962/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (304/2016) 75 § 2 mom. och

fogas till lagen nya 99 a och 99 b § som följer:

75 §
Indrivning av tull genom utsökning och säkerställande av indrivningen

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas även på indrivningen av övriga skatter, tull- och skattehöjningar, felavgifter, påföljdsavgifter och offentligrättsliga avgifter som Tullen bär upp, om inte något annat föreskrivs i lag.

14 kap.

Påföljder

99 a §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift kan av Tullen påföras den som på det sätt som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 om införsel och import av kulturföremål till Finlands tullområde för in ett sådant kulturföremål som avses i del A i bilagan till den förordningen och som förts bort från territoriet tillhörande det land i vilket det skapats eller upptäckts, i strid med det landets lagar och andra författningar.

Påföljdsavgiftens belopp är minst 500 och högst 10 000 euro. Beloppet grundar sig på en helhetsbedömning. Vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp ska hänsyn tas till hur klandervärt förfarandet har varit, huruvida det har upprepats samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Vid bedömningen ska hänsyn dessutom tas till den vinning som eftersträvats genom förfarandet, om den kan anges, samt gärningsmannens samarbete med Tullen för att utreda ärendet.

Påföljdsavgift ska inte påföras, om det föremål som gärningen avser har kunnat omhändertas av Tullen i oskadat skick och gärningen uppenbarligen har berott på ursäktlig ouppmärksamhet eller tanklöshet eller om det av någon annan orsak skulle vara uppenbart oskäligt att påföra påföljden.

Påföljdsavgiften ska betalas till staten och den är verkställbar när beslutet om den har vunnit laga kraft.

99 b §
Påföljdsavgiftens subsidiaritet

Påföljdsavgift får inte påföras den som är misstänkt för samma gärning i en förundersökning eller åtalsprövning eller i ett brottmål som behandlas vid en domstol eller den som åtalats för samma gärning och åtalet har avgjorts i domstol genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Tullen ska avlyfta påföljdsavgiften, om den som har påförts påföljdsavgift senare döms till straff för import av samma kulturföremål.


Denna lag träder i kraft den 28 december 2020.

RP 172/2020
FvUB 21/2020
RSv 166/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 (32019R0880); EUT L 151, 7.6.2019, s.1

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.