952/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 10 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 1, 2 och 15 §, av dem 1 och 2 § sådana de lyder i förordning 50/2019, som följer:

1 §
Tillståndsärenden som handläggs av den statliga miljötillståndsmyndigheten

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014).

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör dessutom miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen:

1) skogsindustri:

a) upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem,

b) fabriker som framställer OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor och vars produktionskapacitet är minst 10 000 m3 per år eller fabriker som tillverkar eller ytbelägger plywood eller andra träskivor och där produktionskapaciteten är minst 10 000 m3 per år,

c) träimpregneringsinrättningar där produktionskapaciteten är högst 75 m3 per dygn,

2) metallindustri:

a) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

b) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för icke-järnmetaller, dock inte kallprocesserna tråddragning, valsning eller djupdragning,

c) järn- och stålgjuterier med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år,

d) andra gjuterier eller smältverk där smältningskapaciteten är minst 200 ton per år än de som avses i underpunkt c; vid smältning av bly eller kadmium högst 4 ton per dygn,

e) behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall,

f) varmvalsverk eller smidesverkstäder för järnbaserade metaller,

g) fartygsvarv,

h) ackumulatorfabriker,

3) energiproduktion:

kärnkraftverk,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar tvättmedel, där produktionskapaciteten är minst 50 ton per år,

b) gummifabriker med vulkaniserings- eller masticeringsprocess,

c) fabriker som tillverkar mineraloljeprodukter, där produktionskapaciteten är minst 10 000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

e) enzymfabriker,

5) tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol i sådana anläggningar med en bränsleeffekt under 20 megawatt där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år,

b) anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 5 000 ton bränsle per år, dock inte pelletpressning,

c) andra upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 1 000 m³ sådana kemikalier än de som avses i 2 punkten underpunkt b i bilaga 4 till miljöskyddslagen, dock inte bränslecisterner i sådana registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i bilaga 2 till miljöskyddslagen, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

6) verksamhet där organiska lösningsmedel används:

a) rengöring av ytor med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1 ton per år, men är högst 200 ton per år,

b) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år, men är högst 200 ton per år:

– annan ytrengöring än den som avses i underpunkt a,

– ursprunglig målning av fordon både i produktionsanläggningar och utanför dem,

– beläggning eller målning av metall, plast, textil, folier och papper,

– målning av träytor,

– läderbeläggning,

– beläggning av lindningstråd,

– skotillverkning,

– trä- och plastlaminering,

– limning,

– följande tryckverksamheter: rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, andra djuptryck, flexografi, rotationsscreentryck inklusive rotationsscreentryck på textil och papp samt laminering och lackering,

– förädling av gummi,

c) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 25 ton per år, men är högst 200 ton per år:

– bandlackering,

– träimpregnering,

d) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år:

– coldsettryck,

– utvinning av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och raffinering av vegetabiliska oljor,

– tillverkning av målarfärger, lacker, lim och tryckfärg,

– tillverkning av farmaceutiska produkter,

e) anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser:

a) gruvdrift och annan guldgrävning än sådan maskinell guldgrävning som avses i 3 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) torvutvinning och därtill anknuten dikning,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker,

b) tillverkning av kalk,

c) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som överstiger 6 000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och som har en smältningskapacitet som överstiger 6 000 ton per år,

e) gipsskivefabriker,

9) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

a) anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas och där behandlingskapaciteten är minst 1 ton per dygn,

b) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

c) fiberduksfabriker,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) bryggerier med en produktionskapacitet som är minst 5 miljoner liter per år,

b) tillverkning av cider och vin genom jäsning när produktionskapaciteten är minst 10 miljoner liter per år,

c) anläggningar som tillverkar margarin eller andra vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 15 ton per dygn,

d) industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 22 500 ton per år,

e) anläggningar som tillverkar färdigmat och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 30 000 ton per år,

f) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 300 mjölkkor, minst 500 köttnöt, minst 600 dikor, över 750 fullvuxna suggor, över 2 000 slaktsvin, över 40 000 värphönor eller över 40 000 broilrar,

b) djurstallar som är avsedda för flera i underpunkt a eller i bilaga 3 till miljöskyddslagen avsedda djurarter och där det totala antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficienterna enligt tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 3 000 och som inte är direkt tillståndspliktiga på basis av antalet produktionsdjur som nämns i underpunkt a,

c) pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 2 800 avelshonor av mink eller iller, eller för minst 1 400 avelshonor av räv eller sjubb, eller andra pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficienterna enligt tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 560 och som inte direkt omfattas av den statliga tillståndsmyndighetens behörighet på basis av ovannämnda antal produktionsdjur,

d) fiskodlingar där minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dödvikt på över 1 350 ton,

b) flygplatser som är trafikflygplatser,

c) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat transportmedel eller ett upplag, eller från ett upplag till ett transportmedel, dock inte förflyttning av styckegods,

13) behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten:

a) sådana avfallsförbränningsanläggningar eller samförbränningsanläggningar för avfall som omfattas av 108–110 § i miljöskyddslagen samt verksamhet som avses i 107 § 2 mom. 1 punkten och 2 punkten underpunkterna c, f och g i den lagen,

b) andra avloppsreningsverk än sådana fristående avloppsreningsverk för industrier som avses i 13 punkten underpunkt c i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen där processavloppsvatten från de verksamheter som avses i tabell 2 i den bilagan till miljöskyddslagen behandlas än sådana fristående avloppsreningsverk för industrier som avses i 13 punkten underpunkt c i tabell 1 i den bilagan,

c) behandling och avledning av avloppsvatten från tätbebyggelse där personekvivalenten är minst 100 personer,

d) deponier för utvinningsavfall,

e) avstjälpningsplatser, inklusive sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall per år,

f) annan behandling än deponering på avstjälpningsplats av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall, när den behandlade mängden är minst 50 000 ton per år,

g) anläggningar eller platser där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans hanteras, dock inte anläggningar och platser som avses i 2 § 12 punkten underpunkterna c och d,

h) annan än i underpunkterna a och d–g eller 2 § 12 punkten underpunkterna a–e avsedd behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen (646/2011), när behandlingen sker yrkesmässigt eller i en anläggning och minst 20 000 ton avfall per år behandlas,

14) annan verksamhet:

a) andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen,

b) prospektering efter och utvinning av olja och gas inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon samt annan därmed förknippad verksamhet.

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör dessutom tillståndsärenden för vilka det enligt 29 a § 1 mom. i miljöskyddslagen krävs miljötillstånd och som hänför sig till i 2 punkten underpunkt b och 3 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda verksamheter som omfattas av ett anmälningsförfarande och som avses i 115 a § 4 mom. i den lagen.

2 §
Tillståndsärenden som handläggs av den kommunala miljövårdsmyndigheten

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet att handlägga andra tillståndsärenden än de som den statliga miljötillståndsmyndigheten ska avgöra enligt miljöskyddslagen finns i 34 § 2 och 3 mom. i den lagen.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör ansökan om miljötillstånd för följande verksamheter som avses i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen, om inte något annat följer av 34 § i miljöskyddslagen:

1) skogsindustri:

andra anläggningar som använder träskyddskemikalier än träimpregneringsinrättningar, när mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

ytbehandling av metaller eller plaster genom en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbadens sammanlagda volym är minst 5 och högst 30 m3,

3) energiproduktion:

förbränning av bränslen i anläggningar där det finns en eller flera energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt för förbränning av fast bränsle, och den sammanräknade bränsleeffekten för alla energiproducerande enheter på anläggningsområdet är under 50 megawatt,

4) tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år,

b) andra upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 men under 1 000 m3 sådana kemikalier än de som avses i 2 punkten underpunkt a i bilaga 4 till miljöskyddslagen, dock inte bränslecisterner i sådana registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i 1 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

c) stenkolsupplag,

5) verksamhet där organiska lösningsmedel används:

anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 men under 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 men under 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

6) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser:

a) stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

b) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning, eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och är i användning sammanlagt minst 50 dagar,

7) tillverkning av mineralprodukter:

tillverkning av följande keramiska produkter genom bränning med en produktionskapacitet som är högst 75 ton per dygn och/eller med en ugnskapacitet som är högst 4 m3 och en satsningsdensitet per ugn på högst 300 kg/m3:

– keramik- eller porslinsfabriker med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år,

– lättgrusfabriker med en produktionskapacitet som överstiger 3 000 ton per år,

8) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och där kapaciteten är minst 1 ton per dygn och där avloppsvattnet inte avleds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk eller andra kemiska tvättinrättningar än de registreringspliktiga inrättningar som avses i 4 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen,

9) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och som använder minst 100 ton animaliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn,

b) i 4 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda verksamheter inom livsmedels- och foderindustrin vars avloppsvatten inte leds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk,

10) djurstallar:

pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 500 men under 2 800 avelshonor av mink eller iller eller för minst 250 men under 1 400 avelshonor av räv eller sjubb, eller andra pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 100 men under 560,

11) trafik:

a) andra flygplatser än trafikflygplatser, dock inte helikopterflygplatser som är avsedda för räddningsverksamhet,

b) utomhus belägna motorsportbanor,

12) behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten:

a) avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för mindre än 50 000 ton avfall per år,

b) annan behandling än deponering på avstjälpningsplats av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall, när den behandlade mängden är under 50 000 ton per år,

c) lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll och lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall, där lagringsplatsernas lagringskapacitet är högst 50 ton,

d) bilskrotningsanläggningar,

e) anläggningar där behandlingskapaciteten i fråga om slaktkroppar eller animaliskt avfall är högst 10 ton per dygn,

f) annan än i underpunkterna a–e eller 1 § 13 punkten underpunkterna a och d–g avsedd behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen, när behandlingen sker yrkesmässigt eller i en anläggning och den mängd avfall som behandlas underskrider 20 000 ton per år,

13) annan verksamhet:

a) andra än i 7 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) krematorier eller anläggningar för kremering av sällskapsdjur.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten handlägger dessutom tillståndsärenden som gäller avledande av avloppsvatten enligt 27 § 2 mom. 2 punkten, verksamhet som orsakar oskäligt besvär i grannelagsförhållanden enligt 27 § 2 mom. 3 punkten och verksamhet i grundvattenområden enligt 28 § i miljöskyddslagen, om inte något annat följer av 34 § i den lagen, samt tillståndsärenden för vilka det enligt 29 a § 1 mom. i miljöskyddslagen krävs miljötillstånd och som hänför sig till andra än i 2 punkten underpunkt b och 3 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda verksamheter som omfattas av ett anmälningsförfarande och som avses i 115 a § 4 mom. i den lagen.

15 §
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel ska det framgå

1) avgörandet och hur utlåtandena, anmärkningarna och åsikterna samt en eventuell miljökonsekvensbeskrivning och motiverad slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) har beaktats,

2) de tillståndsvillkor som meddelats i syfte att säkerställa förutsättningarna för beviljande av tillstånd och som behövs med avseende på tillsynen,

3) utsläppsgränsvärden och andra utsläppsvillkor i fråga om ämnen som avses i bilaga 1, om det kan komma ut så mycket av dessa ämnen i miljön eller i ett vattentjänstverks avlopp att verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön eller olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet,

4) villkor om sådana betydande utsläpp som sprider sig i miljön utanför finska statens gränser,

5) villkor om sådana åtgärder för förhindrande av risk för miljöförorening som anknyter till inledande av verksamheten, servicearbeten, skador, tillfälliga avbrott i verksamheten och avslutande av verksamheten för gott,

6) villkor om uppföljning och kontroll av verksamheten och dess verkningar, inklusive behövliga villkor om bedömning av hur utsläppsgränsvärdena iakttas, samt villkor med syfte att utveckla och övervaka miljöskyddet i samband med verksamheten,

7) eventuella ersättningsvillkor,

8) tillståndets och tillståndsvillkorens giltighetstid och översynen av tillståndet och tillståndsvillkoren,

9) ett eventuellt förordnande om verkställighet av beslutet trots ändringssökande samt om ställande av säkerhet i anknytning till detta,

10) behandlingsavgiften.

Av tillståndsbeslutet ska det vid behov framgå hur det i 41 § i miljöskyddslagen avsedda tekniska och funktionella sambandet mellan verksamheterna har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutet ska det dessutom vid behov framgå hur miljöledningssystemen eller de åtgärder och den rapportering som grundar sig på avtal om energisparande samt den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen enligt 8 § i avfallslagen har beaktats när tillståndsvillkoren fastställts. Av tillståndsbeslutet ska det vid behov också framgå om ett beslut om avvikelse från klassificering som farligt avfall har fattats med stöd av 7 § 2 mom. i avfallslagen, samt motiveringen till detta beslut. Tillståndsbeslutet ska dessutom innehålla ett omnämnande av vad som i 70 § 2 mom. i miljöskyddslagen föreskrivs om förhållandet mellan tillståndsvillkoren och förordningar av statsrådet.

Om det genom lag eller förordning av statsrådet har föreskrivits om miljöskyddskrav för verksamheten, behöver dessa krav inte upprepas i tillståndsvillkoren. Tillståndsmyndigheten ska dock i tillståndet, en separat handling eller på annat sätt upplysa verksamhetsutövaren om de på miljöskyddslagen baserade centrala skyldigheter som gäller verksamheten, antingen genom en hänvisning eller genom att redogöra för skyldigheternas innebörd, om myndigheten anser att detta behövs för att informera verksamhetsutövaren. Miljötillståndet för en direktivanläggning ska alltid innehålla ett omnämnande av den branschspecifika statsrådsförordning som gäller anläggningen.

Bestämmelser om skyldighet att ställa behövliga villkor om kontroll, uppföljning av avfallshantering samt en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandling finns i 62 § i miljöskyddslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 10 december 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Tia Laine-Ylijoki-Laakso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.