834/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26 november 2020

Statsrådets förordning om överrensstämmelse med kraven för aerosoler

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5, 6 och 7 § i lagen om överrensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, produkt- och konstruktionskrav, analyser, den testning, de metoder för slutkontroll, den tekniska dokumentation och den märkning av aerosolerna som det föreskrivs om i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 75/324/EEG, nedan aerosoldirektivet, och i ändringarna 94/1/EG, 2008/47/EG, 2013/10/EU och (EU) 2016/2037 till direktivet som gäller märkningar, innehållsmängd, testning och tekniska krav för aerosoler.

2 §
Storleksbegränsningar och säkerhetskrav

Mätt från behållarens botten till dess över kant får volymen för en aerosolbehållare utan tömningsanordning vara högst

1) 1 000 ml, då aerosolbehållaren är tillverkad av metall,

2) 220 ml, då aerosolbehållaren är tillverkad av glas som har skyddats med en ytbeläggning av plast eller på annat sätt eller av plast som inte bildar splitter då den krossas

3) 150 ml, då aerosolbehållaren är tillverkad av oskyddat glas eller plast som kan bilda splitter då den krossas.

Aerosolens konstruktion ska dessutom uppfylla kraven i bilagan till aerosoldirektivet.

3 §
Analyser av och testningsmetoder

Aerosolen ska analyseras och dess överensstämmelse med kraven testas och visas med metoder och prover som anges i bilagan till aerosoldirektivet.

Vid slutkontrollen av en aerosol kan en annan testmetod än vattenbadsmetoden användas, om den uppfyller kraven i bilagan till aerosoldirektivet.

4 §
Märkningar

De märkningar som avses i 7 § 2 mom. i lagen om överrensstämmelse med kraven för aerosoler ska dessutom uppfylla kraven i bilagan till aerosoldirektivet.

Om aerosolen innehåller sådana brandfarliga beståndsdelar som avses i punkt 1.8 i bilagan till aerosoldirektivet, men aerosolens innehåll inte anses brandfarligt eller synnerligen brand-farligt punkt 1.9 i bilagan, ska mängden brandfarligt material i aerosolen anges på märkningen i följande form:

”Sisällöstä X p-% on palavaa ainetta.”

”X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen.”

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Rådets direktiv 1975/324/EEG (31975L0324); EGT L 147, 9.6.1975, s. 40
ändrad genom:
kommissionens direktiv 1994/1/EG (31194L0001); EGT L 23, 28.1.1994, s. 28;
rådets förordning (EG) nr 807/2003 (32003R0807); EGT L 122, 16.5.2003, s.36;
kommissionens direktiv 2008/47/EG (32008L0047); EUT L 96, 9.4.2008, s. 15;
Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 (32009R0219); EUT L 87, 31.3.2009, s. 109;
kommissionens direktiv 2013/10/EU (32013L0010); EUT L 77, 20.3.2013, s. 20;
kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 (32016L2037); EUT L 314, 22.11.2016, s. 11

Helsingfors den 26 november 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Sirpa Sillstén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.