515/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 39 § i universitetslagen (558/2009), sådan paragrafen lyder i lagarna 256/2015 och 324/2015, ett nytt 4 mom. och till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1367/2018, nya 4 och 5 mom., som följer:

39 §
Läsår och terminer samt inskrivning

En studerande kan under det första läsåret anmäla sig som frånvarande också om han eller hon är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud i anslutning till covid-19-epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin.

40 §
Målsatta tider för lägre och högre högskoleexamina

Universitetet är dock inte skyldigt att ordna studier som leder till examen och studiehandledning på det sätt som föreskrivs i 3 mom., om det inte är möjligt att ordna studier som hör till undervisningsplanen på grund av covid-19-epidemin.

Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på sådana ändringar i undervisningsarrangemangen som avses i 4 mom. beaktas vid beslut om fortsatt studierätt enligt 42 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 juli 2021. Lagens 39 § 4 mom. tillämpas på anmälningar som gäller läsåret 2020–2021. Lagens 40 § 5 mom. tillämpas vid förlängning av studierätter som gäller under lagens giltighetstid.

RP 84/2020
KuUB 7/2020
RSv 78/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.