731/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 24 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1398/2019,

ändras 2 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1398/2019, och

fogas till lagen en ny 26 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas också


2) på verkställigheten av kapitel II, IV och VI–X samt artikel 18.3 a och c, artikel 18.4 och artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, nedan gränsvärdesförordningen.

26 a §
Vissa uppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket

Utöver vad som annars i denna lag föreskrivs om Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter, ska verket

1) vara behörig myndighet enligt artikel 75.1 och samordnande nationell myndighet enligt artikel 75.2 i växtskyddsmedelsförordningen,

2) vara behörig myndighet vid åtgärder som gäller verkställigheten av kapitel II, IV och VI–X samt artikel 18.3 a och c, artikel 18.4 och artikel 20.2 i gränsvärdesförordningen,

3) beräkna harmoniserade riskindikatorer med iakttagande av vad som föreskrivs i kommissionens direktiv (EU) 2019/782 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer,

4) utföra de uppgifter som avses i artikel 15.2 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, meddela kommissionen och övriga medlemsstater resultaten enligt artikel 15.3 i det direktivet samt göra denna information tillgänglig för allmänheten.

Närmare bestämmelser om beräkning av riskindikatorer och om andra uppgifter som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 3 november 2020.

RP 124/2020
JsUB 7/2020
RSv 115/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG (32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 71
Kommissionens direktiv (EU) 2019/782 (32019L0127); EUT nr L127, 16.5.2019, s. 4
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005L0070); EGT nr L 70, 16.3.2005, s. 1

Helsingfors den 29 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.