510/2020

Helsingfors den 26 juni 2020

Statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004):

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning tillämpas på stöd som beviljas för gipsbehandling av jordbruksmark.

Syftet är att minska näringsbelastningen från jordbruket i vattendragen med hjälp av gipsbehandling.

2 §
Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

Vid beviljande av stöd enligt denna förordning tillämpas kapitel I och II samt artikel 14 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn).

Stöd kan beviljas endast till sådana små och medelstora företag som uppfyller kraven i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbruksmark mark som odlas för produktion av grödor och areal som upptas av trädor som kan användas för odling, åkermark, permanent gräsmark och permanent betesmark samt permanenta grödor,

2) gips sådant gips som är kalciumsulfat och innehåller två kristallvatten (CaSO4 · 2H2O) och vars typbeteckning ingår antingen i den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar eller i fråga om EG-gödselmedel i den förteckning över gödselmedelstyper som publiceras som bilaga till förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel, eller som har släppts ut på marknaden i Finland med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008,

3) gipsbehandling åtgärder som kan omfatta anskaffning, transport och lagring av gips, gipsspridning och gipsbearbetning på jordbruksmark samt andra motsvarande åtgärder i anslutning till behandlingen.

4 §
Stödets form

Stödets form är gipsbehandling av jordbruksmark.

5 §
Krav på innehållet i stödansökan

Ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1) sökandens namn och i fråga om ett företag dess storlek,

2) datum när projektet eller verksamheten inleds och avslutas,

3) platsen för genomförande av projektet eller verksamheten,

4) beloppet av och formen för övrig offentlig finansiering,

5) andra väsentliga omständigheter som anknyter till genomförandet av gipsbehandlingen.

Om ansökan om stöd gäller arrendemark ska ansökan också innehålla uppgift om att det i arrendeavtalet inte finns något hinder för gipsbehandling.

6 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för beviljande av stöd är att jordbruksmarken används för odling av ettåriga eller fleråriga växter och att den har sådana egenskaper och ett sådant läge att den lämpar sig för spridning av gips.

När det bedöms om förutsättningar för beviljande av stöd finns ska det beaktas att gips inte får spridas på ett 30–100 meter brett område i närheten av en brunn för hushållsvatten som är i användning, på jordbruksmark som ingår i nätverket Natura 2000 eller på ett grundvattenområde.

7 §
Begränsningar i fråga om beviljande av stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen får inte bevilja stöd till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.14 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn.

Stöd får inte beviljas och beviljat stöd får inte betalas ut om den som ansöker om stöd inte iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

8 §
Beräkningsgrund och stödbelopp

Beloppet av stödet uppgår till gipsbehandlingens enhetspris inklusive mervärdesskatt vid försäljning till närings-, trafik- och miljöcentralen multiplicerat med den areal för stödmottagarens jordbruksmark som gipsbehandlats.

Ett positivt stödbeslut ska innehålla uppgift om stödets maximibelopp. De siffror som används vid beräkningen av stödet ska uppges på det sätt som föreskrivs i artikel 7.1–7.4 och 7.6 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn.

9 §
Bokföring

Stödmottagaren ska bokföra projektet enligt bokföringslagen (1336/1997) med hjälp av ett eget kostnadsställe eller på något annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet. Stödmottagaren ska bevara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av stödet i enlighet med bokföringslagen.

10 §
Anmälnings- och förvaringsskyldighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska på begäran lämna sådana uppgifter som avses i artikel 12 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn till jord- och skogsbruksministeriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska förvara sådan dokumentation som anknyter till stödet och som avses i artikel 13 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn i tio år.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2025.

Helsingfors den 26 juni 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Erja Werdi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.