529/2020

Helsingfors den 26 juni 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 6 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) 1 § 1 mom. och 6 § 1 mom., av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1277/2013, som följer:

1 §
Stabiliserad löneinkomst

När den lön som ligger till grund för löntagares dagpenning fastställs ska löneinkomsterna beaktas för minst den tid enligt 5 kap. 3 eller 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som krävs för att löntagaren ska uppfylla arbetsvillkoret. De löneinkomster som ligger till grund för löntagares dagpenning ska beaktas för den tidsperiod som direkt föregår arbetslösheten. Tiden mellan utgången av den senaste löneperiod som föregått arbetslösheten och arbetslöshetens början får dock omfatta högst 30 dagar.


6 §
Löneintyg

Löneinkomsterna anges i första hand genom det löneintyg som arbetsgivaren tillhandahåller vid arbetsförhållandets slut eller permitteringens början. Löneintyget ska innehålla uppgifter om när arbetsförhållandet börjat och slutat samt uppgifter om löneinkomsten för minst den tid som enligt 5 kap. 3 eller 3 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa krävs för att personen ska ha uppfyllt arbetsvillkoret eller, om det är fråga om säsongbetonat eller oregelbundet arbete, för minst de 12 månader som omedelbart föregått arbetslösheten. Är arbetsförhållandet kortare än vad som nämns ovan, ska uppgifter lämnas för hela den tid arbetsförhållandet varat. På intyget antecknas särskilt semesterpenning eller semesterpremie, semesterersättning och andra rater som nämns i 3 § som inte kan anses vara stabiliserad löneinkomst samt dessutom frånvarodagar utan lön samt orsaken till dessa.Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Förordningen tillämpas även på personer vars arbetsvillkor med stöd av 5 kap. 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har uppfyllts före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 26 juni 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.