919/2020

Helsingfors den 2 december 2020

Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 1 § 4 mom. i fängelselagen (767/2005), sådant momentet lyder i lag 33/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på inledande av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och på inledande av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff på högst sex månader, när begränsning av verkställighet är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom, längst till och med den 3 mars 2021.

2 §
Senareläggning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff

Med avvikelse från 36 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (672/2002) får den som dömts till ett förvandlingsstraff för böter inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse under den tid som avses i 1 §.

Med avvikelse från 2 kap. 1 § i fängelselagen (767/2005) får den som dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse under den tid som avses i 1 §.

Det får inte förordnas att den som dömts till förvandlingsstraff för böter eller till ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader ska förpassas till fängelse under den tid som avses i 1 § med stöd av en efterlysning enligt 36 § 3 mom. i lagen om verkställighet av böter eller 2 kap. 2 a § i fängelselagen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte straff som ska verkställas för häktade som redan är i fängelse eller för fångar som avtjänar straff och inte heller inledande av verkställigheten av straff som dömts ut för dem som ålagts häktningsarrest.

3 §
Straff som ska verkställas trots begränsningar

Trots vad som föreskrivs i 2 § ska verkställighet av straff inledas, om verkställigheten annars skulle inledas senare än åtta månader från det att domen blev verkställbar.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 december 2020 och gäller till och med den 3 mars 2021.

Denna förordning tillämpas inte på en sådan i 2 § 1 och 2 mom. avsedd anmälningstidpunkt som förelagts före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 2 december 2020

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Avdelningschef
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.