943/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 § kap. 11 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 32 kap. 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 187/2012, samt

fogas till 1 kap. 11 §, sådan den lyder i lagarna 626/1996, 368/2019 och 486/2019, ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

11 §
Kravet på dubbel straffbarhet

Även om det i lagen på gärningsorten inte föreskrivs något straff för gärningen, ska den betraktas som ett förbrott till penningtvätt eller grov penningtvätt, om straff för gärningen föreskrivs

1) i 16 kap. 13 eller 14 §,

2) i 17 kap. 1 a, 8, 8 a, 18, 18 a eller 19 §,

3) i 20 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 b eller 8 a–8 c §,

4) i 20 kap. 9 eller 9 a §, och gärningen riktar sig mot en person som är under 18 år,

5) i 30 kap. 7, 7 a, 8 eller 8 a §, eller

6) i 40 kap. 1 eller 2 §.

32 kap.

Om häleri- och penningtvättsbrott

11 §
Begränsningsbestämmelser

För brott som avses i detta kapitel döms inte en person som har medverkat till det brott genom vilket egendomen har frånhänts någon eller vinningen erhållits (förbrott). Den som gör sig skyldig till i 6 § 1 mom. 1 punkten avsedd omvandling eller överföring av vinning eller egendom för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa en annan gärningsman att undandra sig de rättsliga följderna av brottet eller till i 2 punkten i det momentet avsett döljande eller maskerande, eller till försök till en sådan gärning, kan dock dömas för penningtvätt eller grov penningtvätt eller för försök till något av dessa brott.Denna lag träder i kraft den 11 december 2020.

RP 183/2020
LaUB 13/2020
RSv 169/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 (32018L1673); EUT L 284, 12.11.2018, s. 22

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.