963/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) 1–5, 7 och 14 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om temporärt statligt stöd som beviljas i Finland verksamma företag för att underlätta allmänna svårigheter i affärsverksamheten till följd av COVID-19 -pandemin och som Europeiska kommissionen genom sitt beslut SA.56995 har godkänt som förenligt med den inre marknaden (kostnadsstöd).

Lagen tillämpas inte på företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiskerinäring eller vattenbruk. Lagen tillämpas dock på stöd som beviljas företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter, om stödet inte helt eller delvis överförs till primärproducenter och stödbeloppet inte fastställs på grundval av priset på eller kvantiteten av de produkter som köpts från primärproducenter eller de produkter som de berörda företagen släppt ut på marknaden.

På kostnadsstöd och Statskontorets verksamhet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av kostnadsstöd

Statskontoret kan inom ramen för statsbudgeten på ansökan bevilja företag kostnadsstöd för tiden mellan den 1 juni 2020 och 31 oktober 2020 (stödperiod), om

1) företagets huvudsakliga verksamhetsområde den första dagen av stödperioden omfattas av stödet i enlighet med 3 §,

2) företagets månatliga omsättning i genomsnitt under stödperioden är över 30 procent mindre än den månatliga omsättningen i genomsnitt under jämförelseperioden som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten,

3) det kostnadsstöd som i enlighet med 5 § beräknas för företaget är minst 2 000 euro, och

4) inget av de hinder för beviljande av kostnadsstöd som anges i 6 § gäller företaget.

3 §
Verksamhetsområden och företag som omfattas av kostnadsstöd

Kostnadsstödet omfattar de verksamsamhetsområden inom vilka företagens omsättning under stödperioden är minst 10 procent mindre än omsättningen under jämförelseperioden. Vid jämförelsen används medianen av förändringen i omsättningen för företagen inom verksamhetsområdet. Jämförelseperioden är den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden.

De verksamhetsområden som enligt 1 mom. omfattas av kostnadsstödet anges genom förordning av statsrådet.

Kostnadsstöd kan också beviljas företag som uppfyller de förutsättningar som anges i denna lag, men vars verksamhetsområde inte anges i den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 2 mom., om företaget i sin ansökan visar att dess omsättning har minskat på det sätt som föreskrivs i 2 § 2 punkten och att den minskade omsättningen har särskilt vägande orsaker som hänför sig till COVID-19 -pandemin.

4 §
Grunderna för bestämmande av kostnadsstöd

Ett företag kan beviljas kostnadsstöd för stödperioden i enlighet med den formel som anges i 5 § utifrån följande faktorer:

1) företagets månatliga omsättning i genomsnitt under stödperioden enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan (omsättning under stödperioden),

2) företagets månatliga omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan (omsättning under jämförelseperioden),

3) företagets lönekostnader för anställda som betalats under stödperioden enligt uppgifterna i inkomstregistret, och en enskild näringsidkares lönekostnader enligt näringsidkarens egen anmälan (lönekostnader under stödperioden),

4) sådana av företaget på ett motiverat sätt visade oflexibla kostnader och förluster i affärsverksamheten som hänför sig till stödperioden (övriga kostnader under stödperioden), som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare, och

5) övriga stöd som beviljats företaget i enlighet med det i 1 § nämnda beslutet SA.56995 av Europeiska kommissionen och försäkringsersättningar i anslutning till COVID-19 -pandemin.

Om ett företag har grundats den 1 maj 2019 eller därefter, ska företagets omsättning under jämförelseperioden anses vara företagets månatliga omsättning i genomsnitt från den 1 januari 2020 till och med den 29 februari 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer.

5 §
Beloppet av kostnadsstöd

Vid beviljande av kostnadsstöd beräknas stödbeloppet för stödperioden enligt den i 2 mom. avsedda formeln. Det kostnadsstöd som beviljas för stödperioden kan uppgå till högst 500 000 euro per företag. Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas som kostnader på månadsnivå sammanlagt högst det belopp som motsvarar företagets månatliga omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden.

Beloppet av kostnadsstödet före beaktande av maximibeloppet enligt 1 mom. beräknas enligt följande formel:

Vid beviljande av stöd ska beaktas att det maximibelopp för stöd per företag som anges i det i 1 § nämnda beslutet SA.56995 av Europeiska kommissionen inte överskrids. Vid beviljande av kostnadsstöd ska från det stödbelopp som bestäms enligt 2 mom. dessutom dras av de i 4 § 1 mom. 5 punkten avsedda försäkringsersättningarna i anslutning till COVID-19 -pandemin.

7 §
Ansökan om kostnadsstöd

Ansökan om stöd ska lämnas in till Statskontoret senast den 26 februari 2021.

Företaget ska i sin ansökan lämna de uppgifter och utredningar för stödperioden som är nödvändiga för beviljande och utbetalning av stödet. Företaget ska i sin ansökan lämna tillräckliga uppgifter för behandlingen av stödet i fråga om

1) de kostnader som avses i 4 § 1 mom.,

2) statliga stöd som redan beviljats företaget,

3) eventuella ersättningar som grundar sig på privata försäkringar, och

4) det att företaget inte har sådana ekonomiska svårigheter som avses i 6 § 1 mom.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2020.

RP 205/2020
EkUB 33/2020
RSv 159/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.