552/2020

Helsingfors den 9 juli 2020

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag (509/2020) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2020.

Helsingfors den 9 juli 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Ledande sakkunnig
Maija Lönnqvist

Bilaga

Verksamhetsområden som omfattas av temporärt kostnadsstöd för företag
Bransch
01612 Att hålla odlingsmark odlingsbar
01630 Bearbetning av skördade växter
01700 Jakt och service i anslutning härtill
07100 Järnmalmsutvinning
07290 Utvinning av annan malm
08111 Brytning av natursten
09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
10410 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
10420 Matfettstillverkning
10620 Stärkelsetillverkning
10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
10720 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
10730 Tillverkning av pastaprodukter
11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
11020 Framställning av vin från druvor
11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
11050 Framställning av öl
11060 Framställning av malt
13300 Blekning, färgning och annan textilberedning
13921 Tillverkning av inredningstextilier
13930 Tillverkning av mattor
13990 Övrig textilietillverkning
14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder
14120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
14200 Tillverkning av pälsvaror
14310 Tillverkning av strumpor
14390 Tillverkning av andra trikåvaror
15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
15200 Tillverkning av skodon
16100 Sågning och hyvling av trä
16211 Tillverkning av plywood och faner
16212 Tillverkning av spånskivor
16213 Tillverkning av fiberskivor
16290 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
17110 Massatillverkning
17120 Pappers- och papptillverkning
17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
18110 Tryckning av dagstidningar
18120 Annan tryckning
18200 Reproduktion av inspelningar
19200 Petroleumraffinering
20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
22110 Tillverkning av däck och slangar
22190 Annan gummivarutillverkning
23110 Framställning av planglas
23120 Bearbetning av planglas
23130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
23140 Tillverkning av glasfiber
23200 Tillverkning av eldfasta produkter
23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
23490 Framställning av andra keramiska produkter
23510 Tillverkning av cement
23520 Tillverkning av kalk och gips
23700 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
23910 Slipmedelstillverkning
23990 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
24510 Gjutning av järn
25210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
25400 Tillverkning av vapen och ammunition
25500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
25910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare
25930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25990 Övrig metallvarutillverkning
26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning
26300 Tillverkning av kommunikationsutrustning
26400 Tillverkning av hemelektronik
26600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
27310 Tillverkning av optiska fiberkablar
27320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
27330 Tillverkning av kabeltillbehör
27400 Tillverkning av belysningsarmatur
28110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
28240 Tillverkning av motordrivna handverktyg
28410 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning
28490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi
28920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast
28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner
29100 Motorfordonstillverkning
29200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer
29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer
30120 Byggande av fritidsbåtar
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
31010 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
31030 Tillverkning av madrasser
31090 Tillverkning av andra möbler
32110 Prägling av mynt
32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
32200 Tillverkning av musikinstrument
32300 Tillverkning av sportartiklar
32501 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning (exkl. tandproteser)
32502 Tillverkning av tandproteser, implantat o.d.
33122 Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner
33130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning
33150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
33170 Reparation och underhåll av andra transportmedel
33200 Installation av industrimaskiner och -utrustning
35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft
35112 Särproduktion av elektricitet med värmekraft
35114 Produktion av elektricitet med kärnkraft
35115 Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk
35140 Handel med elektricitet
38120 Insamling av farligt avfall
38310 Demontering av uttjänta fordon och maskiner
39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
42210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
42220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
42910 Vattenbyggnad
42999 Övrig anläggningsverksamhet
43130 Markundersökning
43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43341 Måleriarbeten
43991 Uthyrning av byggmaskiner med förare
45111 Partihandel med personbilar och lätta motorfordon
45112 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
45191 Partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon
45192 Detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon
45201 Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck)
45311 Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck)
46120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
46130 Provisionshandel med virke och byggmaterial
46140 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
46150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
46240 Partihandel med hudar, skinn och läder
46310 Partihandel med frukt och grönsaker
46320 Partihandel med kött och köttvaror
46370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46389 Övrig partihandel med andra livsmedel
46390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
46412 Partihandel med textilvaror
46421 Partihandel med kläder
46422 Partihandel med skodon
46431 Partihandel med hushållsapparater samt elartiklar
46433 Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör
46434 Partihandel inom den optiska branschen
46442 Partihandel med rengöringsmedel
46450 Partihandel med parfym och kosmetika
46470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46491 Partihandel med pappers- och kontorsartiklar
46492 Partihandel med böcker
46493 Partihandel med sportartiklar
46494 Partihandel med musikartiklar
46522 Partihandel med elektroniska komponenter
46610 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer
46620 Partihandel med verktygsmaskiner
46640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
46691 Partihandel med elartiklar
46699 Partihandel med maskiner och apparater som inte klassificerats på annat håll
46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen
46719 Partihandel med övriga bränslen
46750 Partihandel med kemiska produkter
46770 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
47114 Livsmedels-, karamellkiosker o.d. (högst 100 m²)
47192 Varuhus (över 2 500 m²)
47210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
47241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker
47260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
47292 Specialiserad butikshandel med naturprodukter
47301 Servicestationsverksamhet
47302 Specialiserad detaljhandel med bränslen från automater
47512 Specialiserad butikshandel med garner och handarbetstillbehör
47522 Specialiserad butikshandel med målarfärger
47531 Specialiserad butikshandel med mattor och gardiner
47532 Specialiserad butikshandel med tapeter och golvbeläggningar
47591 Specialiserad butikshandel med möbler
47594 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar
47595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar
47599 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll
47610 Specialiserad butikshandel med böcker
47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
47641 Specialiserad butikshandel med sportartiklar och cyklar
47650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
47711 Specialiserad butikshandel med damkläder
47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder
47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder
47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar
47719 Allmän detaljhandel med kläder
47721 Specialiserad butikshandel med skodon
47722 Specialiserad butikshandel med väskor
47750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
47761 Detaljhandel med blommor
47762 Blomsterkiosker
47763 Specialiserad butikshandel med trädgårdsartiklar
47770 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
47781 Konstaffärer
47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar
47783 Specialiserad butikshandel med optiska artiklar
47784 Specialiserad butikshandel med barnvagnar och -tillbehör
47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar
47789 Annan specialiserad butikshandel med nya varor
47791 Antikvitetsaffärer
47792 Antikvariat
47799 Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor
47810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
47890 Torg- och marknadshandel med övriga varor
47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
49100 Järnvägstransport, passagerartrafik
49200 Järnvägstransport, godstrafik
49310 Kollektivtrafik
49320 Taxitrafik
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
49399 Övrig landtransport, passagerartrafik
49500 Transporter i rörsystem
50101 Havssjöfart, passagerartrafik
50102 Kustsjöfart, passagerartrafik
50201 Havssjöfart, godstrafik
50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
50400 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
51101 Reguljär lufttransport
51102 Icke-reguljär lufttransport
51210 Lufttransport, godstrafik
52211 Busstationer
52213 Avgiftsbelagd parkering
52221 Hamnar
52230 Stödtjänster till lufttransport
52299 Annan transportförmedling
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
55201 Vandrarhem
55209 Semesterbyar och liknande inkvartering
55300 Campingplatsverksamhet
55901 Internat och pensionat
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
55903 Uthyrning av semesterstugor
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll
56101 Restauranger
56102 Café-restauranger
56103 Matkiosker
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
56301 Öl- och drinkbarer
56302 Caféer och kaffebarer
58130 Tidningsutgivning
58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan
58142 Utgivning av tidskrifter
58210 Utgivning av dataspel
59110 Produktion av film, video och TV-program
59120 Efterproduktion av film, video och TV-program
59130 Film-, video- och TV-programdistribution
59140 Filmvisning
59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning
60100 Sändning av radioprogram
60201 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)
60202 Avgiftsbelagda TV-kanaler
66110 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader
66190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
66300 Fondförvaltning
68100 Handel med egna fastigheter
68310 Fastighetsförmedling
70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
70210 PR och kommunikation
71121 Samhällsplanering
71123 Konstruktionstekniska tjänster
72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73111 Reklambyråer
73112 Direkt- och utomhusreklam
73119 Andra reklamtjänster
73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
74101 Grafisk design
74109 Industriell design o.d.
74201 Fotografiateljéer
74300 Översättning och tolkning
74901 Programbyråer och managertjänster
74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
77350 Uthyrning och leasing av flygplan
77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
77400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
78200 Personaluthyrning
78300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
79110 Resebyråverksamhet
79120 Researrangemang
79900 Turist- och bokningsservice
80300 Spanings- och detektivverksamhet
81100 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81210 Lokalvård
81220 Rengöring och sotning av byggnader
81299 Andra rengöringstjänster
81300 Skötsel och underhåll av grönytor
82191 Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster
82192 Postningstjänster
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
82990 Övriga företagstjänster
85100 Utbildning på förskolenivå
85200 Utbildning på lägre grundnivå
85311 Utbildning på högre grundnivå
85312 Gymnasieutbildning
85510 Sport- och motionsutbildning
85520 Musik- och dansutbildning
85530 Trafikskoleverksamhet
85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d.
85592 Utbildningscentraler
85599 Övriga utbildningsenheter
86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem
86220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
86901 Fysioterapi
86903 Diagnostisk bildbehandling
86904 Sjuktransporttjänster
86909 Andra hälsovårdstjänster
88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer
88102 Dagverksamhet för äldre
88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer
88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer
90010 Artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90030 Litterärt och konstnärligt skapande
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
91020 Museiverksamhet
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
93110 Drift av sportanläggningar
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93130 Drift av gymanläggningar
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
93291 Skid- och slalomanläggningar
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet
94110 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
94120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
94910 Verksamhet i religiösa samfund
94920 Verksamhet i politiska organisationer
94999 Övriga organisationer
95110 Reparation av datorer och kringutrustning
95120 Reparation av kommunikationsutrustning
95210 Reparation av hemelektronik
95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
95230 Lagning av skodon och lädervaror
95240 Reparation av möbler och heminredning
95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
96021 Herr- och damfrisering
96022 Skönhetsvård
96030 Begravningsverksamhet
96040 Kroppsvård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.