524/2020

Helsingfors den 25 juni 2020

Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 121 a § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sådant momentet lyder i lag 1368/2019:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana uppgifter som kommunen på i 121 a § i kommunallagen (410/2015) avsett sätt ska lämna om sin verksamhet, ekonomi och tjänsteproduktion till den informationsresurs för ekonomisk information som förvaltas av Statskontoret.

2 §
Lämnande av uppgifter

Kommunen ska inom utsatt tid lämna uppgifterna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information i den form som Statskontorets datasystem kräver.

Kommunen ska lämna ett nytt, korrigerat informationsinnehåll till informationsresursen, om kommunen, Statskontoret eller någon annan myndighet upptäcker fel i de uppgifter som lämnats. Statskontoret kan fastställa en tidsfrist för lämnande av det korrigerade informationsinnehållet, i vilken hänsyn tas till felets karaktär och omfattning.

3 §
Tidsplan för lämnande av uppgifter som gäller kommuner

Kommunen ska lämna uppgifterna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information enligt följande:

1) uppgifter om budgeten för kalenderåret senast den 15 januari under kalenderåret,

2) kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 31 mars senast den 30 april samma år och för tiden 1 januari till och med 30 september senast den 31 oktober samma år,

3) halvårsuppgifter för tiden 1 januari till och med 30 juni senast den 15 augusti samma år och för tiden 1 januari till och med 31 december senast den 15 april följande år,

4) bokslutsprognoser för kalenderåret senast den 25 januari följande år,

5) bokslutsuppgifter för kalenderåret senast den 15 april följande år,

6) uppgifter som gäller kalenderåret och som kompletterar bokslutsuppgifterna, tjänstspecifika uppgifter om inkomster och utgifter samt andra ekonomiska uppgifter senast den 31 maj följande år.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den1 januari 2021. Denna förordning tillämpas första gången på kommuners ekonomiska uppgifter för år 2021.

Helsingfors den 25 juni 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Pasi Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.