969/2020

Helsingfors den 10 december 2020

Finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om vilka av de prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer, med undantag av fastighetsdatasystemets och offentliga köpvittnens prestationer samt hindersprövning och vigsel till äktenskap.

Vad som i denna förordning föreskrivs om prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillämpas på Åland på motsvarande prestationer som produceras av Statens ämbetsverk på Åland.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring,

3) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003),

4) standardiserade datatjänster i befolkningsdatasystemet för statliga ämbetsverk och inrättningar samt för domstolar och andra rättskipningsorgan, kommunala myndigheter, riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar, republikens presidents kansli, landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland, läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen samt för Folkpensionsanstalten för offentligrättsligt behov av uppgifter,

5) tillhandahållande av uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller byggnader och lägenheter till i 4 punkten avsedda aktörer för offentligrättsligt behov av uppgifter i form av urvalstjänst i standardformat enligt beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller som leverans av basuppgifter inom ändringstjänsten två gånger per kalenderår vid en tidpunkt som fastställs i ett beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,

6) behandling av ansökningar som gäller ändring av personbeteckning enligt 12 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009),

7) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller någon annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

8) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar samt andra förmynderskapsprestationer än de som nämns i 3 och 4 §,

9) ärenden enligt lagen om faderskap (11/2015) och moderskapslagen (253/2018) som gäller fastställande av föräldraskap genom erkännande och verkställande av hörande,

10) anmälnings- och ansökningsärenden enligt 28 § i lagen om för- och efternamn (946/2017).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) beslut som gäller ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt (571/2008),

2) notarius publicus prestationer enligt lagen om notarius publicus (420/2014), växellagen (242/1932), checklagen (244/1932) eller någon annan författning,

3) fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

4) registrering enligt äktenskapslagen (234/1929) av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

5) registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011),

6) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947),

7) deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken (705/2007),

8) europeiska arvsintyg enligt 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015),

9) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

10) fastställelse av planen för förvaltning och användning av egendomen enligt 40 § i lagen om förmyndarverksamhet,

11) förmyndarmyndighetens samtycke vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet,

12) granskningar enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

13) beslut som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och beslut som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i den lagen,

14) andra än i 2 § 10 punkten avsedda ansökningsärenden enligt lagen om för- och efternamn,

15) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om identitetskort (663/2016) och plattform för chips, framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006), framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen (301/2004), framtagning av certifikat för främlingspass och resedokument för flykting enligt 133 a § i utlänningslagen och framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom social- och hälsovården enligt 14 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007),

16) andra än standardiserade befolkningsdatatjänster för de aktörer som avses i 2 § 4 punkten för offentligrättsligt behov av uppgifter,

17) befolkningsdatatjänster för andra än sådana offentligrättsliga samfund som avses i 2 § 4 punkten för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

18) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

19) enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet,

20) flerspråkiga standardformulär enligt 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar (1161/2018),

21) uppgifter som via ett tekniskt gränssnitt lämnas ut ur det register över förmynderskapsärenden och det register över äktenskapsförordsärenden som avses i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019) till statliga eller kommunala myndigheter, till sammanslutningar eller till näringsidkare,

22) utdrag ur vigselrättsregistret,

23) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt vallagen (714/1998),

24) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden för syften som stöder sig på lag eller förordning,

25) kopia eller utskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,

26) intyg över intressebevakares ställning och fullmakter enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010),

27) intyg om intressebevakarens eller vårdnadshavarens ställning och fullmakter enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen (435/2009).

För resekostnader som förorsakas notarius publicus av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt tas ut till staten.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bilagan eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall. Särskilda bestämmelser gäller för användningsavgifter för elektroniska recept och andra riksomfattande informationssystemtjänster samt för den andel av intäkterna från användningsavgifterna som ska betalas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att täcka kostnaderna för certifikattjänsterna.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar enligt 72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ut endast databehandlingskostnaderna för att lämna ut en prestation samt kapital- och räntekostnaderna för att utarbeta och förvalta system, program och applikationer i anslutning till datatjänsten vid utlämnande av personuppgifter till en församling inom den evangelisk-lutherska eller den ortodoxa kyrkan för förvaltandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata enligt den bifogade avgiftstabellen tar ut en fast avgift för till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde är

1) beslut om förordnande av intressebevakning enligt 12 och 15–17 § i lagen om förmyndarverksamhet,

2) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning,

3) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, när det gäller minderåriga huvudmän.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2–4 § och andra tjänster som gäller certifiering i samband med elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §,

2) annan publikationsverksamhet än publikationer som ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera och som med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avgiftsfria,

3) andra handlingar än de som avses i 2–4 § eller kopior av dem,

4) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte något annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen,

5) användning av lokaler och utrustning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i sin besittning,

6) identifieringstjänsten för utländska medborgare enligt 69 a § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster,

7) sakkunnigtjänster som grundar sig på beställning.

Det pris som tas ut för i 1 mom. 1 punkten avsedda befolkningsdatatjänster bestäms så att det motsvarar prestationens skattefria självkostnadsvärde, om det är fråga om tjänster som tillhandahålls för vetenskaplig forskning.

Det pris som tas ut för i den i 1 mom. 6 punkten avsedda identifieringstjänsten för utländska medborgare bestäms så att det motsvarar prestationens skattefria självkostnadsvärde.

6 §
Befrielse från avgifter som gäller förmynderskapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tingsrätten, för förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet eller för beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 15–17 § i lagen om förmyndarverksamhet tas inte ut, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som getts i pengar medräknade, understiger 8 147 euro om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 10 december 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Bilaga: FMf Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.