794/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om överrensstämmelse med kraven för aerosoler

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler. Genom denna lag genomförs rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om visande och utredning av överensstämmelse med kraven för aerosoler.

Denna lag tillämpas inte på

1) aerosoler för medicinskt bruk,

2) aerosoler där behållaren har en totalvolym på mindre än 50 ml,

3) aerosoler eller beståndsdelar av dessa som ska exporteras till tredjeländer, om inte något annat förutsätts i sådana internationella avtal som är bindande för Finland.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) aerosol en av metall, glas eller plast tillverkad behållare avsedd för engångsbruk som

a) innehåller komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas som sådan eller tillsammans med ett flytande, pastaliknande eller pulverformigt ämne och

b) är försedd med behövlig tömningsanordning genom vilken innehållet kan släppas ut som en suspension av fasta eller flytande partiklar i gasen, som skum, pasta eller pulver, eller i gas- eller vätskeform,

2) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en aerosol och som saluför den i eget namn eller under eget varumärke,

3) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som släpper ut en aerosol som förs in från ett tredjeland på unionsmarknaden,

4) distributör en sådan annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan som tillhandahåller en aerosol på marknaden än tillverkaren eller importören.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om industriell tillverkning, hantering, förvaring och upplagring av farliga kemikalier finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier finns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) N:o 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om marknadskontroll, samarbete med ekonomiska aktörer samt om en ram för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

2 kap.

Överensstämmelse med kraven och visande av överensstämmelse med kraven

5 §
Överensstämmelse med kraven

Tillverkaren och importören ska se till att aerosolerna är säkra i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden så att de inte medför fara för någons hälsa, egendom eller för miljön och särskilt att

1) behållaren tål innehållet och det tryck som innehållet orsakar,

2) tömningsanordningen fungerar säkert när den används i enlighet med sitt användningsändamål.

Närmare bestämmelser om produktkraven för aerosoler utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Visande och utredning av överensstämmelse med kraven

Tillverkaren och importören av en aerosol ska se till att överensstämmelse med kraven för aerosoler är säkerställd och påvisad genom testning. Tillverkaren och importören ska dessutom se till att aerosolen är analyserad för identifiering av de risker som är förknippade med den.

Tillsynsmyndigheten kan på ansökan godkänna också andra testningsmetoder som ska tillämpas vid slutkontrollen av en aerosol än vattenbadsmetoden.

Närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, analyser, testning av aerosoler och metoder för slutkontroll utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Märkning av aerosoler

Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska säkerställa att aerosolen är försedd med tecknet 3 (omvänt epsilon) för att visa att aerosolen överensstämmer med kraven. Tillverkaren, importören och distributören ska säkerställa att det på aerosolen anges typ-, parti- eller serienummer eller någon annan kodbeteckning som möjliggör identifiering av ett påfyllnadsparti samt innehållsmängden i volymenheter. Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska dessutom säkerställa att aerosolen är försedd med en märkning med tillverkarens namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress genom vilken tillverkaren kan kontaktas.

Tillverkaren, importören och distributören ska säkerställa att en aerosol som klassificeras som brandsäker är försedd med en varningsmärkning, att en aerosol som klassificeras som brandfarlig eller extremt brandfarlig är försedd med en varningsmärkning och att en aerosol som är avsedd att användas som en konsumentprodukt är försedd med en skyddsangivelse samt en varningsmärkning om de särskilda farorna med produkten. Tillverkaren, importören och distributören ska dessutom säkerställa att mängden brandfarligt material i aerosolen anges på märkningen av aerosolen, om aerosolen inte anses vara brandfarlig eller extremt brandfarlig.

De märkningar som det föreskrivs om i 1 och 2 mom. ska anges med synliga, lätt läsbara och outplånliga bokstäver. Märkningarna ska göras på aerosolen, eller om detta på grund av aerosolens storlek inte är möjligt, ska märkningarna göras på en etikett som fästs på aerosolen.

Närmare bestämmelser om kraven på märkningar som ska göras på aerosoler utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Anvisningar om säker användning

Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska se till att på analyser baserade behövliga uppgifter och anvisningar på finska och svenska medföljer aerosolen för att den ska kunna användas säkert och i enlighet med sitt användningsändamål.

9 §
Bevarande och språkkrav i fråga om dokument

Tillverkaren och importören ska bevara uppgifterna om aerosolernas tillverknings- och påfyllnadspartier samt tester, analyser och resultaten av dessa under fem år från det att aerosolen färdigställdes.

Den tekniska dokumentation som avses i denna lag och som behövs för att visa överensstämmelse med kraven för en aerosol samt för att spåra tillverknings- och påfyllnadspartierna ska upprättas på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godkänner.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

10 §
Tillsynsmyndighet

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.

11 §
Brott mot bestämmelserna om aerosoler

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar skyldigheten

1) enligt 5 § 1 mom. att se till att aerosolen är säker i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden,

2) enligt 6 § 1 mom. att se till att aerosolens överensstämmelse med kraven är säkerställd och påvisad genom testning,

3) enligt 6 § 1 mom. att se till att aerosolen är analyserad för identifiering av de risker som är förknippade med den,

4) enligt 7 § 1 och 2 mom. att säkerställa att aerosolen är försedd med de märkningar som avses i 7 §,

5) enligt 8 § att se till att anvisningar om säker användning medföljer aerosolen,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om aerosoler dömas till böter.

12 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av tillsynsmyndigheten om godkännande av en metod för slutkontroll får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

Genom denna lag upphävs aerosolförordningen (1433/1993).

Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning.

RP 121/2020
EkUB 24/2020
RSv 121/2020
rådets direktiv 1975/324/EEG (31975L0324); EGT L 147, 9.6.1975, s. 40
Ändrad genom:
kommissionens direktiv 1994/1/EG (31194L0001); EGT L 23, 28.1.1994, s. 28
rådets förordning (EG) nr 807/2003 (32003R0807); EGT L 122, 16.5.2003, s.36
kommissionens direktiv 2008/47/EG (32008L0047); EUT L 96, 9.4.2008, s. 15
Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 (32009R0219); EUT L 87, 31.3.2009, s. 109
kommissionens direktiv 2013/10/EU (32013L0010); EUT L 77, 20.3.2013, s. 20
kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 (32016L2037); EUT L 314, 22.11.2016, s. 11

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.