923/2020

Helsingfors den 3 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020 (11/2020) 5 §, 6 § 1 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 18 och 24 § samt 25 § 1 mom. som följer:

5 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för mjölkkor

Det genomsnittliga antal djur som bidraget för mjölkkor bestäms enligt beräknas enligt uppgifterna i nötkreatursregistret. Det genomsnittliga antalet djur bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de nötkreatur som enligt nötkreatursregistret har varit i den aktiva jordbrukarens besittning från och med den 1 januari till och med den 31 december 2020 och som uppfyller villkoren för bidraget. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren räknas samman, summan divideras med talet 366 och resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 685
stödområde AB, yttre skärgården 983
stödområde AB, övriga områden 595

11 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur kan beviljas till ett belopp av högst 51,63 miljoner euro i hela landet. Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödområde AB, yttre skärgården miljoner euro Fasta Åland miljoner euro stödområde AB, övriga områden miljoner euro stödområde AB, med undantag för yttre skär-gården mil-joner euro stödområde C miljoner euro
dikor och dikokvigor 0,85 8,40 7,25
tjurar och stutar 0,50 0,60 13,70 19,18
skärgårds-kvigor 0,15
slaktkvigor 1,00
12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
dikor och dikokvigor 570 354 354 133
tjurar och stutar 1 250 520 518 157
slaktkvigor 185 185
skärgårdskvigor 599

18 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för tackor och hongetter

Det genomsnittliga antal djur enligt vilket bidragen för tackor och hongetter bestäms beräknas enligt uppgifterna i får- och getregistret. Det genomsnittliga antalet djur bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de djur som enligt registret har varit i den aktiva jordbrukarens besittning från och med den 1 januari till och med den 31 december 2020 och som uppfyller villkoren för bidraget. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren inom varje djurgrupp räknas samman, summan divideras med talet 366 och resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

Anmälningar om avkommor till får- och getregistret ska göras senast den 31 januari 2021. Anmälningar som gjorts efter denna tidsfrist beaktas inte när det genomsnittliga antalet djur räknas ut.

24 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för jordbruksgrödor

Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 16,4 miljoner euro i hela landet. Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 9,0 miljoner euro för proteingrödor, högst 1,5 miljoner euro för råg, högst 1,0 miljoner euro för sockerbeta samt högst 3,7 miljoner euro för stärkelsepotatis. För frilandsgrönsaker kan bidrag för jordbruksgrödor beviljas till ett belopp av högst 1,2 miljoner euro inom stödområde AB.

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

stödområde AB euro stödområde C euro
proteingrödor 119 119
råg 76 76
sockerbeta 88 88
stärkelsepotatis 560 560
frilandsgrönsaker 130


Denna förordning träder i kraft den 8 december 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 3 december 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.