684/2020

Helsingfors den 1 oktober 2020

Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för fullgörande av Finlands klimatpanels uppgifter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av statsunderstöd för Finlands klimatpanels verksamhet inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

Bestämmelser om understöden finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Statsbidragsmyndighet

Statsunderstöd enligt denna förordning beviljas av miljöministeriet.

3 §
Ändamålet med statsunderstödet

Statsunderstöd kan beviljas för fullgörande av de uppgifter som i 16 § i klimatlagen (609/2015) föreskrivs för Finlands klimatpanel. Understödet kan inte användas för andra ändamål.

4 §
Ansökan om statsunderstöd

En medlem av Finland klimatpanel lämnar i samförstånd med sin bakgrundsorganisation in ansökan om statsunderstöd till statsbidragsmyndigheten. Med bakgrundsorganisation avses det universitet eller den högskola där medlemmen av Finlands klimatpanel vid respektive tidpunkt är verksam. Med samförstånd avses att bakgrundsorganisationen har förbundit sig till ansökan om statsunderstöd.

Med stöd av denna förordning kan det inte beviljas understöd till statens ämbetsverk och forskningsinstitut.

Statsbidragsmyndigheten ordnar tillfällen för understödsansökan högst två gånger per år.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

Helsingfors den 1 oktober 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Elina Vaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.