605/2020

Helsingfors den 10 augusti 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 60 c § i socialvårdslagen (1301/2014), sådan paragrafen lyder i lag 449/2020:

1 §
Målen för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Målet år 2020 för den forskning i socialt arbete på universitetsnivå som finansieras med stöd av 60 c § i socialvårdslagen (1301/2014) är att stärka forskning i socialt arbete som syftar till att utveckla servicesystemet inom social- och hälsovården och att på så sätt stödja att forskningsrön används i det sociala arbetet.

2 §
Insatsområdena för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Insatsområdena år 2020 för den forskning i socialt arbete på universitetsnivå som finansieras med stöd av 60 c § i socialvårdslagen är

1) forskning som gäller socialt arbete i systemet med förmåner och tjänster inom social- och hälsovården,

2) forskning som gäller arbetsmetoderna i fråga om det sociala arbetet,

3) forskning som gäller genomslagskraften i fråga om det sociala arbetet,

4) forskning som gäller livssituationen och servicebehoven hos klienter som behöver särskilt stöd,

5) förutseende, förebyggande och strukturell forskning samt innovationer inom det sociala arbetet,

6) forskning som gäller klienternas delaktighet och aktivitet i det sociala arbetet.

3 §
Den nationella utvärderingsgruppen för forskning i socialt arbete

Utvärderingsgruppen för sådan forskning i socialt arbete som avses i 60 c § 2 mom. i socialvårdslagen tillsätts för fyra år i sänder.

Utöver vad som föreskrivs i 60 c § i socialvårdslagen har utvärderingsgruppen till uppgift att

1) utvärdera uppnåendet av målen för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå och forskningens kvalitet, omfattning och resultat samt utifrån utvärderingarna lägga fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet om hur finansieringen för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå ska fördelas och grunderna för detta,

2) årligen följa upp insatsområdena för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå,

3) göra ett sammandrag av forskningsverksamheten under utvärderingsperioden,

4) ge utlåtanden och följa behoven i fråga om forskning i socialt arbete och forskningens tillstånd samt lägga fram förslag för att utveckla forskningens genomslagskraft.

Ordförande för utvärderingsgruppen är en representant för social- och hälsovårdsministeriet. I utvärderingsgruppen ska dessutom finnas representanter för åtminstone undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, de kompetenscentrum som avses i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001), universitetens enheter för socialt arbete, yrkeshögskolorna, Finlands Akademi samt en tillräcklig och jämlik representation för servicesystemet inom social- och hälsovården. I utvärderingsgruppen ska det finnas tillräcklig vetenskaplig sakkunskap inom de olika forskningsområdena och forskningsmetoderna för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

Helsingfors den 10 augusti 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Socialråd
Juha Luomala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.