561/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 4 mom. och 55 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1376/2019, och

fogas till 36 §, sådan den lyder i lag 1376/2019, nya 5–8 mom. som följer:

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

År 2020 dras från statsandelen för kommunal basservice av 1,82 euro per invånare i anknytning till ibruktagandet av incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna.

År 2020 ökas med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin statsandelen för kommunal basservice med 32,80 euro per invånare, 106,73 euro per invånare som är under 18 år och 50,07 euro per invånare som har fyllt 65 år.

År 2020 betalas det sammanlagt 370 miljoner euro till kommunerna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. Ersättningen betalas till kommunerna i proportion till den utdelning av kommunalskatten som tillämpas vid skatteredovisningarna för skatteåret 2020.

År 2020 ökas statsandelen för kommunal basservice med 0,62 euro per invånare med anledning av den temporära höjningen av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner.

År 2020 ökas statsandelen för kommunal basservice med 9,11 euro per invånare för finansieringen av ett tillägg för höjning av statsandelen enligt prövning.

55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6–13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,49 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 74,51 procent.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

RP 90/2020
FvUB 13/2020
RSv 91/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.