904/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 3 § i partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i partilagen (10/1969) 3 §, sådan den lyder i sin svenska språkdräkt i lag 372/2012 och i sin finska språkdräkt i lag 1688/2015, som följer:

3 §
Registreringsansökan

En förening kan göra en registreringsansökan i en webbtjänst som drivs av justitieministeriet, i vilken det används stark autentisering enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), eller på annat sätt skriftligen.

En registreringsansökan ska åtföljas av

1) ett utdrag ur föreningsregistret,

2) de gällande stadgar som är införda i föreningsregistret,

3) det allmänna programmet, och

4) stödförklaringarna med varje anhängares personuppgifter i form av fullständigt namn, födelsedatum och hemkommun samt anhängarens försäkran att han eller hon är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval.

Stödförklaringarna samlas in inom ett år från det att justitieministeriet har godkänt de handlingar som avses i 2 mom. 1–3 punkten. Stödförklaringarna samlas in i den webbtjänst som avses i 1 mom. eller så samlas stödförklaringarna in i pappersform enligt ett formulär som har fastställts av ministeriet och som varje anhängare egenhändigt undertecknar.

Justitieministeriet lämnar stödförklaringarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som granskar deras riktighet och meddelar ministeriet om antalet godtagbara stödförklaringar är tillräckligt eller inte.

Den registrerade föreningen och justitieministeriet är personuppgiftsansvariga i fråga om personuppgifterna i de stödförklaringar som de innehar. Uppgifterna i stödförklaringarna är offentliga när föreningen har registrerats som parti. Stödförklaringarna ska förstöras ett år efter ministeriets beslut om registrering.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Om en insamling av stödförklaringar till stöd för en registreringsansökan har inletts före ikraftträdandet av denna lag, kan insamlingen efter ikraftträdandet också fortsätta i den webbtjänst som drivs av justitieministeriet. En förening som önskar använda justitieministeriets webbtjänst vid en insamling av stödförklaringar som inletts före ikraftträdandet av lagen ska till justitieministeriet lämna in de bilagor till registreringsansökan som avses i 3 § 2 mom. 1–3 punkten. Insamlingen av stödförklaringar i justitieministeriets webbtjänst kan inledas när justitieministeriet har godkänt bilagorna i fråga. Tiden för insamling av stödförklaringar vid insamlingar som inletts före ikraftträdandet av lagen löper ut ett år efter dateringen på det först insamlade anhängarkortet i pappersform.

RP 118/2020
GrUB 24/2020
RSv 127/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.