488/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring av lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om plantmaterial (1205/1994) 3 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1472/2009,

ändras 3 § 1 mom., 3 a § 1 och 2 mom., 5 och 6 a §, 6 c § 1 mom. samt 7 a, 12 och 16 §,

sådana de lyder, 3 § 1 mom., 3 a § 2 mom., 6 a § och 6 c § 1 mom. i lag 375/2018, 3 a § 1 mom. i lag 727/2000, 5 § i lagarna 727/2000 och 375/2018, 7 a och 12 § i lag 1472/2009 och 16 § i lag 94/2014, samt

fogas till lagen nya 8 a och 15 a § som följer:

3 §
Godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial

Plantmaterial får saluföras och för saluföring produceras, lagras och importeras enbart av sådana leverantörer av plantmaterial som har godkänts och upptagits i det register som för utövande av tillsyn förs av Livsmedelsverket. Ansökan om godkännande och registrering riktas till Livsmedelsverket. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare, enligt vad Europeiska unionens rättsakter om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter, om vilket slag av plantmaterial kravet på godkännande och registrering gäller. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan det dessutom utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om godkännande och registrering.


3 a §
Registeruppgifter och behandlingen av dem

I registret antecknas följande uppgifter:

1) namn och adress för leverantören av plantmaterial samt annan behövlig kontaktinformation,

2) adresser och kontaktinformation för verksamhetsställena,

3) branschen och produktionsinriktningen för leverantören av plantmaterial,

4) namnet på den ansvariga person som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten,

5) det nummer under vilket leverantören av plantmaterial har upptagits i registret,

6) tidpunkten för godkännande av leverantören av plantmaterial,

7) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheten genomfört och resultaten av dem samt övriga uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen,

8) uppgifter om brott mot denna lag och mot bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och uppgifter om de påföljder som tillsynsmyndigheten har bestämt.

Uppgifterna avförs ur registret inom tre år från det att leverantören av plantmaterial meddelat Livsmedelsverket att verksamheten upphör eller efter det att leverantörens verksamhet har upphört.


5 §
Saluföring av plantmaterial

Plantmaterial som importeras, saluförs i Finland eller exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska uppfylla kraven på plantmaterialets kvalitet och växtskyddskraven i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

Dessutom ska plantmaterialet uppfylla kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, nedan växtskyddsförordningen.

För säkerställande av plantmaterialets kvalitet och sundhet kan det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att importören på förhand ska underrätta tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör om de partier plantmaterial som avses bli importerade. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom bestämmelser utfärdas om införselorterna för plantmaterial.

Plantmaterialet ska vara försett med ett plantintyg, som innehåller de uppgifter om plantmaterialet som behövs för användningen. Dessutom ska plantmaterialets renhet från reglerade växtskadegörare påvisas med ett växtpass enligt artikel 78 i växtskyddsförordningen i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i plantintyget, plantintygets utformning och om hur anteckningar ska göras i intyget. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får bestämmelser utfärdas också om förpackandet av plantmaterial för saluföring.

6 a §
Undersökningslaboratorier

Sådan hantering och sådana undersökningar av myndighetsprover från certifierad produktion som krävs enligt denna lag ska utföras vid Livsmedelsverket eller vid ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen.

Prover från certifierad produktion och prover av föröknings- och plantmaterial av grönsaker vilka hör till egenkontrollen hos en leverantör av plantmaterial ska undersökas vid Livsmedelsverket eller vid ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen.

Närmare bestämmelser om hanteringen av de prover som avses i 1 och 2 mom. och om undersökningsmetoderna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

6 c §
Godkända laboratoriers underrättelseskyldighet

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta den som beställer undersökningen och Livsmedelsverket om resultat som tyder på förekomst av sådana skadegörare som regleras som karantänskadegörare enligt växtskyddsförordningen. Bestämmelser om andra skadegörare för vilka underrättelseskyldighet gäller får dessutom utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter krävs beträffande tillsynsmyndigheternas kännedom om sådana skadegörare.


7 a §
Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den följs samt för organiseringen av tillsynen svarar Livsmedelsverket, som vid tillsynen anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna.

8 a §
Provtagning utan identifiering vid distansförsäljning

När det gäller plant- och förökningsmaterial som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation får tillsynsmyndigheten utan att identifiera sig beställa prover av leverantörer av plantmaterial. Proverna får användas i den officiella kontrollen. Efter att tillsynsmyndigheten har fått provet ska myndigheten underrätta leverantören av plantmaterialet om att provet har beställts för den officiella kontrollen.

12 §
Avförande ur registret

Om det vid en inspektion konstateras att en leverantör av plantmaterial inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, ska tillsynsmyndigheten ge leverantören en anmärkning och vid behov sätta ut en tid inom vilken de i verksamheten noterade felen ska korrigeras.

Livsmedelsverket ska ur registret avföra en leverantör av plantmaterial som väsentligen bryter mot de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den och som trots anmärkning inte korrigerar de fel som noterats i verksamheten.

Den som avförts ur registret ska omedelbart utan särskild ansökan på nytt införas i registret, när orsaken till avregistreringen har avlägsnats.

15 a §
Maskinell underskrift

Beslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt.

16 §
Ändringssökande

I fråga om beslut som avses i 3 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut som avses i 10 § 1 och 2 mom. ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 30 juni 2020.

RP 49/2020
JsUB 6/2020
RSv 60/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.