636/2020

Nådendal den 21 augusti 2020

Lag om ändring av 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), sådan paragrafen lyder i lag 1002/2018, ett nytt 2 mom. som följer:

27 §
Myndigheternas tillsynssamarbete

Om den första sammanlänkningspunkten med överföringsnätet i Europeiska unionens medlemsstater för en naturgasöverföringsledning till och från ett tredjeland är beläget inom Finlands territorium eller territorialvatten, kan Energimyndigheten samarbeta med tredjelandets berörda myndigheter samt höra dessa i frågor som gäller driften av en sådan överföringsledning. Energimyndigheten ska före en åtgärd som hänför sig till samarbetet inleds höra övriga berörda medlemsstaters energitillsynsmyndigheter för att säkerställa att unionens naturgaslagstiftning tillämpas konsekvent på överföringsledningen inom medlemsstaternas territorium och territorialvatten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 68/2020
EkUB 15/2020
RSv 82/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692 (32019L0692); EUT L 117, 3.5.2019, s. 1.

Nådendal den 21 augusti 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.