633/2020

Nådendal den 21 augusti 2020

Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 12 § 1 mom. 3 punkten och 16 § 1 mom. 4 punkten samt

ändras 2 §, 12 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 12 § 2 mom. 5 punkten, 16 § 1 mom. 3 och 8 punkten och 30 § 2 mom.,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 649/2014 och 589/2017, 12 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 589/2017 och 30 § 2 mom. sådant det lyder i lag 649/2014, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skötseln av de uppgifter som Energimyndigheten har enligt

1) elmarknadslagen (588/2013),

2) naturgasmarknadslagen (587/2017),

3) lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas (588/2017),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan förordningen om en byrå för samarbete,

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el, nedan elhandelsförordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den,

6) delegerade akter som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, nedan elmarknadsdirektivet,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, nedan naturgasnätsförordningen, samt de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av förordningen,

8) de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet,

9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, nedan REMIT-förordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den.

12 §
Materiellrättslig grund för beslutet om fastställande

Ett beslut om fastställande som gäller en elnätsinnehavare och en systemansvarig stamnätsinnehavare ska basera sig på de grunder som föreskrivs i


2) elhandelsförordningen samt genomförandeakter och delegerade akter som antagits med stöd av den,


4) ett lagakraftvunnet beslut som gäller stamnätsinnehavaren och som har meddelats med stöd av artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete.

Ett beslut om fastställande som gäller en naturgasnätsinnehavare, en systemansvarig överföringsnätsinnehavare och en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska basera sig på de grunder som föreskrivs i


5) ett lagakraftvunnet beslut som gäller en överföringsnätsinnehavare och som har meddelats med stöd av artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete.

16 §
Påföljdsavgift

En näringsidkare kan påföras en påföljdsavgift, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet


3) bryter mot eller underlåter att iaktta bestämmelserna i genomförandeakter eller delegerade akter som antagits med stöd av artikel 59 eller 61 i elhandelsförordningen,


8) bryter mot eller underlåter att iaktta ett lagakraftvunnet beslut av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, vilket har meddelats med stöd av artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete.


30 §
Energimyndighetens rätt att få uppgifter och utföra granskningar

En behörig tjänsteman vid Energimyndigheten har rätt att utföra granskningar i lokaler och utrymmen som innehas av näringsidkare som bedriver tillsyn underkastad verksamhet för att fullgöra tillsynsuppgifter enligt denna lag samt för att övervaka efterlevnaden av beslut om fastställande eller förpliktande beslut som fattats av Energimyndigheten samt beslut som grundar sig på artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete och som fattats av den byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som avses i den förordningen. Granskning får emellertid inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den tjänsteman som utför granskningen och andra som Energimyndigheten bemyndigat ska ordnas tillträde till de lokaler och utrymmen som innehas av näringsidkaren samt till de el- eller naturgasanordningar och el- eller naturgasanläggningar som kan ha betydelse vid skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Den tjänsteman som utför granskningen har rätt att granska näringsidkarens handlingar och data som kan ha betydelse vid skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag, och att avgiftsfritt ta kopior av dem. Energimyndigheten kan vid granskningar anlita andra personer som den bemyndigat. Vid granskningar ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas.Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 64/2020
EkUB 16/2020
RSv 89/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (32011R1227); EUT L 326, 8.12.2011, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 (32019R0942); EUT L 158, 14.6.2019, s. 22
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 (32019R0943); EUT L 158, 14.6.2019, s. 54
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125

Nådendal den 21 augusti 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.