810/2020

Helsingfors den 3 november 2020

Utsökningsverkets arbetsordning

Med stöd av 1 kap. 13 § i utsökningsbalken (705/2007), sådan den lyder i lagen 778/2019, utfärdas följande arbetsordning för Utsökningsverket:

1 §
Tillämpningsområde

I fråga om Utsökningsverkets organisation, enheter, uppgifter och ordnande av dessa gäller utöver vad som föreskrivs eller bestäms annanstans bestämmelserna i denna arbetsordning.

Riksfogden kan ge förordnanden om handläggning och avgörande av ett visst ärende eller en viss grupp ärenden som avviker från föreskrifterna i denna arbetsordning.

Närmare bestämmelser om uppgifter för Utsökningsverkets centralförvaltning och organiseringen av dem samt om fördelningen av centralförvaltningens interna behörighet anges i centralförvaltningens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av riksfogden.

Närmare bestämmelser om verksamhetsenheternas uppgifter och organiseringen av dem samt om fördelningen av enheternas interna behörighet anges i enheternas arbetsordningar. Arbetsordningen fastställs av verksamhetsenhetens chef.

2 §
Centralförvaltningen

Uppgifterna för Utsökningsverkets centralförvaltning och övriga riksomfattande förvaltningsuppgifter handhas av riksfogdens kansli. Riksfogdens kansli har en stabsenhet, en förvaltningsenhet, en juridisk enhet och en utvecklings- och styrningsenhet.

3 §
Verksamhetsenheterna

För verkställighetsuppgifter har Utsökningsverket följande verksamhetsenheter:

1) fem regionala enheter för omfattande verkställighet;

2) en riksomfattande enhet för basverkställighet;

3) en riksomfattande enhet för specialverkställighet.

Verksamhetsenheterna för verkställighet har även administrativa uppgifter.

För tjänster som stöder verkställighetsuppgifter och för administrativa uppgifter vid verksamhetsenheter har Utsökningsverket en verksamhetsenhet för gemensamma tjänster.

4 §
Ledning

Riksfogden leder Utsökningsverket och är chef för riksfogdens kansli. Riksfogden bistås av en biträdande riksfogde som är ställföreträdare för riksfogden.

När både riksfogden och biträdande riksfogden är förhindrade verkar den tjänstgörande ledande förvaltningsfogde som har de flesta tjänsteåren som ställföreträdare.

Verksamhetsenheten för verkställighet leds av den ledande häradsfogden. Den ledande häradsfogden bistås av den biträdande chef som förordnats till enheten och som är ställföreträdare för den ledande häradsfogden. Om en biträdande chef inte har förordnats eller han eller hon är förhindrad, är häradsfogden vid samma verksamhetsenhet ställföreträdare för den ledande häradsfogden. Biträdande chefen och ställföreträdaren för ledande häradsfogden förordnas av riksfogden.

Den ledande häradsfogden, häradsfogden och landskapsfogden leder utsökningsöverinspektörer och utsökningsinspektörer inom sina ansvarsområden. Den ledande häradsfogden, häradsfogden och landskapsfogden kan meddela funktionella bestämmelser till tjänstemän vid verksamhetsenheten för gemensamma tjänster.

Verksamhetsenheten för gemensamma tjänster leds av servicedirektören. Ställföreträdare för servicedirektören är den linjechef som förordnats till uppgiften. Ställföreträdaren förordnas av biträdande riksfogden.

Bestämmelser om övrig ledning anges i centralförvaltningens och verksamhetsenheternas arbetsordningar.

5 §
Grunderna för ledning och resultatstyrning

Centrala verksamhetsprinciper för ledning inom Utsökningsverket är resultatansvar, utveckling av personalens kompetens, flexibel och ändamålsenlig användning av resurser, god informationsförmedling, ombesörjande av arbetshälsa och samarbete.

Inom Utsökningsverket tillämpas resultatorienterad ledning. Riksfogdens kansli och de enheter som resultatmässigt lyder under denna svarar för att de resultatmål som ställts upp för Utsökningsverket uppnås. Verksamhetsenheterna rapporterar till riksfogden om hur de resultatmål som ställts upp för dem uppnås.

6 §
Utsökningsverkets ledningsgrupp

Utsökningsverkets strategiska ledning stöds av Utsökningsverkets ledningsgrupp som bistår ämbetsverkets ledning vid beslutsfattande som gäller allmänna riktlinjer. Ledningsgruppen behandlar ärenden rörande ämbetsverkets verksamhet, ekonomi och utveckling av verksamhet vilka är vittomfattande och principiellt viktiga för Utsökningsverket.

Utsökningsverkets ledningsgrupp består av riksfogden, biträdande riksfogden, ledande förvaltningsfogdarna, ledande häradsfogdarna, servicedirektören, ekonomichefen och kommunikationsexperten. Ordförande för ledningsgruppen är riksfogden. På kallelse av ordföranden kan även andra personer delta i ledningsgruppens möte.

I Utsökningsverkets ledningsgrupp behandlas:

1) Utsökningsverkets strategiska riktlinjer och genomförande och uppföljning av strategin;

2) planering och uppföljning av Utsökningsverkets budget;

3) organisering av Utsökningsverkets verksamhet och arbetsordningar;

4) Utsökningsverkets personalplanering och personalpolitiska riktlinjer;

5) riktlinjer som berör Utsökningsverkets internationella samarbete;

6) övriga ärenden som berör hela Utsökningsverket.

7 §
Ledningsgruppen för verkställighet

Ledningen av Utsökningsverkets verkställighetsuppgifter stöds av ledningsgruppen för verkställighet.

Ledningsgruppen för verkställighet består av biträdande riksfogden, den ledande förvaltningsfogden för utvecklings- och styrningsenheten, den ledande förvaltningsfogden för den rättsliga enheten, de ledande häradsfogdarna, servicedirektören, kommunikationsexperten och som personalens representanter en medlem som häradsfogdarna, utsökningsöverinspektörerna, utsökningsinspektörerna och byråpersonalen väljer inom sig från varje personalgrupp. Ordförande för ledningsgruppen för verkställighet är biträdande riksfogden. På kallelse av ordföranden kan även andra personer delta i ledningsgruppens möte.

I ledningsgruppen för verkställighet behandlas:

1) gemensamma operativa ärenden som berör flera verksamhetsenheter och ärenden relaterade till prioriteringar och resurser inom den operativa verksamheten;

2) utveckling och uppföljning av verkställighetsprocesser;

3) arbetsfördelning och samarbete mellan verksamhetsenheter;

4) omfattande och principiellt viktiga informations- och kommunikationstekniska ärenden.

Ledningsgruppens mandatperiod är två år.

8 §
Riksfogden

Riksfogden är ämbetsverkschef.

Riksfogden beslutar om de administrativa ärenden som ska avgöras av Utsökningsverket, om inte beslutanderätten har getts till någon annan tjänsteman genom denna arbetsordning eller någon annan bestämmelse.

Till riksfogden hör Utsökningsverkets strategiska ledning och säkerställande av verksamhetsförutsättningar. Dessutom svarar riksfogden i första hand för:

1) principiellt viktiga eller vittgående frågor som gäller ordnandet av utsökningsverksamheten och dess innehåll;

2) Utsökningsverkets förvaltning och organisering av den;

3) Utsökningsverkets årliga budget och resultatmål;

4) Utsökningsverkets och centralförvaltningens arbetsordning;

5) laglighetsövervakning inom utsökningsväsendet;

6) utlåtanden om lagberedning och annars principiellt viktiga utlåtanden;

7) ärenden inom den rättsliga enheten vid riksfogdens kansli;

8) Utsökningsverkets internationella relationer;

9) Utsökningsverkets kommunikation;

10) Utsökningsverkets samarbete.

9 §
Biträdande riksfogden

Till biträdande riksfogden hör utsökningsverksamhetens operativa ledning och övervakning. Dessutom svarar biträdande riksfogden i första hand för:

1) utveckling och harmonisering av verkställighetsverksamheten och de tjänster som stöder den;

2) utbildning inom utsökningsväsendet;

3) dataadministration, informationssäkerhet och dataskydd;

4) centraliserad inhämtning av information vid Utsökningsverket i enlighet med 3 kap. 64 § 2 mom. i utsökningsbalken;

5) Utsökningsverkets revisionsverksamhet;

6) arbetarskydd;

7) förebyggande ekonomirådgivning.

10 §
Enheterna för omfattande verkställighet

Vid omfattande verkställighet finns fem regionala verksamhetsenheter.

Chef för en regional verksamhetsenhet är den ledande häradsfogden.

Verksamhetsenheterna har som uppgift att behandla gäldenärernas utsökningsärenden som vid var tid hör till regionens omfattande verkställighet.

Utmätningsmännen vid verksamhetsstället i Mariehamn i Västra Finlands region sköter också verkställigheten av utsökningsärenden inom basverkställighet.

Under ledningen av den ledande häradsfogden, häradsfogden och landskapsfogden verkar utsökningsöverinspektörer.

Den ansvariga utmätningsmannen och det verksamhetsställe där gäldenärens utsökningsärenden behandlas bestäms enligt det sätt som avses i 3 kap. 14 § i utsökningsbalken. Ansvar över gäldenärerna delas upp jämt mellan utsökningsöverinspektörerna inom verksamhetsstället. Undantag från jämn uppdelning får göras av särskilda skäl.

11 §
Enheten för basverkställighet

Vid Utsökningsverket finns en riksomfattande verksamhetsenhet för basverkställighet.

Chef för verksamhetsenheten är den ledande häradsfogden.

Basverkställighetens verksamhetsenhet har som uppgift att sköta den verkställighet som fastställts i 1 kap. 2 a § 3 mom. i utsökningsbalken.

Under ledningen av den ledande häradsfogden och häradsfogden verkar utsökningsinspektörer.

Ansvar över gäldenärerna delas upp jämt mellan utsökningsinspektörerna. Undantag från jämn uppdelning får göras av särskilda skäl.

12 §
Enheten för specialverkställighet

Vid Utsökningsverket finns en riksomfattande verksamhetsenhet för specialverkställighet.

Chef för verksamhetsenheten är den ledande häradsfogden.

Enheten för specialverkställighet har som uppgift att sköta verkställigheten av sådana utsökningsärenden som kräver tid och specialkunskaper och myndighetssamarbete som anknyter till dessa. Enhetens uppgifter omfattar bland annat verkställighet i ärenden där en gäldenär genom olika konstgjorda arrangemang och missbruk strävar efter att undvika betala sina skulder.

Under ledningen av den ledande häradsfogden och häradsfogden verkar utsökningsöverinspektörer.

Överföring av gäldenärens utsökningsärenden till specialverkställigheten överenskoms mellan de berörda ansvariga häradsfogdarna eller ledande häradsfogdarna vid verkställighetsenheterna. Om verksamhetsenheterna inte kan komma överens om arbetsfördelningen, avgörs ärendet av biträdande riksfogden.

Ansvar över gäldenärer och uppdrag uppdelas jämnt mellan utsökningsöverinspektörerna vid specialverkställigheten med hänsyn till gäldenärens bostadsort och de specialkunskaper och den arbetsmängd som uppdraget kräver.

13 §
Verksamhetsenheten för gemensamma tjänster

Vid Utsökningsverket finns en riksomfattande verksamhetsenhet för gemensamma tjänster.

Chef för verksamhetsenheten är servicedirektören.

Under ledningen av servicedirektören verkar betalningsrörelsechefen, chefen för registratorskontoret, kundtjänstchefen och byråchefer. Vid verksamhetsenheten finns även annan personal.

14 §
Ledande häradsfogdens uppgifter

Den ledande häradsfogden svarar för resultatet och organiseringen av verksamheten vid den enhet han eller hon leder och utvecklingen av verkställighetsmetoder i samarbete med andra verksamhetsenheter.

Dessutom har den ledande häradsfogden som uppgift att:

1) följa den allmänna utvecklingen av sin enhets uppgiftsområde;

2) främja harmoniseringen av utsökningsväsendet;

3) rapportera till riksfogdens kansli om faktorer som kan påverka verksamheten inom uppgiftsområdet eller dess utvecklingsbehov;

4) främja god informationsförmedling;

5) sörja för kompetensen och arbetshälsan av personalen vid enheten;

6) verka som utmätningsman.

Den ledande häradsfogden avgör de administrativa ärenden som hör till verksamhetsenheten, såvida de inte förordnats att avgöras av någon annan och fastställer arbetsfördelningen för häradsfogdarna, landskapsfogden, utsökningsöverinspektörerna och utsökningsinspektörerna vid sin verksamhetsenhet.

15 §
Servicedirektörens uppgifter

Servicedirektören svarar för resultatet och organiseringen av verksamheten vid den enhet han eller hon leder och för utvecklingen av arbetsmetoder och processer i samarbete med verkställighetsenheter.

Dessutom har servicedirektören som uppgift att:

1) följa den allmänna utvecklingen av sin enhets uppgiftsområde;

2) främja harmoniseringen av verksamheten;

3) rapportera till riksfogdens kansli om faktorer som kan påverka verksamheten inom uppgiftsområdet eller dess utvecklingsbehov;

4) främja god informationsförmedling;

5) sörja för kompetensen och arbetshälsan av personalen vid enheten.

Servicedirektören beslutar om arbetsfördelningen vid enheten och avgör de administrativa ärenden som hör till enheten och har förordnats den, såvida de inte förordnats att avgöras av någon annan.

16 §
Utnämningsbefogenhet

Utöver det som föreskrivs i utsökningsbalken om riksfogdens utnämningsbefogenhet utnämner riksfogden till ordinarie tjänst och tjänsteförhållande för viss tid servicedirektören och personalen vid riksfogdens kansli.

Servicedirektören utnämner tjänstemän till ordinarie tjänst och tjänsteförhållande för viss tid vid den egna verksamhetsenheten.

17 §
Beslutanderätt vid vissa ärenden som gäller tjänstemän

Den utnämnande tjänstemannen fattar beslut om varning, uppsägning, ombildning av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid, hävning av ett tjänsteförhållande, permittering och avstängning från tjänsteutövning som ges en tjänsteman.

18 §
Bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla

Den utnämnande tjänstemannen tar emot anmälningar om bisyssla av tjänstemännen och fattar beslut om bisysslotillstånd.

19 §
Samarbete och arbetarskydd

Alla anställda inom Utsökningsverket som har en chefsbefattning är skyldiga att sörja för arbetarskyddet och för att personalen har en möjlighet att påverka sitt arbete och sina arbetsförhållanden på det sätt som författningar och avtal som berör samarbete och arbetarskydd förutsätter.

20 §
Beredskaps- och förberedelseverksamhet

Riksfogden utnämner Utsökningsverkets beredskapschef som ansvarar för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i beredskapslagen (1552/2011).

21 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 december 2020.

Helsingfors den 3 november 2020

Riksfogde
Juhani Toukola

Ledande förvaltningsfogde
Elina Arpiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.