545/2020

Helsingfors den 2 juli 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 285/2019, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 7 703,46 euro/mån
9 B 6 939,49 euro/mån
8 A 6 649,16 euro/mån
8 B 6 084,61 euro/mån
7 A 5 357,46 euro/mån
7 B 4 802,88 euro/mån
6 4 201,48 euro/mån
3 557,69 euro/mån
4 A 3 240,12 euro/mån
4 B 2 891,84 euro/mån
3 2 552,25 euro/mån
2 2 437,80 euro/mån
1 2 345,27 euro/mån

8 §
Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden till försvarsmakten får under utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett krishanteringsdagtraktamente som motsvarar heldagstraktamentet i hemlandet och lön enligt 7 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till dem som rekryteras utanför försvarsmakten och som genomgår utbildning betalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som för den som hör till manskapet uppgår till 73,44 euro, för underofficer 76,52 euro samt för officer och specialofficer 79,59 euro per dag. På dessa personers avgiftsfria inkvartering, förplägnad, beklädnad och hälsovård tillämpas vad som föreskrivs om saken med stöd av värnpliktslagen (1483/2007). Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte sådan personal vid beredskapsenheten som får krishanteringsdagtraktamente på det sättet som föreskrivs i 2 och 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Helsingfors den 2 juli 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Avdelningsstabsofficer
Sami Roikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.