863/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) det inledande stycket i 35 § 1 mom., 35 § 1 mom. 6 punkten och 37 § som följer:

35 §
Ändringssökande

Den övervakade får begära omprövning av Brottspåföljdsmyndighetens beslut om


6) något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som träffats med stöd av denna lag, om inte ändringssökande har förbjudits med stöd av 36 § i denna lag.


37 §
Besvär hos förvaltningsdomstolen

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

På behandlingen av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 89, 91 och 92 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020
LaUB 10/2020
RSv 136/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.