601/2020

Helsingfors den 6 augusti 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) 4 § 1 mom., 5 § 1 och 4 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 9 §, 11 § 3 mom. och 14‒16 §, av dem 9 och 16 § sådana de lyder i förordning 117/2020, och

fogas till förordningen en ny 14 a § som följer:

4 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt utlänningslagen (301/2004) som gäller uppehållstillstånd för företagare,

2) uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen och de uppgifter som avses i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

3) juridisk vägledning för arbets- och näringsbyråerna i anslutning till verkställandet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

4) i statsunderstödslagen (688/2001) avsedda uppgifter som statsbidragsmyndighet när understöd beviljas av anslag som i statsbudgeten särskilt anvisats kommunerna för iståndsättning och utveckling av och förbättrad service i områden för närrekreation och grönområden i kommunerna. Bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter vid utbetalningen av dessa understöd, avbrytande av utbetalningen, återkrav och övervakning av användningen finns i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna.


5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som avses i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) och uppgifter som gäller beviljande, kontroll och övervakning av stöd som beviljas för finansiering av åtgärder som avses i artiklarna 76–80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,

2) uppgifter som med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) har överförts till närings-, trafik- och miljöcentralen,

3) uppgifter som föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014),

4) uppgifter i anslutning till införsel av fisk enligt 77 § i lagen om fiske (379/2015) samt uppgifter i anslutning till registrering av kommersiella fiskare enligt 87–89 § i den lagen,

5) uppgifter och upphandlingsbeslut i anslutning till konkurrensutsättning av det dagliga underhållet av landsvägar samt uppgifter i anslutning till upphandling inom och fastställande av servicenivån för landsvägsfärjtrafiken,

6) uppgifter som gäller upphandling och understöd inom och fastställande av servicenivån för den trafik- och transportservice i skärgården som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981),

7) uppgifter som gäller förkörsrätten enligt vägtrafiklagen (729/2018) vid ankomst till färjor och förbindelsefartyg,

8) tillståndsuppgifter som gäller artskydd enligt 40 §, 45 § och 49 § 4 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) och tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt 49 § 3 mom. i den lagen.


Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen samt sådana till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken med anknytning till landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar, byggande av landsvägar och ordnande av en tillfällig farväg om vilka det föreskrivs i 35 och 36 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.


7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) rådgivningstjänst för landsvägs-, ban- och farledsärenden. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland utför uppgifterna i samarbete med Trafikledsverket, med andra närings-, trafik- och miljöcentraler och med Traffic Management Finland Group,

2) följande i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) avsedda uppgifter som hör till väghållningsmyndigheten:

a) uppgifter enligt 8 § 1–2 mom. som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av väghållningsmyndighet,

b) tillståndsuppgifter enligt 37 och 47 § som gäller anslutningar till landsväg och undantagslov för skydds- och frisiktsområden i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar, sådana tillståndsuppgifter och beslut om undantag som gäller kablar och kraftledningar inklusive beslut om tillstånd för anslutning och beslut om undantag dock i fråga om alla landsvägar,

c) tillståndsuppgifter enligt 42 § och uppgifter som gäller anmälan och förbud mot åtgärd enligt 42 a §,

d) uppgifter enligt 52 § som har samband med reklam och annonsering invid vägar,

3) uppgifter i anslutning till tillstånd och utlåtanden som gäller tillfälliga trafikarrangemang enligt vägtrafiklagen samt tillståndsuppgifter som avses i 81 § i vägtrafiklagen i anslutning till informationsmärkena E2, F16‒F17 och de som nämns i bilaga 3.7.

4) anvisningar om byggande av anslutningar enligt detaljplan i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar,

5) sådana uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd för reklamåtgärder enligt 126 a § 1 mom. 8 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som avses i 133 § när närings-, trafik- och miljöcentralen hörs i egenskap av väghållningsmyndighet och utlåtandeuppgifter i anslutning till konstruktion av reklamanordningar med stöd av sådan plan med rättsverkningar som avses i paragrafens 2 mom. samt rätt att föra talan i egenskap av väghållningsmyndighet enligt 192 § 1 mom. i den lagen,

6) uppgifter i anslutning till tillstånd för specialtransport enligt 191 § i vägtrafiklagen,

7) uppgifter i anslutning till väghållningsmyndighetens traditionsarbete,

8) kundservice inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna,

9) uppgifter som styrnings- och tillsynsmyndighet för producentansvaret för den riksomfattande avfallshanteringen enligt avfallslagen (646/2011) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

10) uppgifter i samband med i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1994) avsedd samordning av statens avfallshanteringsarbeten och konkurrensutsättning, upphandlingsbeslut och verksamhet under tiden för avtalsperioden i samband med projekt för sanering av förorenade markområden samt uppgifter i samband med understöd för sanering av förorenade markområden,

11) sakkunniguppgifter i anslutning till sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten som oljeskyddsfonden ersätter helt eller delvis, utredning av saneringsbehovet, planering av saneringsåtgärder och sanering i enlighet med 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004), konkurrensutsättning av åtgärderna, fattande av upphandlingsbeslut och uppgifter under tiden för avtalsperioden samt projektförvaltningen av denna verksamhet som betalats med medel ur oljeskyddsfornden inbegripet bokföring och andra stödåtgärder.

12) uppgifter enligt 15 § i statsrådets förordning om utvinningsfall (190/2013) som gäller riskhantering av deponier för utvinningsfall som stängts eller övergivits och som medför allvarlig förorening av miljön eller risk för sådan, konkurrensutsättning av redogörelseprojekten och iståndsättningsprojekten i områdena, fattande av upphandlingsbeslut och uppgifter som gäller verksamheten både under och efter avtalsperioden samt uppgifter som gäller understöd av dessa områden.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler uppgifter som statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen när understöd beviljas inom ramen för det som särskilt anges i statsbudgeten om understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland det som föreskrivs i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019).

8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Tavastland sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen och samt sådana tillväghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken med anknytning till landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar, byggande av landsvägar och ordnande av en tillfällig farväg om vilka det föreskrivs i 35 och 36 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.


9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler uppgifterna som statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen (688/2001) när det gäller i programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 avsedda understöd till forsknings- och utredningsprojekt som gäller hantering av vattnet i städerna och åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter de uppgifter som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalningen, återkrav och övervakning av användningen av dessa understöd enligt vad som anges i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler uppgifter som statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen, när understöd beviljas inom det som särskilt anges i statsbudgeten för anslag som anvisats för program eller ändamål som främjar vattenvård eller utveckling och export av, experiment i eller partnerskap inom vattenaffärsverksamheten.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Norra Karelen följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra sådana uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

11 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och samt sådana till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken med anknytning till landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar, byggande av landsvägar och ordnande av en tillfällig farväg om vilka det föreskrivs i 35 och 36 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.

14 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler uppgifter som statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen, när understöd beviljas med stöd av statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015), till program eller ändamål som särskilt anges i statsbudgeten för anslag som anvisas till sådant som förbättrar jordmånen eller hanteringen av avrinningsområden eller vattenhushållning av vattendrag. Bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter vid utbetalningen av dessa understöd, avbrytande av utbetalningen, återkrav och övervakning av användningen finns i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax, Kajanaland och Lappland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som avses i statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland och Lappland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt avfallslagen samt andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten och avfallshanteringsarbeten,

2) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

14 a §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler uppgifterna som statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen när det gäller beviljande av understöd för projekt vars syfte är att främja hanteringen av risker som orsakas av skadliga främmande arter.

15 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) ärenden som gäller ersättning av sak- eller förmögenhetsskador enligt 89 a § i banlagen i samband med underhållet av landsvägar, med undantag för skadeståndsärenden som avses i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014),

2) uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon (1508/2019) som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut i fråga om fordon som har lämnats kvar vid landsväg,

3) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området,

4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998),

5) uppgifter som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp enligt 13 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten och Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen,

2) sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, samt uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen samt sådana till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken med anknytning till landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar, byggande av landsvägar och ordnande av en tillfällig farväg om vilka det föreskrivs i 35 och 36 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till överenskommelsen mellan Finlands Regering, Norges Regering och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Regering angående reglering av Enare sjö med användande av Kaitakoski kraftverk och damm (FördrS 39/1959).

16 §
Fastställande av närings-, trafik- och miljöcentral i vissa ärenden

Uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och uppgifterna enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet sköts vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten, beroende på inom vilken centrals verksamhetsområde enligt 6 § 2 mom., 9 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 14 § 3 mom. projektet huvudsakligen genomförs.


Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2020.

Helsingfors den 6 augusti 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.