB 32/2020
RSv 148/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.