520/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) 2–4 och 7 § som följer:

2 §
Jämställande

En högskoleexamen som har avlagts utomlands jämställs i första hand med en högskoleexamen på en viss nivå som avläggs i Finland.

I andra fall än de som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) kan en högskoleexamen som avlagts utomlands jämställas med en viss, namngiven högskoleexamen som avläggs i Finland och en studieprestation som avlagts vid en högskola utomlands jämställas inom ett visst område och i viss omfattning med en studieprestation som avläggs vid en högskola i Finland, om behörighetsvillkoret för tjänsten eller uppgiften förutsätter det.

Högskolestudier som har genomförts utomlands medför samma behörighet för en tjänst eller uppgift som de högskolestudier i Finland som krävs för tjänsten eller uppgiften, om dessa studier har jämställts med varandra genom ett beslut som har fattats med stöd av denna lag.

3 §
Grunder för jämställande av examina

Med en högskoleexamen i Finland jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå.

Med en viss, namngiven högskoleexamen jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå och inom motsvarande område.

Examinas motsvarighet med avseende på nivån bedöms utifrån omfånget, svårighetsgraden och inriktningen av de helheter av högskolestudier som leder till dem. Examinas motsvarighet med avseende på området bedöms på basis av hur likartat innehållet i de helheter av högskolestudier som leder till dem är.

4 §
Grunder för jämställande av studieprestationer

Med en viss studieprestation som avläggs vid en högskola i Finland jämställs en vid en högskola utomlands avlagd studieprestation på motsvarande nivå och med motsvarande omfattning, om sökanden uppfyller det i lag föreskrivna behörighetsvillkoret för tjänsten eller uppgiften även till den del behörighetsvillkoret är en högskoleexamen på viss nivå eller en viss, namngiven högskoleexamen.

Olika studieprestationers motsvarighet vad gäller nivå och område bedöms med iakttagande av vad som i 3 § 3 mom. föreskrivs om bedömning av examinas motsvarighet.

7 §
Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 56/2020
KuUB 5/2020
RSv 61/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.